Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 16/2562
ชื่อตอน ครูบัญชีอาสา มุ่งมั่นนำบัญชี พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
วันที่ออกอากาศ

16 และ 18 เมษายน 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
         พบกับเรื่องราวของ "กาญจนา เชื้อบ่อคา” ครูบัญชีอาสา จ.สุราษฎร์ธานี มุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลบัญชีเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การวางแผน เน้นที่การวิเคราะห์ตนเอง การเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสอนการใช้โปรแกรม SmartMe แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน และให้ใช้แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ค่ะ โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน และให้ใช้แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ค่ะ

หวาน :

       1) การปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการ โดยแยกโครงสร้างการบริหารออกจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตาม พรบ.โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนขึ้นมาใหม่ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ แทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งภายใต้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจะมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ คือ คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน คณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่จำเป็น ค่ะ

ปลา :

      2) ให้ อ.ส.ค. ทำหน้าที่แทนองค์กรกลางระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย เช่นเดิม แต่ให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำระบบ Big Data มาใช้บริหารจัดการนมทั้งระบบ ค่ะ 3) ให้งบประมาณกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและหน่วยจัดซื้อเช่นเดิม แต่ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 3% ของงบนมโรงเรียนทั้งหมดให้กรมปศุสัตว์และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4) ให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่ได้รับงบจัดซื้อนมโรงเรียน จัดซื้อจาก อ.ส.ค. โดยวิธีกรณีพิเศษเช่นเดิม ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 5) ให้ผู้ประกอบการทำประกันภัยความรับผิดชอบจากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ค่ะ

หวาน :

     และ 6) การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโดยให้ยึดหลัก ดังนี้ ปริมาณน้ำนมดิบตามพันธสัญญาที่มีผลบังคับใช้กฎหมาย คุณภาพนมดิบและนมโรงเรียน ศักยภาพการผลิต/การตลาด ระบบโลจิสติกส์/การขนส่ง ประวัติการดำเนินงานที่ผ่านมา และความรับผิดชอบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยให้ความสำคัญกับผู้มีศูนย์รวบรวมน้ำนมโคเป็นของตนเอง หรือมีแผนการตลาดรองรับปริมาณน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และรับผิดชอบตลอด 365 วัน ค่ะ

ปลา :

    ทั้งนี้ ในรายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ กำหนด นอกจากนี้ เกษตรกร/ศูนย์รวมนม/ผู้ประกอบการ ต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น 3 ระบบ คือ ระบบทะเบียนฟาร์ม ระบบซื้อขาย และระบบตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญในคุณภาพมาตรฐานนมโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ อ.ย. เพิ่มความเข้มงวดการติดตามตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนในระดับพื้นที่ และพัฒนารูปแบบนมโรงเรียนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์นมเพิ่มสารอาหารจำเป็น และบรรจุภัณฑ์ Milk in box dispenser รวมถึงการพิจารณาบทลงโทษที่ลดผลกระทบต่อเกษตรกร เช่น เรียกเบี้ยปรับ เป็นต้นค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำร่องจัดทัพสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน จ.ยโสธร พร้อมเปิดเวทีให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างมติสมัชชาฯ หนุนบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเชื่อมโยงผลิตอาหารปลอดภัย ค่ะโดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร และมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน ให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการรับรอง จำนวน 18 ราย และใบรับรองมาตรฐานการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม จำนวน 27 ราย และมอบธงในพื้นที่ปลอดสารพาราควอต ณ วัดสิริมงคล (วัดป่าบ้านคำครตา) บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ค่ะ

ปลา :

     โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า เกษตรกรรมยั่งยืนเป็นระบบการทำการเกษตรในเชิงผสมผสานและเกื้อกูลกัน คำนึงถึงระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ทำให้ระบบเกษตรกรรมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยจังหวัดยโสธร เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องที่มุ่งขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นจังหวัดที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคเกษตรกร มีการจัดเวทีเสวนาร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้เกษตรกรมีการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ะ

หวาน :

     สำหรับ "การจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน” ในครั้งนี้ ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ในการเสนอร่างมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร นำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาต่อไป โดยได้รับฟังการเสนอความคิดเห็นในร่างมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน จากตัวแทนภาคีเครือข่ายและชาวบ้าน ประกอบด้วย 10 ข้อ ดังนี้ (1) สนับสนุนการบูรณาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการผลักดันเกษตรกรรมยั่งยืนทุกระดับ เช่น การบรรจุหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในโรงเรียนและสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้มีการจัดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัดอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ค่ะ

ปลา :

     (2)ให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน โดนเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทุกภาคส่วน และทุกหน่วยงานในพื้นที่ (3) ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน สนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับแนวคิด ทัศนคติต่อระบบเกษตรกรรม พัฒนาความรู้ เทคนิค ทักษะในการทำเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างครบวงจรให้เกษตรกรรุ่นเก่า เกษตรกรรุ่นใหม่ และสร้างต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน (4) ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านปัจจัยการผลิตที่เอื้อต่อระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น ที่ดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้นค่ะ

หวาน :

     (5)ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน สนับสนุนโอกาส ช่องทาง ข้อมูลมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และพื้นที่ทางการตลาดสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนที่หลากหลาย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตลาดออนไลน์ (6) ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลการผลิต และการจำหน่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแบบบูรณาการ เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน (7) ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน สนับสนุนการศึกษาวิจัยนวัตกรรมเกี่ยวเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างครบวงจร เพื่อสื่อสารให้เกิดการรับรู้ เกิดแรงจูงใจ และความตระหนักต่อการขยายผลเกษตรกรรมยั่งยืน ค่ะ

ปลา :

     (8) ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารปลอดภัย จากนั้นสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรผู้บริโภคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงการผลิตอาหารที่ปลอดภัย (9)ให้มีนโยบายหรือแนวทางการป้องกันปัจจัยเสี่ยง และภัยคุกคามที่มีต่อระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด เช่นการใช้สารเคมีที่มีอันตรายร้ายแรงในการเกษตร การปลูกพืชอุตสาหกรรมเชิงเดี่ยว เป็นต้น และ (10) ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะว่าด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ทั้งนี้ ข้อเสนอในมติสมัชชาฯดังกล่าว จะนำไปเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ

หวาน :

     นโยบายที่ดีที่สุด คือ นโยบายแบบมีส่วนร่วมที่มาจากเสียงของประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย ดังเช่นที่ชาวบ้านมาร่วมแสดงความคิดเห็นในมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมรับฟัง นับเป็นจังหวัดนำร่องให้แก่จังหวัดอื่นๆ นำไปเป็นแบบอย่างในเรื่องความสามัคคี ที่ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อทำเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับสภาพภูมิศาตร์และสังคมโดยจะมีการส่งเสริมให้ขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไปค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ ก็หมดเวลาลงแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ มารับฟังข่าวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ สำหรับในอาทิตย์นี้ เราก็จะมานำเสนอเรื่องราวของ "ครูกาญจนา เชื้อบ่อคา” ครูบัญชีอาสา จ.สุราษฎร์ธานี ที่มุ่งมั่นนำบัญชี พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน มาฝากกันค่ะ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หรือที่เรียกว่า ครูบัญชีอาสา นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและคนในชุมชน โดยใช้ "บัญชี” เป็นเครื่องมือนำทางไปสู่การดำเนินชีวิตตามวิถีของความพอเพียง เน้นหลักพอมี พอกิน พอใช้ มีความสุขอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ตามศาสตร์ของพระราชา ค่ะ

หวาน:

     "กาญจนา เชื้อบ่อคา” เป็นตัวอย่างของครูบัญชีอาสา ที่มุ่งมั่นทำงานเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำบัญชีให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหาเวลาว่างจากงานประจำ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไชยราษฎร์ จำกัด สร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ในอำเภอไชยา โดยจุดเริ่มต้นการทำหน้าที่เป็นครูบัญชีอาสา เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 ซึ่งได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สุราษฎร์ธานี จึงเกิดความสนใจและสมัครเป็นครูบัญชีอาสาในปีเดียวกัน ค่ะ

ปลา:

     ครูกาญจนา ได้เริ่มจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนของตนเองก่อน ทำให้รู้ถึงรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และจากการประกอบอาชีพ ใช้บัญชีควบคุมค่าใช้จ่าย วางแผนการใช้จ่ายเงิน การส่งชำระหนี้และการลงทุนเพิ่มอาชีพ เมื่อเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการทำบัญชี จึงสอนแนะคนในครอบครัว สมาชิกในชุมชน และขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง สอนเปรียบเทียบการจัดทำบัญชีกับผลของการไม่จัดทำบัญชี การคุ้มกันตนเองในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยสอนใช้วิธีเปรียบเทียบตัวเลข ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการทำบัญชีที่เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งวิธีการนี้ ครูกาญจนาเรียกว่า ยุทธการ 1+1 ต่อยอดไป 2+2 และขยายผลไปเรื่อยๆ แบบปากต่อปาก จากเรื่องบัญชีที่ชาวบ้านเคยมองว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัว แต่เมื่อได้เห็นตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ทำเกิดความเชื่อถือ และนำไปทำตามอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะ

หวาน:

     ตลอดระยะเวลา 13 ปี ของการเป็นครูบัญชี ครูกาญจนาทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เคยปฏิเสธการขอความร่วมมือในการสอนแนะการทำบัญชีให้แก่ชาวบ้าน หลายครั้งต้องเดินทางไปสอนในช่วงเย็นหรือค่ำ หลังเวลาว่างจากการทำไร่ ทำสวนของชาวบ้าน ซึ่งในการลงพื้นที่ไปสอนแนะบัญชีแต่ละครั้ง ครูกาญจนาจะเก็บข้อมูลที่รวบรวมจากการจัดทำบัญชีของชาวบ้าน ไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชนและแผนตำบล เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำเสนอโครงการต่างๆ ของหมู่บ้านและตำบล เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลบัญชีเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การวางแผน เน้นที่การวิเคราะห์ตนเอง การเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสอนการใช้โปรแกรม SmartMe แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน นอกจากการบันทึกลงในสมุดบัญชีค่ะ

ปลา:

     จนถึงปัจจุบัน ครูกาญจนาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรตามโครงการบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่างๆ กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน เยาวชน และเกษตรกรทั่วไป สามารถรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสร้างชุมชนคนทำบัญชีหลายแห่ง ซึ่งมีสมาชิกทำบัญชีต่อเนื่องจนได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นระดับประเทศ อาทิ การสร้างชุมชนคนทำบัญชีบ้านบางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จนเป็นชุมชนเข้มแข็งได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ในปี พ.ศ.2560 และเป็นชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน ปัจจุบันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม และมีแผนที่จะเติบโตเป็นสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งทุกกลุ่มที่ได้ไปสอนแนะบัญชี จะเน้นการวิเคราะห์ปัญหาของสมาชิกในกลุ่ม และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ร่วมกันถอดบทเรียนองค์ความรู้ทางบัญชี และสร้างครูบัญชีเครือข่ายเพื่อให้คำแนะนำและคอยดูแลสมาชิกในกลุ่มเสมอ จากการช่วยสอนแนะ และติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกรและเยาวชนมาโดยตลอด ทำให้ครูกาญจนาได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นครูบัญชีต้นแบบ ผู้ปิดทองหลังพระในปี 2560 ค่ะ

หวาน:

      ด้วยอาชีพหลักซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไชยราษฎร์ จำกัด ยังได้นำโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้ในสหกรณ์ที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไชยราษฎร์ จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยนที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยจนทำให้สหกรณ์ได้รับรางวัลชมเชย ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินในปี 2551 และได้รับรางวัลประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดีเด่นด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงิน ในปี 2552 ค่ะ

ปลา:

      นอกจากนี้ในปี 2561 ครูกาญจนามีโอกาสไปชมนิทรรศการนวัตกรรม Smart4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงเกิดความสนใจและถึงเห็นประโยชน์ จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ขอใช้โปรแกรม เพื่อให้สหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีจากระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Smart Manage) และให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบข้อมูลฐานะทางการเงินและธุรกรรมของตนเองผ่านระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก (Smart Member) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสหกรณ์และการตัดสินใจของผู้บริหารสหกรณ์ ค่ะ

หวาน:

     ครูกาญจนา กล่าวถึงความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่เป็นครูบัญชีอาสาว่า สิ่งที่ได้จากการทำบัญชีคือ รอยยิ้มของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์และคนในชุมชน ที่สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตไปสู่ความอยู่ดีกินดี พอมีพอกิน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นตัวอย่างของครูบัญชีที่มีใจมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือคนในชุมชน รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้บัญชีนำทาง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างแท้จริงค่ะ

ปลา:

    มาถึงช่วงของสาระน่ารู้กันค่ะ วันนี้เรามีเรื่องการดูแลตับ อย่างไรให้แข็งแรงมาฝากกันค่ะ ตับเป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายของเรา เพราะว่าเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการย่อยอาหารสามารถที่จะช่วยในการย่อยสาร อาหารต่างๆ ทั้งวิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน ไขมัน ให้เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนั้นยังทำให้ที่ขับของเสีย สารพิษต่างๆ ออกจากร่างกาย ทำงานร่วมกับตับอ่อน ถุงน้ำดีในการผลิตน้ำดี ควบคุมความสมดุลในร่างกายของเราให้เป็นปกติ หากตับมีความผิดปกติจะทำให้ร่างกายไม่สามารถขับของเสียออกไปได้ทำให้ร่างกาย ของเราเป็นโรคต่างๆได้ง่าย ดังนั้นเราควรที่จะดูแลตับ ให้มีความแข็งแรงอยู่สม่ำเสมอ ดังนี้ค่ะ

หวาน:

     1.สิ่งที่เป็นอันตรายต่อตับ เราจะพบและได้ยินเสมอว่าโรคตับแข็ง เพราะว่าตับนั้นทำงานผิดปกติหรือว่ามีบางส่วนได้รับความเสียหายไป ส่วนมากแล้วมักเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และได้รับสารพิษต่างๆ จนทำให้ตับนั้นทำงานหนักเกินไป นอกจากนั้นยังเป็นโรคที่เกี่ยวกับการสามารถติดต่อทางกรรมพันธุ์ อย่างเช่นโรคไวรัสตับ หรือได้รับเชื้อโรคเข้าไป นอกจากนั้นยังมีระบุว่าที่ส่งผลเสียอีกมาก อย่างเช่น ความเครียด อาหารที่เกิดเชื้อราอย่างเช่นเมล็ดต่างๆ ที่บริโภคเข้าไป รวมทั้งอาหารแปรรูปต่างๆ ด้วยค่ะ

ปลา:

     2.การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับตับ นั้นก็คือ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมเพราะว่าจะไปลดประสิทธิภาพของตับแล้วยังทำให้ตับ ทำงานผิดปกติ งดรับประทานอาหารที่ได้จากการดัดแปลงทางพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ ให้รับประทานอาการประเภทที่จะเกิดเชื้อราต่างๆ อย่างเช่นถั่วให้น้อยลงหรือว่าให้รับประทานให้เหมาะสมควรแน่ใจเรื่องเชื้อรา ที่จะไม่มีมาด้วยเพื่อป้องกันสารพิษเชื้อราเข้าสู่ร่างกาย การรับประทานอาหารที่ใหม่และสะอาดค่ะ

หวาน:

     3.ช่วยตับให้ทำงานดี ในการทำงานของตับนั้นจะขับสารพิษในร่างกายนอกจากเราจะลดสารพิษที่ไม่มี ประโยชน์ต่อร่างกายแล้วควรที่จะเสริมพลังด้วยอย่างอื่น ดังคำโบราณว่า หวานเป็นลมขมเป็นยา ผักต่างๆที่มีรสขมจะช่วยให้ตับทำงานได้ดีขึ้น ส่งเสริมกระบวนการทำงานของตับ อาหารที่เป็นสมุนไพรไทยมีมากมายนพมาประกอบอาหารก็เยอะ อย่างเช่นมะระ มะรุม สะเดา หรือว่าผักที่มีรสขมน้อยหรือเราอาจจะไม่รู้สึกว่าขมเลย อย่างเช่น ผักชีฝรั่ง ขึ้นฉ่าย แตงกวา และอื่นๆ ค่ะ

ปลา:

     4.การทำความสะอาดตับ ทำให้ตับเราสะอาดหลังจากได้รับสารพิษและขับออก สามารถที่จะทำความสะอาดให้มีสุขภาพตับที่ดีขึ้น สารอาหารเหล่านี้พบได้บ่อยอย่างเช่นผักใบเขียวแทบทุกชนิด สามารถทำความสะอาดตับได้ผลดียิ่งนัก แต่หากจะกินเมล็ดพืชให้เหมาะสม ควรดูว่ามีเชื้อราไหม หากไม่พบเชื้อรา สามารถรับประทานเพื่อช่วยทำความสะอาดตับได้ แต่ถ้ามีเชื้อรา ก็จะเป็นโทษกับตับได้ นอกจากนั้นไขมันและตับสัตว์ก็ช่วยบำรุงตับของเราได้เช่นกันค่ะ

หวาน:

     กล่าวโดยสรุปแล้ว เมื่อตับเราดี ก็จะช่วยทำให้ร่างกายขับสารพิษได้มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับสารอาหารที่ตับช่วยย่อยได้ดีขึ้น สามารถที่จะขับถ่ายได้สะดวก ทั้งปัสสาวะและอุจจาระได้ดีขึ้น ดังนั้นเราควรหันมาดูแลตับให้ดี เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันนะคะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ

7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional