Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 12/2562
ชื่อตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก
วันที่ออกอากาศ

19 และ 21 มีนาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62) ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 และ 2) พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ ซึ่งหากมีความจำเป็น อาจมีการปรับแผนงานให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่กรมฯ กำหนด และเป็นการสร้างความร่วมมือ  บูรณาการการปฏิบัติงานภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

      กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่นำเสนอทั้งข่าวสารภารกิจในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันค่ะ และสำหรับช่วงแรกในวันนี้ เรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรมยางด้านนวัตกรรมถนนผสมยางพารากับรัฐสุลต่านโอมาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานต้นแบบถนนยางพารา ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา มุ่งต่อยอดงานวิจัยร่วมกัน พร้อมผลักดันนวัตกรรมถนนยางพาราไทยสู่เวทีโลกค่ะ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังอนุญาตให้นายยูซุฟ บิน อลาวี บิน อับดุลลาห์ รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน เข้าพบเนื่องในโอกาสนำที่ปรึกษาการเกษตรและเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเทคโนโลยีการผสมยางเยือนไทย เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผสมยางพาราของไทย ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หวาน :

       โดยได้กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน ในฐานะเป็นแขกของกระทรวงการต่างประเทศมีความสนใจเทคโนโลยีการผสมยางสำหรับทำถนนของไทย เนื่องจากถนนลาดยางพาราเป็นนวัตกรรมงานวิจัยที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับยางพารา เพราะประเทศไทยมียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจและผลิตมากที่สุดในโลก ถนนผสมยางพาราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับชาติ ความโดดเด่นของการนำยางพาราผสมเพื่อทำถนนจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติการทนความร้อนได้มากกว่าถนนยางมะตอยปกติ และมีค่าความยืดหยุ่นและคืนตัวดีกว่า มีความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่มากกว่า ทำให้เหมาะสมกับประเทศในเขตร้อน โดยในช่วงเช้าการยางแห่งประเทศไทยได้จัดการบรรยายรายละเอียดขั้นตอนการนำยางพารามาทำถนน 2 แบบ ประกอบด้วย 1) ถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์ และ 2) ถนนแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราคุณภาพ และในช่วงบ่ายจะมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะ

เมย์ :

     สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสร้างถนน 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อยู่ระหว่างออกข้อบัญญัติในด้านงบประมาณ ซึ่งได้เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการใช้น้ำยางสดทำถนนไปแล้ว 30,000 ตัน หากดำเนินการไปจนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะใช้ปริมาณน้ำยางสดไม่ต่ำกว่า 800,000 ตัน นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังมีแผนซื้อน้ำยางสดมาปรับปรุงถนนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศ อีก 40,000 ตัน ทั้งนี้ประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดส่งพารา โดยดำเนินการผ่านหน่วยธุรกิจของการยางแห่งประเทศไทย และสหกรณ์การเกษตรยางพาราอีก 32 แห่ง ค่ะ

ปลา :

      นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การสนับสนุนสหกรณ์ยางพาราที่มีศักยภาพในรับซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรง นำมาแปรรูปเป็นยางก้อนส่งออกขายต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณการยางพาราภายในประเทศอีกทางหนึ่ง และมาตรการควบคุมการปลูกยางพารา 2 แนวทาง สำหรับยางพาราที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ไปปลูกพืชอื่นทดแทน เช่น โกโก้ กาแฟ และการสนับสนุนให้โค่นยางพาราบางส่วน แล้วปลูกพืชอื่นแซม มีเป้าหมาย 400,000 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนราคายางพาราในปัจจุบันมีเสถียรภาพมากขึ้นเป็น 50 บาท/กิโลกรัม แต่ด้วยมาตรการรัฐดังกล่าวคาดว่าจะขยับขึ้นไปถึง 60 บาท/กิโลกรัมค่ะ

หวาน :

     และมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนาม MOU ในโครงการ NGV Marketplace ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล 4.0 (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) ค่ะ โดยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ NGV Marketplace ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล 4.0 (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ว่า ความตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ เป็นการริเริ่มเชื่อมโยงแพลตฟอร์มการจับคู่การค้าเข้ากับโครงข่ายพื้นฐานที่รองรับทั้งด้านการขนส่ง คลังสินค้า และการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างตลาดกลางสินค้าเกษตรทั่วภูมิภาค บนพื้นที่นำร่องที่จังหวัดชลบุรี รองรับการจัดจำหน่ายและการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง รวมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตได้ตลอดกระบวนการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญตั้งแต่กระบวนการรับรอง ตรวจสอบ และจับคู่ซื้อขายสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดกลางได้ง่ายและเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างครบวงจร ค่ะ

เมย์ :

      อย่างไรก็ตาม ความตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญอย่างยิ่ง
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะขยายขอบเขตและการใช้ประโยชน์เครือข่ายภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมของไทยสามารถยกระดับขึ้นสู่การใช้ประโยชน์ดิจิทัล ลดข้อจำกัดการเข้าถึงตลาด เพิ่มโอกาสสานต่ออาชีพเกษตรกร รวมทั้งสร้างวงจรเศรษฐกิจคู่ขนานโดยอาศัยกลไกตลาดกลางค้าสินค้าเกษตร ร่วมกับศูนย์กระจายสินค้าและลอจิสติกส์ที่มีศักยภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งสินค้ามาตรฐานและมีความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ค่ะ

ปลา :

    สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการพัฒนา www.DGT Farm.com เพื่อรวบรวมเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เข้ามาไว้ในแพลตฟอร์มนี้ และได้มีการพัฒนาเพื่อใช้ในการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ที่ต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพกับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้โดยตรง ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ผ่านการรับรองกว่า 1,000 ราย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างการน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงความต้องการซื้อของชุมชนที่มีขนาดใหญ่เข้ากับอุปทานสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิต อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะมีการขยายผลการดำเนินการดังกล่าวต่อไป และเชื่อว่าประเทศไทยจะมีโอกาสที่จะสามารถเป็นครัวของโลกได้ ค่ะ

หวาน :

     ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรมเกษตรพื้นฐานครบวงจรและมีความเข้มแข็งทั้งในฐานะผู้ผลิต แปรรูป และส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นของโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันการปฏิบัติภารกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรกรรม ตั้งแต่การส่งเสริมเชิงพื้นที่ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ตลอดจนการสร้างชุมชนเกษตรกรรมที่สามารถผนึกรวมตัวเป็นวิสาหกิจที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกษตรกรของไทยเข้าถึงโอกาสทางการตลาดได้อย่างเท่าเทียม จึงได้ผลักดัน "ยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0” เพื่อตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ก้าวทันยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะ

เมย์ :

     ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 สอดรับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างกลไก "ตลาดคู่ดิจิทัล” ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีความต้องการซื้อขายสินค้าเกษตรได้มาพบกันบนดิจิทัลแพล็ตฟอร์ม โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลา บวกกับการสร้างเครือข่ายตลาดค้าส่งและค้าปลีกให้รองรับการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ตั้งแต่การตรวจรับรองและตรวจสอบสินค้าจากแหล่งผลิตไปจนถึงระบบการคัดบรรจุ ขนส่ง กระจายสินค้า และเก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งตรงสินค้าคุณภาพแก่ผู้บริโภค ซึ่งโครงสร้างการปฏิบัติทั้งหมดภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 หรืออีกชื่อหนึ่งคือ "ยุทธศาสตร์พระพิรุณ” คือการมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่ออนาคตของเกษตรกรไทย ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ประชากรทั้งประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยยุทธศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนแนวคิด "ส่งเสริมการผลิต” ไปสู่ "การตลาดนำการผลิต” ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตตามข้อมูลสถิติการตลาด ลดข้อจำกัดและการผูกขาด อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานไปสู่ระดับสากลด้วยความเชื่อมั่น จนเกิดการสานต่ออาชีพและความภาคภูมิใจที่พร้อมจะเป็น"เกษตรกรรุ่นใหม่”และ "เกษตรอัจฉริยะ” ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารของชาติในอนาคตค่ะ และก็หมดเวลาสำหรับในช่วงแรกนี้แล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ก็ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562 ค่ะ โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันรับทราบผลการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62) ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 และ 2) และพิจารณากำหนดแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ ปี 2562 ที่ได้รับการจัดสรรไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้อง ปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ค่ะ

หวาน:

     นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กำหนดกรอบทิศทางการทำงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนางานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยได้วางยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ตามวิสัยทัศน์ "ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้” ขับเคลื่อนงานตามภารกิจหลักในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นต่อสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน ได้นำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใสและเข้มแข็ง และกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62) เพื่อเป็นกรอบการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่กำหนด และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

เมย์ :

    ทั้งนี้ กรมฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62) ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 และ 2) พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ ซึ่งหากมีความจำเป็น อาจมีการปรับแผนงานให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่กรมฯ กำหนด และเป็นการสร้างความร่วมมือ บูรณาการการปฏิบัติงานภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วยค่ะ

ปลา:

      ในการประชุมสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรอบระยะเวลา 6 เดือน โครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การบริหารจัดการงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ การปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ และการประชุมระดมสมอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง ผู้เชี่ยวชาญในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายระดับชำนาญการพิเศษในส่วนกลาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น สรุปเป็นองค์ความรู้ และนำเสนอผลการประชุม เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจหลักของกรมฯ ต่อไปค่ะ

หวาน:

      มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและธุรกิจสหกรณ์ ค่ะ ในปัจจุบันสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจและการทำธุรกรรมทางการเงินขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารจัดการสหกรณ์ ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการบัญชี การสอบบัญชีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์เป็นอย่างมาก ค่ะ

เมย์:

      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนางานระบบบัญชีและกลไกที่จะส่งเสริมระบบบัญชีให้มีความทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรจะเข้าไปปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ที่จำเป็นต้องตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อย่างรู้เท่าทัน และมีความรู้ด้านการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง ที่ถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของกรมฯในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีความยุ่งยากในการตรวจสอบ มีความหลากหลายซับซ้อนของธุรกิจ และมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบันทึกรายการบัญชี ค่ะ

ปลา:

     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ต้องมีภาระหน้าที่ที่สำคัญ อย่างยิ่งให้สามารถเป็น Cyber Auditor เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงภารกิจอื่นๆของกรมฯ ให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกในการทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หวาน:

     ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง ขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง ได้เพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการและทางเทคนิค มีความเข้าใจ และก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านสอบบัญชี ตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กฎหมาย คำสั่ง คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบการทุจริต การตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม ACL และ CATS การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการสอบบัญชี ตลอดจนการประสานงานเพื่อการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดสุขใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีนางปทุมวดี มนต์คงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และนางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตามผล และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับนายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ประธานในพิธี ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร นักเรียนและประชาชนทั่วไป เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งได้แนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "SmartMe” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

ปลา:

     และมาถึงช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้ค่ะ เราจะมาบอกกันถึงเรื่อง 4 พฤติกรรม ที่อาจจะทำให้เสี่ยงหลังพังได้ค่ะ จากเมื่อก่อนที่เราเคยคิดว่าอาการปวดหลังเป็นได้เฉพาะกับสูงวัย แต่แท้จริงแล้ว ปวดหลังสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่เกี่ยงสายอาชีพ โดยเฉพาะหนุ่มสาวออฟฟิศที่ปัจจุบันเป็นกันมากค่ะ เนื่องจากมีไลฟ์สไตล์เนือยนิ่ง นั่งทำงานที่โต๊ะเป็นเวลานาน ๆ พอว่างเว้นจากงานก็ก้มหน้าเล่นมือถือ ไม่ยอมหาเวลาไปออกกำลังกาย ส่งผลให้กล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังอ่อนแรง จนไม่สามารถรองรับกระดูกสันหลังเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ บวกกับน้ำหนักตัวที่สูงเกินมาตรฐาน ยิ่งส่งผลให้กระดูกสันหลังต้องรับภาระหนักยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ

หวาน:

     สังเกตว่าคนที่เข้าข่ายนี้จะมีกล้ามเนื้อหลังที่อ่อนแรง เวลายืนหรือนั่งนาน ๆ มักมีอาการปวดหลังล่างหรือบั้นเอวตามมาทุกที และยิ่งถ้าไม่ระวัง ขยับผิดท่าเพียงนิดเดียวก็จะก่อให้เกิดผลเสียมหาศาลได้ในพริบตา เช่น ก้มเก็บของหรือยกของผิดท่า การเอี้ยวตัวผลักหรือดึงสิ่งของ การโดนกระแทกบริเวณหลังต่อเนื่องจากการเล่นกีฬา หรือการใส่ส้นสูงเดินทั้งวัน พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ต้องรอให้วัยแตะเลข 6 ก็สามารถเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดได้ง่ายค่ะ

เมย์:

      หากอาการยังไม่สาหัสมากนักพักสักระยะก็ดีขึ้น แต่ถ้าระดับความเสียหายรุนแรง อาจถึงขั้นเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ซึ่งมีอาการปวดแปล๊บเหมือนโดยเข็มจิ้ม หรือปวดร้าวลงสะโพกและขาจนเดินไม่ได้ ต้องนอนนิ่ง ๆ สถานเดียว ถ้าเป็นหนักขนาดนี้เกิน 3 สัปดาห์แล้วยังไม่หาย ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนค่ะ สำหรับ 4 พฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดอาการปวดหลัง จนอาจทำให้หลังพังได้นั้น ก็มีดังนี้ค่ะ 1. การก้มยกของ ค่ะ เพราะการยกของหนักจากพื้นจะทำให้น้ำหนักทั้งหมดไปลงกับกระดูกสันหลังที่กำลังโค้งโก่ง ส่งผลให้หลังรับน้ำหนักมากเกินไป ควรย่อตัวลง (เหมือนการสควอท) แล้วค่อย ๆ ยกของขึ้นจากพื้น วิธีนี้ทำให้ขาซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วยออกแรงส่ง ไม่ถ่ายน้ำหนักไปที่หลังหมด เช่นเดียวกับเวลาวางของลงกับพื้น ควรย่อตัวลงแล้วค่อยปล่อยของ ไม่ใช่ก้มลงวางของค่ะ

ปลา:

    2. การยืนก้มนาน ๆ ค่ะ การยืนหรือโน้มตัวมาทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเวลานาน ๆ เช่น รีดผ้า แปรงฟัน ทำอาหารหน้าเตาตามความเคยชินทำให้หลังทำงานหนักเกินจำเป็น ลองวางขาหนึ่งข้างไว้บนกล่องเตี้ย ๆ สลับท่าบ่อย ๆ ปรับระดับความสูงของโต๊ะให้พอเหมาะโดยที่เราไม่ต้องก้มตัวลง หรือแทนที่จะก้มหน้าแปรงฟันให้เปลี่ยนมายืนตัวตรง มองตัวเองในกระจก แล้วค่อยก้มไปบ้วนปากทีเดียว ค่ะ 3. การนั่งหลังค่อมหน้าคอม ค่ะ การนั่งหลังค่อมก้มหน้ามองหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การนั่งเอกเขนกบนโซฟาที่เหมือนจะสบายแต่ทำให้หลังยิ่งปวดหนักขึ้น ลองเปลี่ยนความเคยชินด้วยการปรับความสูงของโต๊ะและหน้าจอให้อยู่ระดับพอดีกับสายตา หาที่วางขาเพื่อให้เข่าอยู่สูงกว่าสะโพก หรือม้วนผ้าขนหนูสอดไว้บริเวณเอวก่อนนั่งทับเพื่อปรับให้หลังของเราตรงโดยอัตโนมัติ ค่ะ

หวาน:

     4. การนอนคว่ำ นอนขด ค่ะ การนอนคว่ำ นอนขด หรือนอนตะแคงข้าง ส่งผลต่อกระดูกสันหลังและทำให้ยิ่งปวดแม้จะรู้สึกว่านอนสบายดี ลองหาหมอนมารองไว้ใต้เข่าเพื่อรักษาความโค้งของกระดูกสันหลัง หรือนอนตะแคงข้าง โดยงอเข่าและใช้ขาหนีบหมอนไว้ตรงกลาง เพื่อลดแรงกดและคลายความตึงของสะโพกขณะหลับ ค่ะ และนี่ก็คือ 4 พฤติกรรมที่เราควรเลี่ยง เพื่อป้องกันและดูแลหลังให้ถูกวิธี จะได้เลี่ยงอาการปวดหลังเรื้อรังค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional