Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 13/2562
ชื่อตอน เปิดอบรมโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์
วันที่ออกอากาศ

26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาข้อมูลจากสหกรณ์เกี่ยวกับเนื้อหาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการระดมความคิดของคณะทำงานฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสหกรณ์ เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์ประเภทการเกษตร เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา ระเบียบการบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

      กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่นำเสนอทั้งข่าวสารภารกิจในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันค่ะ และสำหรับช่วงแรกในวันนี้ เรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุกแก้หนี้เกษตรกรร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มูลค่ากว่า 121 ล้านบาท ค่ะ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2562 มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เรียกร้องขอให้ช่วยในเรื่องการชำระหนี้แทนเกษตรกร ซึ่งเป็นลูกหนี้สหกรณ์การเกษตร ลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ นิติบุคคล และขอความร่วมมือกับสหกรณ์เจ้าหนี้ทั่วประทศ รวมทั้งธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล ชะลอการดำเนินคดีกับเกษตรกรออกไป 2 ปี เพื่อลดปัญหาการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

หวาน :

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการหารือร่วมกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สหกรณ์เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล จนได้ข้อยุติว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถเข้าไปชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์และธนาคารต่าง ๆ แทนเกษตรลูกหนี้ หลังจากนั้นให้เกษตรกรลูกหนี้มาทำสัญญาชำระหนี้ให้แก่กองทุนฟื้นฟูแทน พร้อมอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.50 -1.50 บาทต่อปี และโอนหลักทรัพย์ค้ำประกันมาเป็นของกองทุนและคืนหลักทรัพย์เมื่อชำระหนี้ครบตามสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี ซึ่งทำให้สามารถทุเลาความเดือดร้อนในเรื่องหนี้สินเกษตรกร ได้จำนวน 131 ราย และยังเห็นชอบให้จัดการหนี้ลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล อีกจำนวน 10 ราย และชะลอการดำเนินคดีกับเกษตรกรออกไป 2 ปี เพื่อลดปัญหาการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ ในการชำระหนี้แทนเกษตรกรครั้งนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 15 วัน หรือไม่เกิน 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้สถาบันเจ้าหนี้สามารถปิดบัญชีลูกหนี้ได้ทันในปีงบประมาณ 2561 ของสหกรณ์การเกษตร ค่ะ

เมย์ :

     นอกจากนี้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ร้องขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจรจากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เจรจาสำเร็จ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ให้กับลูกหนี้ที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 36,605 ราย คิดเป็นยอดหนี้เงินต้น 6,382 ล้านบาท และดอกเบี้ย 3,829 ล้านบาท โดยเงินต้นครึ่งหนึ่งให้เกษตรกรผ่อนจ่ายตามกรอบเวลาไม่เกิน 15 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยที่อัตรา MRR-3 และเมื่อเกษตรกรผ่อนจนหมดแล้ว ธกส.จะพิจารณายกดอกเบี้ยที่พักไว้ให้ ส่วนเงินต้นที่เหลืออยู่อีกครึ่งก็ให้เกษตรกรมาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่เสียวินัยการเงินการคลังของประเทศ ค่ะ

ปลา :

      และมาต่อกันที่หนึ่งข่าวโครงการดีๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้คิกออฟฉีดวัคซีนสุนัขและแมวฟรีทั่วไทย โดยย้ำปี 2563 ต้องปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ค่ะ โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน และมีการคิกออฟรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศพร้อมกันในวันนี้ โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน และจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับบริการต่าง ๆ ผ่านทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน ค่ะ

หวาน :

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน มีเป้าหมายภายในปี 2563 ต้องไม่พบโรคทั้งในคนและในสัตว์ ซึ่งวางแนวทางเรื่องการกระจายวัคซีนลงไปในพื้นที่อย่างทั่วถึงเป็นหลัก โดยบูรณาการบริหารจัดการวัคซีนร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน และในปีนี้มีการนำเข้าวัคซีนจำนวน 14.9 ล้านโด๊ส ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการและกระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาวัคซีนขาดแคลน สร้างความมั่นคงด้านวัคซีน โดยได้เริ่มตั้งศูนย์ผลิตวัคซีนร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดนครราชสีมา เริ่มดำเนินงานแล้วเป็นเวลา 1 ปี จากแผนการดำเนินงาน 3 ปี ค่ะ

เมย์ :

      คาดว่าไม่เกินปี 2564 จะมีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตภายในประเทศกระจายสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ ส่วนคุณภาพของวัคซีนนั้น มีการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนในภาคสนาม ภายหลังการฉีดวัคซีนโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า วัคซีนมีคุณภาพสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ค่ะ

ปลา :

    โดยประชาชนสามารถขอรับบริการต่าง ๆ ผ่านทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน และขอความร่วมมือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ให้เฝ้าระวัง หากพบสุนัข-แมว มีอาการน่าสงสัย ป่วยหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หรือแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 หรือผ่านแอพพลิเคชัน DLD 4.0 "แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทันท่วงที ทั้งนี้ หากท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคอย่างเคร่งครัด สัตว์เลี้ยงของท่านจะปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และขอให้พาสุนัขหรือแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี ค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และ6 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ (ระดับกรม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 โครงการ ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

เมย์ :

     ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองตรัง ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ 26 ไร่ 2 งานโดยมี นายเชื่อง เพชรเล็ก เป็นเกษตรกรต้นแบบ อยู่บ้านเลขที่ 90 หมู่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชแซมต้นยางพารา มีการปลูกมังคุด สละอินโด ใบเหมียง การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยง ไก่ ปลา และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตและเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางสุวรรณดี ขวัญเมือง เป็นผู้บรรยายผลการปฎิบัติงานของศูนย์ฯ งานวิจัย และงานลงทุนเงินหมุนเวียน เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ และนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณศูนย์ฯ ที่มีการอนุบาลสัตว์น้ำ ได้รับทราบปัญหาน้ำท่วม ซึ่งถ้าได้ประตูระบายน้ำอาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ปัญหาน้ำท่วมได้ เห็นควรสนับสนุนงบประมาณในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำต่อไป ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ ก็หมดเวลาลงแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ สำหรับในช่วงนี้ เราก็มีข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาฝากกันค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ 13 "เงินทองเป็น    มายา ข้าวปลาเป็นของจริง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้    ด้านบัญชี เรื่อง บัญชี 3 มิติ ฐานรากเพื่อก้าวสู่บันได 3 ขั้นของคำว่า "พอ" พร้อมแจกสมุดบัญชี และแนะนำการจดบันทึกบัญชีให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน ค่ะ

หวาน:

     ต่อไปเป็นข่าวของนางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาข้อมูลจากสหกรณ์เกี่ยวกับเนื้อหาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการระดมความคิดของคณะทำงานฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสหกรณ์ เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญของสหกรณ์ประเภทการเกษตร เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา ระเบียบการบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ และบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 8 ร่วมให้การต้อนรับ ค่ะ 

เมย์:

      มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้

ปลา:

     โดยการอบรมในครั้งนี้จัดโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)   ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกรณ์บ้านมั่นคง เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์บ้านมั่นคง ณ ห้องประชุม ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยมีสหกรณ์เข้ารับการอบรม จำนวน 47 สหกรณ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 78 ราย และเจ้าหน้าที่ พอช. รวม 36 ราย ค่ะ

หวาน:

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 เพื่อดำเนินการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนกฎหมายด้านการบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม มาตรฐานการบัญชี และการสอบบัญชีและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ แฟร์เฮ้าส์ บีชรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่ะ

ปลา:

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายสราวุธ สุวรรณเจริญ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ในการให้บริการทางการเกษตร การถ่ายทอดความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ การลดต้นทุนการผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดจนการบริหารจัดการ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโนนสว่าง ตำบลวังม่วง อำเภอเปื่อยน้อย จังหวัดขอนแก่น ค่ะ

หวาน:

      ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี โดยนางสาวสุกัญญา กิ่งจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยจัดกิจกรรมคลินิกบัญชี บริการให้คำแนะนำการจดบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาการประกอบอาชีพได้ดีขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ ตำบลเขาใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี ค่ะ

เมย์:

      มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ  มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยสายสอบบัญชีที่ 1 ร่วมพิธีเปิดงาน "วันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา" และจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพการผลิตข้าวโพดหลังฤดูทำนาให้แก่เกษตรกร  เพื่อให้เกษตรกรได้รู้รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินจากการจดบันทึกบัญชีไปใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ โดยมี นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านแดง หมู่ที่ 4 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ค่ะ

ปลา:

      ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมบูรณาการกับสำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร จัดอบรมโครงการ Smart ONE เพื่อสร้าง Smart Farmer รุ่นที่ 4 และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การนำข้อมูล (Big Data) มาใช้ในการพัฒนาการเกษตรของตนเอง ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้สอนแนะการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Smart Me ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ค่ะ

หวาน:

     มาถึงช่วงของสาระน่ารู้กันแล้วค่ะ วันนี้เราก็จะมาบอกเคล็ดลับในการลดหวานมาฝากกันค่ะ การใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับของหวาน ๆ คนเกิดความเคยชิน บางครั้งอาจไม่รู้ตัวว่าสุขภาพของเรากำลังถูกทำลายลงเรื่อย ๆ ดังนั้น ก่อนที่สุขภาพของเราจะแย่ลงไปกว่านี้ ลองปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ดูค่ะ 1. ดื่มน้ำเปล่าเป็นหลัก พยายามไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ เพราะจะทําให้หิวและอยากกินของหวานมากขึ้นค่ะ 2. กินอาหารหลากหลาย ทั้งข้าว ไขมัน และโปรตีน ไขมัน และโปรตีนจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่และทําให้รู้สึกอิ่มนานกว่าการกินข้าวหรือแป้งอย่างเดียวค่ะ

เมย์:

    3. ลดเติมน้ำตาล ในอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนม แต่ไม่ควรหยุดกินทันที เพราะร่างกายจะไม่ยอมรับและทําได้เพียงระยะสั้น แล้วจะกลับมากินของหวานดังเดิม หรือมากกว่าเดิม ควรค่อย ๆ ลด ให้เวลากับตัวเอง 1-2 เดือน เพื่อให้ชินกับความหวานที่ลดลงค่ะ 4. กินอาหารที่มีใยอาหารสูง เช่น ผัก ข้าวกล้อง ผลไม้รสชาติไม่หวาน ใยอาหารจะช่วยลดความอยากของหวาน และช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ค่ะ 5. จดบันทึกอาหารที่กิน เพื่อประเมินว่าเรากินอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมใดบ้างที่มีความหวานนํา ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น ค่ะ

ปลา:

    6. ลดการซื้อของหวาน เวลาอยากกินหวาน แต่ไม่มีอยู่ใกล้ตัวก็จะช่วยลดปริมาณการกินลงได้ ค่ะ 7. อ่านฉลากโภชนาการเพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาล ก่อนตัดสินใจซื้อ ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน เพราะผู้ผลิตอาจใช้คําอื่นอย่าง น้ำผึ้ง น้ำเชื่อมข้าวโพด ฟรักโทส เดกซ์โทรส แล็กโทส หรือมอลโทส ซึ่งเป็นน้ำตาลเหมือนกัน ค่ะ 8. เลี่ยงสารให้ความหวาน ได้แก่ 1. แอสปาร์แทม ในน้ำอัดลม หมากฝรั่งช็อกโกแลตผสม เยลลี่ ขนมหวานแช่แข็ง โยเกิร์ต ยาแก้ไอบางชนิด 2. ซัคคาริน ในคุกกี้ น้ำผลไม้บรรจุกล่อง แยม หมากฝรั่ง และ 3.ซูคราโลส ในเครื่องดื่มสําเร็จรูป หมากฝรั่ง ขนมหวานแช่แข็ง ค่ะ

หวาน:

     สารให้ความหวานเหล่านี้มีรสหวานกว่าน้ำตาล 100-1,000 เท่า หากกินนานไปลิ้นจะคุ้นกับความหวานที่มากเกินพอดี จนรู้สึกว่ารสชาติของผัก ผลไม้ตามธรรมชาติไม่อร่อย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่า แม้สารให้ความหวานจะมีแคลอรีต่ำ แต่ส่งผลให้เราน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้เพราะไปช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์ไขมันมากขึ้น และ 9. ทํากิจกรรมอย่างอื่นเมื่อรู้สึกอยากกินของหวาน เช่น ออกกําลังกาย ทําความสะอาดบ้าน เพราะเมื่อสมองสั่งการว่าอยากกิน ความรู้สึกอยากจะคงอยู่ประมาณ 20-30 นาที หากทํากิจกรรมอื่นอาจช่วยให้ความรู้สึกอยากของหวานลดลง ค่ะ

เมย์:

     สำหรับหญ้าหวาน จะมีสารทดแทนความหวานจากธรรมชาติ ซึ่งหญ้าหวานเป็นพืชที่ให้ความหวานโดยธรรมชาติ มีความ หวานมากกว่าน้ำตาลทราย 150 - 300 เท่า และทนความร้อนได้ถึง 200 องศาเซลเซียส ค่ะ และสารให้ความหวานจากหญ้าหวานเป็นความหวานที่ปราศจากแคลอรี และไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ําตาลในร่างกาย เพราะร่างกายสามารถขับออกมาได้ทันทีไม่มีการสะสมค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ดีๆ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ  และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional