Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 10/2562
ชื่อตอน เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ นำบัญชีสร้างความยั่งยืน
วันที่ออกอากาศ

5 และ 7 มีนาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการวางระบบบัญชีสหกรณ์ การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร และสามารถนำไปถ่ายทอด สอนแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรของกรมฯ และพนักงานสหกรณ์ได้
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

      กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่นำเสนอทั้งข่าวสารภารกิจในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อีกทั้งยังสอดแทรกสาระน่ารู้ดีๆ มาให้กับท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ และสำหรับช่วงแรกในวันนี้ เราก็มีข่าวสารภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาฝากกันค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้านโยบายเกษตรประชารัฐช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองจำหน่ายค่ะ โดย    นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังมอบนโยบายในการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร ภายใต้โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมเองที่มีธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินแต่ละพื้นที่ และตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 462 แห่งจำนวน 900 คน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ ว่า

หวาน :

     ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์เร่งหาวิธีลดต้นทุนปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะต้นทุนเรื่องปุ๋ย ซึ่งจะต้องเร่งรัดจัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรได้ใช้ในราคาที่ถูกลง 30 %เนื่องจากปัจจุบันราคาปุ๋ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามความเหมาะสมของสภาพพื้นดิน ส่งผลทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่ามาตรฐาน นั้น รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยการสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการผลิตปุ๋ยผสมใช้เองตามค่าการวิเคราะห์ดิน และจำหน่ายให้สมาชิกและเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ค่ะ

เมย์ :

     ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการปุ๋ยผสมใช้เองฯ โดยให้สหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม และผลักดันให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นตัวกลางในการสั่งซื้อแม่ปุ๋ยจากบริษัทนำเข้าในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดและกระจายต่อให้กับสหกรณ์การเกษตรในแต่ละจังหวัดนำแม่ปุ๋ย ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักพืช คือ N P K สูตรเข้มข้น เป็นวัตถุดิบเพื่อนำไปผสมและผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือสูตรที่เกษตรกรต้องการใช้จำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป ค่ะ  

ปลา :

      นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะวิเคราะห์ข้อมูลดินของแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดสูตรปุ๋ยที่มีแร่ธาตุเหมาะสมกับสภาพดินให้สหกรณ์นำไปผลิต รวมทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้แก่เกษตรกรถึงข้อดีในการผลิตปุ๋ยใช้เองซึ่งจะมีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด และส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตและบำรุงดินไม่ให้เสื่อมโทรมและกรมวิชาการเกษตรให้คำแนะนำตามหลักวิชาการการผสมปุ๋ยเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และจะมีการตรวจสอบปุ๋ยที่สหกรณ์ผลิตขึ้น ก่อนจะออกใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายปุ๋ยให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่จะเลือกซื้อไปใช้ สำหรับเงินทุนในการผลิตปุ๋ยนั้น ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อ 1,300 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโดยให้สหกรณ์กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2 และธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปีค่ะ

หวาน :

    โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อเชิญชวนสหกรณ์ทั่วประเทศ กว่า 400 แห่ง มาร่วมกับขับเคลื่อนการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้วิธีการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเอง โดยให้ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ร่วมกันให้ความรู้วิธีการผสมปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของดินบริเวณนั้น โดยมีเป้าหมาย 1 แสนตัน ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์แจ้งความต้องการปุ๋ยผสมใช้เอง รวม 70,000 ตัน ซึ่ง มี.ค.จะเริ่มลงไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร และเม.ย. จะเริ่มฤดูกาลผลิต ค่ะ

เมย์ :

     สำหรับแนวทางเพิ่มเติมในการลดต้นทุนการทำเกษตร ได้แก่ การทำเกษตรระบบโควตา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกันสำรวจความต้องการสินค้าเกษตร พื้นที่ไหนจะปลูกอะไรต้องดูตลาด เพื่อกำหนดโควต้าตามความต้องการของตลาดนอกจากนี้ให้ตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก.กว่า 35 ล้านไร่ ที่จัดสรรให้เกษตรกร 7 ล้านครัวเรือนว่าพื้นที่ใดไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ให้เข้าไปปรับปรุงทำเป็นแปลงใหญ่ โดยเชิญภาคเอกชนและสถาบันการศึกษามาร่วมกันบริหารจัดการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืชในพื้นที่นั้นๆส่วนพื้นที่การเกษตรที่รกร้างหรือเจ้าของที่ดินไม่ได้ทำการเกษตรเนื่องจากอายุมาก ลูกหลานไม่ทำกิจการต่อ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจหาวิธีการช่วยเหลือ โดยใช้ Young Smart Farmer เข้าไปบริหารจัดการ เป็นการจ้างแรงงานซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ค่ะ

ปลา :

     ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด แจ้งรายละเอียดของโครงการนี้ไปยังสหกรณ์ต่าง ๆ และมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 462 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้มีสหกรณ์ 242 แห่ง ได้แจ้งปริมาณความต้องการแม่ปุ๋ยแล้วจำนวน 67,609.55 ตัน เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยผสมใช้เองจำหน่ายให้กับแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป จำนวน 161,462 รายทั้งนี้ หากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยที่มาจากค่าวิเคราะห์ดินที่เหมาะสม คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้ประมาณปีละ 2,000 บาท/ตัน และสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยผสมใช้เองของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 228.38 ล้านบาท

หวาน :

     ซึ่งหลังจากนี้หากมีสหกรณ์เห็นประโยชน์ที่จะช่วยสมาชิกและเกษตรกรลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยผสมเอง ก็สามารถแจ้งความประสงค์และแจ้งปริมาณความต้องการแม่ปุ๋ยได้เพิ่มเติม โดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด และคาดหวังว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จะสามารถนำข้อมูลจากการเก็บค่าวิเคราะห์ดินของสมาชิกเป็นรายแปลงมาเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดหาปุ๋ยหรือบริการผสมปุ๋ยที่เหมาะกับสภาพดินตามค่าวิเคราะห์ดินและเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกและเกษตรกรต่อไปค่ะ

เมย์ :

    ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้อมนำศาสตร์ของพระราชามุ่งส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ ชู ความซื่อสัตย์ เสียสละ และภูมิใจในระบบสหกรณ์ เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปอย่างยั่งยืน โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การปฏิรูปสหกรณ์ สู่สังคมมั่นคงยั่งยืน”เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า "สหกรณ์”มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ปลา :

    และเพื่อให้การพัฒนาสหกรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นการสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาในเรื่องการเข้าใจ เข้าถึง การพัฒนา ตลอดทั้งหลักการสำคัญในการทรงงานของพระองค์ท่านมาใช้ในการส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร โดยมุ่งมั่นที่จะสานต่องานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ค่ะ

หวาน :

     ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการอบรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อปลูกฝังในเรื่องความเสียสละ มีวินัย ความภาคภูมิใจในชาติและระบบสหกรณ์ เนื่องจากการปฏิรูปสหกรณ์ จะต้องเริ่มจากการพัฒนาความคิดของคนก่อน แล้วการปฏิรูประบบจะปรับเปลี่ยนตาม สิ่งสำคัญ คือคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึงสมาชิกของสหกรณ์ จะต้องมีวินัย มีความเสียสละ ความซื่อสัตย์ พร้อมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสซึ่งจะช่วยขจัดการทุจริตคอรัปชั่นในระบบสหกรณ์ได้นอกจากนี้ การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ และช่วยกันยกระดับพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ ในช่วงนี้ เราก็มารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ  นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้ข้อคิดในการรับราชการแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ว่า การครองตนให้เรียบง่ายและประหยัด เป็นคุณสมบัติของข้าราชการที่ดี แต่อามิสสินจ้างคือกับดักของผู้ที่จะก้าวหน้าในการรับราชการ ดังนั้น การรักษาซึ่งวินัยข้าราชการและการได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้บังคับบัญชา จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตการรับราชการราบรื่น รวมถึงการพัฒนางานและพัฒนาตนเองตั้งแต่อายุยังน้อยๆ เนื่องจากยังมีภาระไม่มากนัก ด้วยการสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่หลากหลาย การพัฒนาใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศเพื่อขอรับทุนรัฐบาลและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น ค่ะ

ปลา:

     ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการวางระบบบัญชีสหกรณ์ การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร และสามารถนำไปถ่ายทอด สอนแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรของกรมฯ และพนักงานสหกรณ์ได้ โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3, 5, 6 และ 7 ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีประจำสำนักงาน และมี  ความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรได้อย่างดี พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อได้ จำนวน 32 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิตผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตามผล กองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดอบรม หลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง" ในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 5 รุ่นที่ 1โดยร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน สร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงฝึกให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เพื่อรับทราบข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาครัฐที่ใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้จากผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ที่พัฒนาโดยผู้อื่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ให้มากขึ้น โดยมีผู้สอบบัญชีในพื้นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

ปลา:

    ต่อไปเป็นข่าวการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ค่ะ โดยนายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 3 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ต่อประชาชนคนไทยตั้งแต่ในช่วงอดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของการก่อเกิดผืนแผ่นดินไทย รวมถึงการรัก และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ณ ห้อง 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรแปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง ของนายสัญญา หิรัญวดี และเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด ของนายจิรายุ กี่ประเสริฐพงศ์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ได้ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการดำเนินงานภายในศูนย์ฯ ให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเน้นย้ำเรื่องการทำบัญชีฟาร์มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำแผนในการผลิตสินค้าเกษตรต่อไป ค่ะ

เมย์:

      ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ประธานชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อให้สมาชิกรับทราบความเคลื่อนไหวของชมรมฯ โดยมีสมาชิกชมรมฯ พร้อมด้วยข้าราชการในส่วนกลางเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ค่ะ

ปลา:

      มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นายเสริม อุดมพรวิเศษ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรด้านบัญชี ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรี่องในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร(Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร การทำอาหารข้นครบส่วนหมัก (FTMR) สำหรับโคขุน โดยได้สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้นำบัญชีมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้ ณ ที่ทำการกลุ่มโคขุนหนองแหน ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ค่ะ

หวาน :

     มาถึงข่าวสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงสรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี และนางพิมพ์พา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เข้าร่วมในพิธี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 39 สหกรณ์ รวม 56 คน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จ.ชลบุรี ค่ะ

เมย์:

    สำหรับ สาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ เป็นเรื่องของ สมุนไพร 6 ชนิด แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ค่ะ ซึ่งหาได้ง่าย ใช้ได้บ่อย สามารถบรรเทาอาการคัน บวมแดง แสบร้อนได้สบาย ๆ ค่ะ อย่างที่ทราบกันดีคะว่า พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย บางทีก็ไม่ได้เจ็บนิด ๆ เหมือนขนาดตัวแมลงเลยล่ะ และหากอยากถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย หลายคนก็เลยนึกถึงสรรพคุณของสมุนไพรขึ้นมา งั้นเรามาดูกันว่าสมุนไพรแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยมีอะไรกันบ้างค่ะ เริ่มกันที่อย่างแรกเลย 1. ตำลึง ค่ะ ตำรับยาแพทย์แผนไทยระบุว่า ใบตำลึงมีสรรพคุณบรรเทาอาการแพ้ อักเสบ จากแมลงสัตว์กัดต่อย หรือพิษจากพืชก็ช่วยบรรเทาได้ นอกจากนี้ใบตำลึงยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการต้านอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียอีกด้วย โดยวิธีใช้ก็ไม่ยาก เพียงนำใบสด 1 กำมือ ล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นนำมาตำให้ละเอียด แล้วผสมกับน้ำเล็กน้อยพอใช้ทาบริเวณที่มีอาการได้ค่ะ

ปลา:

     2. หอมแดง ค่ะ หอมแดงมีสรรพคุณช่วยแก้พิษแมลงกัด ทาแก้อาการปวดบวมตามข้อก็ได้ เพราะช่วยแก้อาการอักเสบต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้หากต้องการใช้หอมแดงแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยให้ใช้หัวหอมแดงประมาณ 1 หัว ขยี้หรือตำให้แหลกแล้วนำมาทาบริเวณที่มีอาการ หรือใช้หัวสด ตำผสมเหล้าขาว พอกบริเวณที่ถูกแมลงกัดต่อยค่ะ 3. กระเทียม ค่ะ โดยน้ำมันในกระเทียมมีสรรพคุณลดพิษแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นกัน โดยวิธีใช้ก็ไม่ยาก เพียงนำกลีบกระเทียมมาทุบพอแหลกให้พอมีน้ำมันกระเทียมออกมา จากนั้นนำกลีบกระเทียมมาทาบริเวณที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อย ค่ะ 4. เสลดพังพอน ค่ะ เสลดพังพอนมีสรรพคุณเด่นเรื่องถอนพิษ โดยใช้ใบเสลดพังพอนตัวเมียล้างให้สะอาด ขยี้เอาแต่น้ำหรือตำใบให้พอหยาบแล้วนำมาพอกบริเวณที่ถูกมดกัดสักครู่ พิษมดตะนอยจะค่อย ๆ ถูกขับออกมา แต่ถ้าหากอาการปวดบวมเป็นมาก ให้ผสมใบเสลดพังพอนกับใบรางจืด โขลกพอแหลก แล้วผสมเหล้าขาวพอท่วม พอกทิ้งไว้ที่แผลถูกมดกัด อาการปวดบวมจะหายได้ในเวลาไม่นานค่ะ

หวาน :

     5. ใบพลู ค่ะ ซึ่งใบพลูมีน้ำมันหอมระเหยที่ประกอบไปด้วยสารยูจีนอล และชาวิคอล ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอักเสบ สามารถใช้เพื่อบรรเทาอาการแพ้ อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย โดยใช้ใบพลูตำสดผสมเหล้าขาวเล็กน้อย ทาบริเวณที่มีอาการ ค่ะ และ 6. ผักบุ้งทะเล ค่ะ ใบและเถาสดของผักบุ้งทะเลใช้บรรเทาพิษแมงกะพรุน แผลคัน อาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ โดยนำใบสดมาตำให้ละเอียด แล้วคั้นเอาน้ำมาทาที่แผล หรือตำแล้วนำไปพอกที่แผล ซึ่งงานวิจัยระบุว่า ผักบุ้งทะเลมีฤทธิ์ต้านอักเสบ และมีปฏิกิริยากับสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ เช่น ฮีสตามีน ซีโรโทนิน และไคนิน เป็นต้น ค่ะ และสมุนไพรเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่หาได้ง่าย ๆ ใครโดนพิษแมลงตัวไหนก็ลองบรรเทาอาการคัน ปวด บวมแดง ดูนะคะ แต่หากโดนแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วมีอาการคลื่นไส้ ปวดศีรษะ หรือมีอาการบวมมาก อาการแบบนี้ให้รีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดจะปลอดภัยกว่าค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional