Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 11/2562
ชื่อตอน อบรมผู้สอบบัญชีระดับสูง
วันที่ออกอากาศ

12 และ 14 มีนาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กฎหมาย คำสั่ง คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบการทุจริต การตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกบัญชี โดยใช้โปรแกรม ACL และ CATS การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการสอบบัญชี
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

      กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่นำเสนอทั้งข่าวสารภารกิจในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันค่ะ และสำหรับช่วงแรกในวันนี้ เรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศเตรียมรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง พร้อมเร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญด้านเกษตร โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง การเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งและมอบนโยบายด้านการเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการเตรียมการรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง แม้ว่ากรมชลประทานยืนยันว่าจะมีน้ำใช้จนถึงพฤษภาคมนี้ก็ตาม แต่มีการคาดการณ์ว่าหน้าแล้งนี้จะแล้งและร้อนยาวนานกว่าปกติ ซึ่งได้มอบนโยบายในการรับมือภัยแล้งนี้ โดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อาทิ ชลประทานจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น ค่ะ

หวาน :

       โดยจะใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
(อ.พ.ก.) เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้ชลประทานจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจปริมาณน้ำที่มีในพื้นที่ คือ น้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อใช้ในระบบอุตสาหกรรม และน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ ว่ามีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ของประชาชนและเกษตรกรหรือไม่ จากนั้นจะประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อเตรียมมาตรการในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งของแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์และดำเนินการต่อไป รวมทั้งให้เน้นการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ ในการขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างประหยัด สำหรับการบัญชาการงานในส่วนกลางได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งเพิ่มเติม โดยมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ด้วยค่ะ

เมย์ :

     นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เริ่มต้นแผนปฏิบัติการจำกัดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายไปแล้ว โดยเบื้องต้นให้สำรวจและรวบรวมพื้นที่ที่ทำเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ เพื่อนำมาบูรณาการร่วมกับแผนปฏิบัติการที่ได้วางแนวทางไว้ ซึ่งมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแลภาพรวมและขับเคลื่อนแผนต่อไป ขณะที่การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา นั้น ได้เน้นย้ำให้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตทางการเกษตรให้อยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารงานต่อ โดยให้ริเริ่มระบบวิสาหกิจแปลงใหญ่ควบคู่กันไปค่ะ

ปลา :

      สำหรับความก้าวหน้ามาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยไปแล้วเกือบ 100% ส่วนการจ่ายเงินเยียวยาชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย นั้น ได้ข้อสรุปว่าจะรับซื้อเรือจำนวน 305 ลำ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินรอบแรก 30% อีก 70% เจ้าของเรือจะต้องทำแผน และทำลายเรือจริง จึงจ่ายส่วนที่เหลือ ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และเจ้าของเรือจะต้องไม่นำเงินในส่วนนี้ไปใช้ในการทำประมงที่ผิดกฎหมายอีกต่อไปด้วยค่ะ

หวาน :

     และจากปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็ได้เกิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งได้เริ่มขึ้นแล้ว ปริมาณน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ไม่มากนัก อาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการผลิตน้ำประปา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการสนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การเน้นใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างประหยัด รวมทั้งได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่อง

เมย์ :

      ขณะเดียวกันกรมชลประทานยืนยันว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอให้ประชาชนใช้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอน อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรฯ ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เขตชลประทานในการประชาสัมพันธ์ให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย และใช้น้ำอย่างประหยัด ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้ชลประทานจังหวัดเป็นเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจความต้องการการใช้น้ำและปริมาณน้ำที่มีอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งนี้ ค่ะ

ปลา :

    ข่าวต่อไปค่ะ นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามงาน โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดลำปาง โดยได้ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข้าวโพดหลังฤดูทำนา ใน ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง ซึ่งมีสมาชิก 499 คน มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 619 ไร่ ปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กก./ไร่ จำหน่ายได้ราคา 5 บาท/กก. (ที่ความชื้น 30%) พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดเล็กน้อย ซึ่งได้รับการควบคุมจากสนง.เกษตรจังหวัดแล้ว ทั้งนี้ได้แนะนำให้มีการทำบัญชีครัวเรือน, บันทึกต้นทุน, รายรับ-รายจ่าย, ตั้งกลุ่มผลิตสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งให้เกษตรจังหวัดลำปางประสานกับพลังงานจังหวัดลำปางในเรื่อง โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพด และพัฒนาที่ดินลำปาง ในการทำฝายชะลอน้ำด้วยค่ะ

หวาน :

     ทั้งนี้ ได้ติดตามความพร้อมของจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (หจก.ทรัพย์โกแดงพืชไร่ ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง) ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งรับซื้อข้าวโพดทั้งแบบที่เป็นฝักและแบบที่สีเป็นเมล็ดมาแล้ว ซึ่งจุดนี้สามารถรองรับผลผลิตข้าวโพดได้ถึง 70 ตัน/วัน อีกทั้งยังเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ด.ต.อินทนนท์  ผิวเกษแก้ว เลขที่ 126 หมู่ 5 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง ซึ่งเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว มาทำการปลูกพืชไม้ผล-ไม้ยืนต้น, พืชผัก, ทำนา, เลี้ยงปลา และทำปุ๋ยหมักใช้เอง ในพื้นที่รวม 19 ไร่ สร้างรายได้กว่า 500-800 บาท/วัน และติดตามการดำเนินงาน ศพก.อ.เมือง จ.ลำปาง กิจกรรม การผลิตสับปะรด เกษตรกรต้นแบบ นายกฤษณะ  สิทธิหาญ ซึ่งได้ปลูกสับปะรดในพื้นที่ 20 ไร่ มีการปลูกพืชอื่นแซม เช่น ข้าวโพด แตงโม พริก อ้อยคั้นน้ำ เป็นต้น มีการใช้โซล่าเซลล์ในการให้น้ำ และเป็นพลังงานให้เครื่องมือทางการเกษตร พร้อมทั้งทดลองปลูกสับปะรดหลายพันธุ์ เช่น MD2, LP1 โดยใช้พลาสติกคลุมดินเพื่อป้องกันวัชพืชและลดการใช้สารเคมี อีกทั้งยังมีการทำน้ำหมักจากสับปะรดแจกจ่ายให้กับสมาชิกด้วย ณ บ้านวังเลียบ หมู่ที่ 5 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ ในช่วงนี้ เราก็มารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด โดยมีนางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ค่ะ

ปลา:

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ปี 2562 รุ่นที่ 3 เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการวางระบบบัญชีสหกรณ์ การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร และสามารถนำไปถ่ายทอดสอนแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรของกรมฯ และพนักงานสหกรณ์ได้ โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1, 2, 6, 10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีประจำสำนักงาน และมีความรู้ความข้าใจ และสามารถใช้งาน โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรได้อย่างดี พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป จำนวน 33 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

หวาน:

     ข่าวต่อไปค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดการอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 โดย นาย โอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีข้าราชการที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กฎหมาย คำสั่ง คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบการทุจริต การตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกบัญชี โดยใช้โปรแกรม ACL และ CATS การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการสอบบัญชี ตลอดจนการประสานงานเพื่อการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 4 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีหรือปฏิบัติงานอื่น ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ะ

ปลา:

    ต่อไปเป็นข่าวการลงพื้นที่ของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ โดยนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน และร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 และรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมี นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 พร้อมด้วยบุคลากร ในพื้นที่ สตท.7 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน ตำบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ค่ะ

หวาน:

      ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ นายบุญมี วงศ์อุปปา ครูบัญชีอำเภอสนามชัยเขต เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมแนะนำการใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล "Smart Me" ซึ่งเป็น Application ที่ใช้บันทึกบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ผัก ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลทางการเงินจากการจดบันทึกบัญชีไปใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ะ

เมย์:

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นางปิ่นแก้ว เผือกมณี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานให้แก่ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 ราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องขั้นตอน กระบวนการในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งให้ผู้ตรวจสอบกิจการ มีส่วนร่วมในการควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ค่ะ

ปลา:

      ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด โดยนางลำพูล ใจกล้า หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ดได้ให้บริการสอนแนะการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งแจกสมุดบัญชีให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ด้านบัญชีและเป็นการช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ค่ะ

หวาน:

     มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้กันแล้วค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา โดยนางปิ่นแก้ว เผือกมณี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา เป็นวิทยากรบรรยาย การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร สร้างผู้นำสหกรณ์รุ่นใหม่ (Young Cooperative Leader) ให้แก่ ผู้นำกลุ่ม / สมาชิกชั้นนำของสหกรณ์ในโครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักภาคการเกษตรระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่และภูเก็ต ซึ่งจัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จำนวน 50 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจงบทดลองและงบการเงินของสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์รายการบัญชีที่เกิดขึ้นและนำไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ได้ ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ค่ะ

เมย์:

    มาถึงช่วงของสาระน่ารู้กันแล้วค่ะ ในวันนี้เรามาบอกเครื่องดื่มที่สามารถดับร้อนในได้ ในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ค่ะ อาการ ‘ร้อนใน’ หรืออาการที่ความร้อนในร่างกายไม่สมดุลกัน ส่งผลให้เกิดเป็นแผลในช่องปากและลิ้นอันเจ็บปวดทรมาน พานให้กินข้าวไม่อร่อย เจ็บคอ คอแห้ง บางคนอาจลุกลามไปถึงอาการท้องผูก ขี้ตาแฉะ และรบกวนจิตใจตามไปด้วย เราจะมาเรียนรู้เรื่องร้อนใน เพื่อผ่านเดือนแห่งความร้อนไปด้วยกันค่ะ โดยสาเหตุหลักๆ ของอาการร้อนในนั้นไม่ได้เกิดจากสภาพ ‘อากาศ’ แค่อย่างเดียว แต่สาเหตุที่สำคัญยิ่งกว่าคือ ‘อาหาร’ ที่เราเลือกกินเข้าไปนั่นเองค่ะ

ปลา:

     หนึ่งในอาหารยอดฮิตที่คนนิยมกินกันเพื่อแก้ร้อนในและดับกระหายก็คือ ‘เครื่องดื่มสมุนไพร’ ค่ะ ลองมาดูกันว่าแต่ละอย่างหน้าตาเป็นยังไง มีคุณสมบัติอะไร และมีอะไรควรระวังบ้างรึเปล่าค่ะ 1 น้ำเก๊กฮวย ค่ะ น้ำเก๊กฮวยที่เราเห็นสีเหลืองๆ ที่จริงแล้วได้จากการชงหรือต้มดอกเก๊กฮวยแห้งพันธุ์สีขาว ซึ่งมีทั้งแบบดอกใหญ่และดอกเล็ก ส่วนมากปลูกที่ประเทศจีน ส่วนดอกเก๊กฮวยพันธุ์สีเหลืองมักให้รสขม เลยนิยมเอาไปทำเป็นยาสมุนไพรมากกว่าเอามาชงดื่มค่ะ นอกจากช่วยดับกระหาย ดอกเก๊กฮวย ยังดื่มแล้วแก้หรือป้องกันอาการร้อนในได้ แถมคุณสมบัติของสารในเก๊กฮวยยังช่วยป้องกันโรคได้หลายอย่าง ทั้งเบาหวาน โรคเลือด โรคหัวใจ โรคทางเดินอาหาร โรคใดๆ อีกมาก แต่ข้อเดียวที่ต้องระวังคือ ‘น้ำตาล’ ที่คนมักผสมลงไปในน้ำเก๊กฮวยเพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อย ทางที่ดีควรตระหนักไว้ว่า น้ำเก๊กฮวยที่ไม่หวานคือน้ำเก๊กฮวยที่ถูกต้องค่ะ

หวาน:

     2 น้ำหล่อฮั้งก้วย ค่ะ หล่อฮั้งก้วยมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ถูกค้นพบมาแต่โบราณ ช่วยผู้ป่วยที่มีอาการไอ หลอดลมอักเสบ และโรคทางเดินหายใจ รวมไปถึงทางเดินอาหาร แต่ในปัจจุบัน หล่อฮั้งก้วยยังถูกนำมาสกัดเป็นสารให้ความหวาน ซึ่งให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายถึง 250-300 เท่า จึงนิยมนำมาเป็นสารเพิ่มความหวานในอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานในอุตสาหกรรมอาหาร โดยที่ไม่ให้พลังงานและไม่ส่งผลต่อการเพิ่มของน้ำตาลในกระแสเลือด เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน ดังนั้นจงจำไว้ว่าน้ำหล่อฮั้งก้วยหวานอยู่แล้ว ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มอีกนะคะ

เมย์:

     3 น้ำจับเลี้ยง ค่ะ ส่วนสรรพคุณของจับเลี้ยงนี้ คือมันเกิดมาเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการร้อนในโดยเฉพาะ ไม่ต้องรอให้ร้อนในจนมีแผลในปาก ปากลิ้นเปื่อย มีฝ้า ขมคอ เจ็บคอ เสียงแหบ คอแห้ง ไอ ตาร้อนผ่าว ก็กินน้ำจับเลี้ยงได้ไม่เสียหายเลยค่ะ แค่ต้องระวังเรื่องความหวานจาก ‘น้ำตาล’ เช่นเดียวกันกับน้ำเก๊กฮวยค่ะ 4 น้ำมะตูม นอกจากมะตูมจะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น ดื่มแล้วช่วยให้ชุ่มคอ และดับกระหายแล้ว ในมะตูมสุกยังมีสารสำคัญคือ สารเพคตินและสารแทนนินที่ช่วยบรรเทาอาการท้องผูก ท้องเสีย ช่วยสมานแผลและบรรเทาอาการเจ็บคอ แถมยังมีผลวิจัยออกมาว่าในผลมะตูมมีสารที่ยับยั้งมะเร็งต่อมไทรอยด์และไวรัสทั้งหลาย และช่วยลดอาการอักเสบของอวัยวะทั้งภายในและภายนอกได้อีกด้วย แต่ข้อควรระวังคือน้ำตาลที่มักผสมอยู่ในน้ำมะตูมเช่นกันค่ะ

ปลา:

     5 น้ำใบบัวบก หลายคนอาจรู้จักใบบัวบกแค่ในมุมของการเป็นพืชสมุนไพรแก้ช้ำใน แต่จริงๆ แล้วสมุนไพรชนิดนี้มีประโยชน์ในการรักษาอีกหลากหลาย มีงานวิจัยว่าสารสกัดจากบัวบกมีผลต่อสมอง ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมได้ และที่สำคัญคือแก้อาการร้อนในได้ด้วยค่ะ 6 น้ำกระเจี๊ยบ ค่ะ คุณสมบัติของกลีบเลี้ยงและดอกกระเจี๊ยบ คือมีฤทธิ์เย็น ให้รสเปรี้ยว ช่วยดับกระหายน้ำ แถมยังช่วยลดไข้ แก้ไอ แก้เสมหะขับน้ำดี รวมทั้งขับปัสสาวะ ขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะและในไต ขับเมือกมันออกจากลำไส้ลงสู่ทวารหนัก แต่ข้อเสียของกระเจี๊ยบคือมันเป็นกรดอ่อนๆ และมีรสเปรี้ยวเพียงอย่างเดียว จึงมีคำแนะนำให้จับคู่ต้มรวมกับสมุนไพรอื่น เช่น พุทราจีน หรือมะตูม จะดีกว่าการเติมน้ำตาลค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional