Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 14/2562
ชื่อตอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
วันที่ออกอากาศ

2 และ 4 เมษายน 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมตรวจบัญชีเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

      กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารกัน ก็ขอเปิดเรื่องของวันสำคัญของไทย ซึ่งจะตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปีค่ะ นั่นก็คือ วันจักรี ค่ะ โดยความสำคัญของวันจักรี นั้นก็คือ วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี

หวาน :

       ซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น มีอาณาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่ จาก กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2325 มักเรียกกันว่า สมัยรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยาม โดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ได้สืบสันตติวงศ์ต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปัจจุบัน มี 9 รัชกาล รวมระยะเวลาแล้วกว่า 234 ปี ค่ะ

เมย์ :

    จากบันทึกตามประวัติศาสตร์ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์ (รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 4) ขึ้นประดิษฐานเอาไว้สำหรับให้พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆ ไป ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปได้ถวายความเคารพสักการะ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละหนึ่งครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ประดิษฐานหลายต่อหลายครั้ง 

ปลา :

      จนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เคลื่อนย้ายพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์มาไว้ ณ ปราสาทเทพบิดร ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ ซึ่งพระที่นั่งสำหรับประดิษฐานพระบรมรูปองค์นี้ รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ซ่อมแซมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานพระนามว่า ปราสาทเทพบิดร โดยได้มีการซ่อมแซมและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาลแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จากนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่ 6 เมษายนปีเดียวกัน อีกทั้งยังโปรดให้เรียกวันที่ 6 เมษายนนี้ว่า วันจักรี ค่ะ

หวาน :

     โดยกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันจักรีนั้น เนื่องในวันจักรี 6 เมษายนของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปเป็นประธานในพิธีทางศาสนาประกอบการบำเพ็ญพระราชกุศลให้กับบูรพมหากษัตริย์ ณ พระอุโบสถ และจะทรงสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ ณ ปราสาทเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ชานชาลา เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

เมย์ :

      ในขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นิสิต นักศึกษา หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปจากทุกสาขาอาชีพ ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลให้กับพระมหากษัตริย์ ผู้ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความสงบสุขของอาณาประชาราษฎรอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ในวันที่ 6 เมษายน ซึ่งเป็นวันจักรีของทุกปี รัฐบาลยังได้ประกาศเป็นวันหยุดราชการ แต่หากในปีใดที่วันจักรีตรงกับวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ก็ให้หยุดชดเชยได้ในวันทำการวันต่อไปอีกด้วยค่ะ

ปลา :

    มารับฟังข่าวสารภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างค่ะ นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5และ6 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพัทลุง โดยได้เข้าพบนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายปรีชา  พันธ์สน เกษตรสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เพื่อหารือข้อราชการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มีนโยบายมุ่งเน้นให้จังหวัดพัทลุงเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัดค่ะ

หวาน :

     ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ (ระดับกรม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1)  ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 โครงการ

เมย์ :

     ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองตรัง ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ 26 ไร่ 2 งานโดยมี นายเชื่อง เพชรเล็ก เป็นเกษตรกรต้นแบบ อยู่บ้านเลขที่ 90 หมู่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชแซมต้นยางพารา มีการปลูกมังคุด สละอินโด ใบเหมียง การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยง ไก่ ปลา และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตและเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางสุวรรณดี ขวัญเมือง เป็นผู้บรรยายผลการปฎิบัติงานของศูนย์ฯ งานวิจัย และงานลงทุนเงินหมุนเวียน เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ และนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณศูนย์ฯ ที่มีการอนุบาลสัตว์น้ำ ได้รับทราบปัญหาน้ำท่วม ซึ่งถ้าได้ประตูระบายน้ำอาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ปัญหาน้ำท่วมได้ เห็นควรสนับสนุนงบประมาณในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำต่อไป ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ ก็หมดเวลาลงแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ

ปลา :

     ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง โดยมี นางสาวสุภาพ สังข์ไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ บรรยายภารกิจของศูนย์ ภายใต้งบประมาณอัตรากำลังที่มีจำกัด ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันพัฒนางานด้านวิจัย และส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อพัฒนางานด้านการประมงในจังหวัดพัทลุง ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับภาค และระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 และร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงานไตรมาส 3 ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ค่ะ

เมย์ :

     ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมตรวจบัญชีเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ค่ะ และก็หมดเวลาสำหรับในช่วงแรกนี้แล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ มารับฟังข่าวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โดยนางสาวปาณิสรา เกตุทอง เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Smart Me ให้กับเกษตรกรที่อบรมโครงการทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็นฯ พื้นที่ อำเภอเมืองฯ และอำเภออัมพวา เพื่อกระตุ้นติดตามให้เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้วิเคราะห์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิตจากการประกอบอาชีพได้ค่ะ

ปลา:

     มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ลงพื้นที่แนะนำการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนในโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจังหวัดนครนายก เพื่อให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีแก่ครูที่ปรึกษา ของกลุ่มกิจกรรมเกษตรและสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนวัดหนองรี หมู่ที่ 1 บ้านหนองรี ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และ โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกค่ะ

หวาน:

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและไม้ผลกำแพงเพชร จำกัด ปีบัญชี 30 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของสหกรณ์ และรับทราบผลการอนุมัติงบการเงินประจำปี ของสหกรณ์ รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นและตอบข้อสงสัยจากสมาชิกสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและไม้ผลกำแพงเพชร จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ค่ะ

เมย์ :

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางหนึ่งฤทัย เชื่อตาหมื่น ครูบัญชีอาสา จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรโครงการทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ตามภูมิลำเนา พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรรู้จักจดบันทึกบัญชีรับ -จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เมือง จ.บึงกาฬ ค่ะ

ปลา:

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร โดยนางบานเย็น หาระสาร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนตาล จำกัด  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจ จากผลการสอบบัญชีประจำปี รวมถึงสหกรณ์สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ทันเวลา อันจะเป็นประโยชน์และผลดีต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ อีกทั้งได้อำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไปค่ะ

หวาน:

      ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และนายนิวาส วิโย ครูบัญชีอาสา จัดโครงการอบรมเกษตรกร หลักสูตรโครงการทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ตามภูมิลำเนาและพร้อมกันนี้ได้แนะนำให้เกษตรกร จดบันทึกบัญชีรับ -จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 42 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เซกา จ.บึงกาฬ ค่ะ

เมย์:

      มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นำโดย นางสาวจุฑามาศ  คงเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ต้องขัง เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร "การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” หลักสูตร 5 เดือน รุ่นที่ 9 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ค่ะ

ปลา:

      ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวสุนิตตา นาคีเภท นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยนายนพดล ชลาชล อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีอำเภอทุ่งสง เข้ากำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อให้ทราบว่าเกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีได้ สามารถวิเคราะห์ต้นทุนในการประกอบอาชีพ สร้างวินัยการเงิน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

หวาน:

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ โดยนางอนงค์พร กุลัดนาม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรทำนาแกใหญ่ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านการจัดทำบัญชี จากผลการสอบบัญชีประจำปี ซึ่งเป็นประโยชน์และมีผลดีต่อการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร รวมถึงให้แนวคิดในการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางจารุวรรณ มาลาศรี  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ภาคการเกษตร ในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาสหกรณ์ที่มีหนี้ค้างนาน ขาดทุนสะสม ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกและปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และเพิ่มโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งเจริญเติบโตและยั่งยืนในสหกรณ์  โดยมี นางอัญชลี  ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ค่ะ

ปลา:

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา โดย นางสาวภัสรา วงศ์สุรินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่สอบทานหนี้สิน และทุนเรือนหุ้น สหกรณ์การเกษตรบางปะกง จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้เงินกู้ และทุนเรือนหุ้น เพื่อสร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์ พร้อมแนะนำการใช้งานระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ (Application Smart Member) ให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา ณ วัดบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ะ

หวาน:

     มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นำโดย นางสาวเตือนใจ สัมพันธ์ประทีป หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท และบุคลากรในสังกัด ร่วมออกหน่วยตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีหน่วยงานต่างๆ มาออกหน่วยให้บริการและให้ความช่วยเหลือประชาชนของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ได้ให้บริการสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งแจกเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายปริญญา  โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค แก่นักเรียนและผู้ยากไร้ในพื้นที่ ณ วัดอรุณศิริวัฒนาราม หมู่ที่ 5 ตำบลชัยนาท  อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ

เมย์:

     และมาถึงช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้ค่ะ เราจะมาบอกประโยชน์ของไข่ขาว ว่าดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้างค่ะ ความนิยมในการกินไข่ขาวเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กระทั่งในปัจจุบันมีไข่ขาวบรรจุขวดขายตามท้องตลาดให้เลือกใช้กันอย่างสบาย ทำให้หลายคนที่ยังไม่เคยกินไข่ขาวแบบจริง ๆ จัง ๆ สงสัยว่า ประโยชน์ของไข่ขาว ดีต่อสุขภาพยังไง เรามาฟังกันดูค่ะ ไข่ไก่ฟองใหญ่ 1 ฟอง น้ำหนักราว ๆ 50 กรัม มีปริมาณไข่ขาวหรืออัลบูมินประมาณ 58% ของไข่ทั้งฟอง โดยมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักถึง 88% มีโปรตีน 11% โดยประมาณ ซึ่งโปรตีนในไข่ขาวมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ทั้งโอวัลบูมิน โคนัลบูมิน  และอะวิดิน ค่ะ

ปลา:

     ไข่ขาว 1 ฟอง ให้พลังงานประมาณ 15 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 4 กรัม และนอกจากโปรตีนแล้ว ไข่ขาวยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิด ทั้งแคลเซียม วิตามินเอ วิตามินบี 1 บี 2 บี 3 บี 6 และบี 12 เลซิติน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และสารอาหารอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีไขมันและคอเลสเตอรอลน้อยมาก ต่างจากไข่แดงที่ 1 ฟอง ให้พลังงานประมาณ 55 กิโลแคลอรี และมีคอเลสเตอรอลประมาณ 180-200 มิลลิกรัม ค่ะ

หวาน:

     มาดูประโยชน์ของไข่ขาวที่มีต่อสุขภาพกันบ้างค่ะ 1. เป็นโปรตีนคุณภาพดี ไข่ขาวมีโปรตีนอัลบูมิน ซึ่งจัดว่าเป็นโปรตีนชนิดที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้มากเกือบ 100% แถมยังเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย จึงจัดได้ว่าไข่ขาวเป็นโปรตีนคุณภาพดี เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้รักสุขภาพ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนให้ตัวเอง ค่ะ 2. กระตุ้นการทำงานของร่างกาย ในไข่ขาวมีกรดอะมิโนที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับอยู่มาก ด้วยเหตุนี้ไข่ขาวจึงช่วยส่งเสริมการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายให้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งยังช่วยให้การหลั่งฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกายเป็นไปด้วยดีอีกด้วยค่ะ

เมย์:

     3. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ โปรตีนในไข่ขาวมีปริมาณมากพอที่จะช่วยซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกาย ป้องกันการเสียหาย และการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ นักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายหนัก ๆ รับประทานไข่ขาวเสริมโปรตีนให้ร่างกายก็จะดีค่ะ 4. บำรุงระบบประสาท ไข่ขาวมีวิตามินและแร่ธาตุค่อนข้างมาก โดยเฉพาะวิตามินบี ที่เป็นวิตามินสำคัญที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและการทำงานของสมอง ช่วยกระตุ้นความจำ และช่วยให้อารมณ์คงที่ค่ะ

ปลา:

     5. เติมโปรตีนให้ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอาจมีภาวะไข่ขาวรั่ว คือมีปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะมากเกินปกติ สังเกตได้จากลักษณะปัสสาวะที่เป็นฟองคล้ายฟองเบียร์ ซึ่งเมื่อเกิดภาวะไข่ขาวรั่ว ร่างกายผู้ป่วยโรคไตก็อาจขาดโปรตีนและสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ ดังนั้นไข่ขาวจึงเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเติมโปรตีนให้ร่างกายผู้ป่วยโรคไตได้ค่ะ 6. ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน  โปรตีนเป็นอีกหนึ่งอาหารสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน และเมื่อเรารับประทานไข่ขาวเข้าไป นอกจากจะได้รับโปรตีนแล้ว ร่างกายยังจะได้รับวิตามิน แร่ธาตุชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นค่ะ อย่างไรก็ดี การรับประทานไข่ขาวอย่างปลอดภัย ควรรับประทานไข่ขาวที่ปรุงสุกแล้ว เพื่อให้ความร้อนเข้าไปทำลายเชื้อโรคที่อาจมากับไข่ขาว และเพื่อสลายโปรตีนอะวิดินที่อาจไปขัดขวางการดูดซึมไบโอตินของร่างกายได้ค่ะ

หวาน:

     7. บำรุงผิวหน้า อย่างที่ทราบว่าไข่ขาวอุดมด้วยวิตามินหลากหลายชนิดที่สำคัญสำหรับผิว สาว ๆ หลายคนจึงนำไข่ขาวมาพอกหน้าเพื่อบำรุงผิวให้ขาวใส ไร้สิว เนียนนุ่ม ลดจุดด่างดำ แถมยังช่วยให้ผิวแข็งแรง ลดอาการแพ้ไปในตัว ประโยชน์ดีขนาดนี้ เราเลยมีสูตรพอกหน้าด้วยไข่ขาวมาบอกต่อให้คุณสาว ๆ ไปลองใช้กันด้วยค่ะ 8. บำรุงผมสวย นอกจากประโยชน์ความงามเรื่องผิวหน้าแล้ว ไข่ขาวยังช่วยให้ผมสวยได้อีกด้วย โดยให้นำไข่ขาวมาตีให้เป็นฟอง ผสมกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อย คนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำมาหมักผม ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เสร็จแล้วสระผมให้สะอาด ทำแบบนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เส้นผมของคุณจะค่อย ๆ มีสุขภาพดีขึ้น ไม่ชี้ฟู แถมยังมีน้ำหนัก และเงางามอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะ

เมย์:

     และ 9. ช่วยรักษาแผล ค่ะ เนื่องจากไข่ขาวสามารถเกาะบนผิวเราคล้ายกับฟิล์มได้ จึงถูกนำมาใช้ปฐมพยาบาลรักษาแผลพุพอง หรือแผลน้ำร้อนลวกในเบื้องต้น เพื่อลดความแสบร้อนลง โดยให้นำไข่ไก่มา 1 ฟอง แล้วแยกเอาเฉพาะไข่ขาวมาทาบริเวณที่ถูกน้ำร้อนลวกให้ทั่ว ทิ้งไว้สักพักจนแห้งจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด รอยแผลแดง หรือพุพองก็จะหายไป อย่างไรก็ตาม ก่อนทาไข่ขาวอย่าให้แผลโดนน้ำเย็น หรือแคะ แกะ เกา แผลเด็ดขาด เพราะจะทำให้หนังถลอกได้ค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional