Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 9/2562
ชื่อตอน เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ นำบัญชีสร้างความยั่งยืน
วันที่ออกอากาศ

26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 เพื่อค้นหาเกษตรกรที่มีผลงานทางการเกษตรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม โดยเป็นครูบัญชีอาสาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ที่สำคัญคือ มีการจัดทำบัญชีฟาร์มอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ มีการนำข้อมูลทางบัญชี มาใช้ในการวางแผนหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ พร้อมทั้งได้เผยแพร่ให้แก่ส่วนรวมนำไปใช้ประโยชน์ สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

      กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ และสำหรับในวันนี้ เราก็ยังมีข่าวสารภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ ในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันก่อนค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากรอบแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มุ่งให้ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน    ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์

เมย์ :

     ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ทั้งนี้ ในส่วนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ ประมาณ 6,000 ล้านบาท จะต้องกลับไปพิจารณาให้เป็นแผนงานที่อยู่ในงบหลักซึ่งมีความสำคัญ อาทิ การปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตร ที่เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน และการร่วมมือกับภาคเอกชนในการเข้ามารับซื้อสินค้าเกษตร นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและด้านอื่น ๆ

ปลา :

     มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ เพื่อติดตามการทำงานและมอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ระดับจังหวัด และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายฯ มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการเพื่อจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ในการทำเกษตรกรรม เป็นไปตามมติเดิมที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้เคยลงมติไปแล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรได้เดินหน้ามาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายดังกล่าว

เมย์ :

      โดย 1) ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ารายใหม่ 2) ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้าที่ได้ขออนุญาตไว้ก่อนออกมาตรการ ยังสามารถนำเข้าได้แต่ลดสัดส่วนการนำเข้าลงครึ่งหนึ่ง และ 3) ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ฉบับ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ทั้ง 3 ชนิด ซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพิ่มมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อ 15 มกราคม 2562 และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยอยู่ระหว่างพิจารณา และจะสามารถดำเนินการมาตรการอื่น ๆ ได้เมื่อประกาศผ่านความเห็นชอบแล้ว อาทิ การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส อย่างปลอดภัย เป็นต้น และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยให้บรรลุผลสำเร็จภายใน 24 เดือน  

ปลา :

    นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายแก่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในส่วนภูมิภาค โดยให้ยึดหลักกลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อกพ.) เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานของกระทรวง เกษตรฯ โดยจะต้องรู้งาน รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ และสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และภาคเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการปรับใช้กลไก และแนวทางการทำงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการตอดตามงานตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ อาทิ 1) การให้ความช่วยเหลือชาวประมงชายฝั่ง/การเยียวยาชาวประมงที่ได้รับผลกระทบภายหลังจากการบังคับใช้กฎหมาย พรก.ประมง พ.ศ. 2558 ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข จำนวน 300 ลำ 2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งมีประชาชนไปร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสนั้น ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงและรายงานกลับมายังส่วนกลางโดยด่วน 3) เตรียมนำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาไปใช้เป็นโมเดลในการบริหารจัดการพืชชนิดอื่นต่อไป โดยเห็นผลสำเร็จในการเชื่อมโยงนโยบายการตลาดนำการผลิต การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ตลาดมีความต้องการ มีภาคเอกชนมารับซื้อ มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการในระบบสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจริง เป็นต้น และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ ในช่วงนี้ เราก็มารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ นำบัญชีสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนและพัฒนาให้อาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี หรือครูบัญชีอาสา เป็นตัวแทนของกรมฯ ในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก วิทยากรผู้ช่วย สอนแนะกระตุ้นการเรียนรู้และติดตามผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีครูบัญชีที่ขึ้นทะเบียนและปฏิบัติงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวนเก้าพันกว่าคนทั่วประเทศ

ปลา:

     ซึ่งในแต่ละปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะคัดเลือกครูบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายในชุมชนให้เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้ เพื่อคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ระดับกรม และระดับประเทศ สนองตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจ ในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติงานให้บุคคลอื่นต่อไป

เมย์ :

     ขณะนี้อยู่ในช่วงการลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 เพื่อค้นหาเกษตรกรที่มีผลงานทางการเกษตรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม โดยจะต้องเป็นครูบัญชีอาสาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ที่สำคัญคือ มีการจัดทำบัญชีฟาร์มอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ มีการนำข้อมูลทางบัญชี มาใช้ในการวางแผนหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ พร้อมทั้งได้เผยแพร่ให้แก่ส่วนรวมนำไปใช้ประโยชน์ สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น โดยคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานด้านบัญชีฟาร์ม ผลงานและความสำเร็จของผลงานด้านบัญชีฟาร์มทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ ความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

ปลา:

    ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ได้ทำงานด้วยความอุตสาหะ มานะ พยายามและพร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณของเกษตรกรดีเด่นให้ปรากฏและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2562 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในเดือนพฤษภาคมนี้

เมย์:

      มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนบุคลากรเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นต่อสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน โดยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ โดยยังได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้สหกรณ์มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ โดยวางระบบบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนางานระบบบัญชีและกลไกที่จะส่งเสริมระบบบัญชีให้มีความทันสมัย และเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ปลา:

      โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร เป็นโปรแกรมซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารงานของสหกรณ์ และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยบริหารจัดการงานภาคสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมตามธุรกิจของสหกรณ์ในทุกๆ ด้านและมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและมีระบบข้อมูลทางบัญชีที่ได้มาตรฐานสามารถปิดบัญชีประจำปีได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกรมฯ ได้สนับสนุนให้ทุกสหกรณ์ ได้นำโปรแกรมฯ ไปใช้ โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด คอยดูแลและ ให้คำปรึกษาแนะนำในการติดตั้ง โดยที่สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เมย์:

    ทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ปี 2562 ขึ้น ทั้งหมด 3 รุ่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2562 นี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการวางระบบบัญชีสหกรณ์ การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร และสามารถนำไปถ่ายทอดสอนแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรของกรมฯ และพนักงานสหกรณ์ได้ ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภาพรวมและ แนวปฏิบัติในการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562 และการตรวจสอบฐานข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์และการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ที่มีการปรับปรุงเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปลา:

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 แบบ Online ซึ่งสหกรณ์ได้บริการขายสินค้าให้กับสมาชิกด้วยโปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 แบบ Online โดยใช้เทคโนโลยีระบบ Cloud Computing เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการแก่สมาชิก และสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

เมย์:

    ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ครบวงจร (Full Pack) ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการใช้โปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 แบบ Online โดยใช้เทคโนโลยีระบบ Cloud Computing มาบริหารจัดการด้านสินค้า นำร่องเป็นสหกรณ์แรก และสหกรณ์ได้นำ Application SmartManage สำหรับคณะกรรมการในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ และ SmartMember สำหรับสมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบ ฐานะทางการเงินที่ดำเนินการกับสหกรณ์ได้ผ่าน Mobile โดยมีนางยุพดี จิตผ่องอำไพ
ผู้จัดการสหกรณ์ กล่าวรายงานความก้าวหน้าการใช้โปรแกรมระบบงานฯ

ปลา:

    ต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและ งบการเงินได้ ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงสรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายอดุลย์ คงมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี และนางพิมพ์พา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เข้าร่วมในพิธี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 39 สหกรณ์ รวม 56 คน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จ.ชลบุรี

เมย์:

     ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้

ปลา:

     มาถึงข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรกสิกรรมไร้สารพิษในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด เพื่อศึกษาข้อมูลและเยี่ยมชมจุดรวบรวมข้าวโพด โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และเยี่ยมชมการรวบรวมผักปลอดสารพิษ ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารได้มีโอกาสได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมี นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ

เมย์:

     ในช่วงนี้เรายังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการงีบหลับว่าต้องใช้เวลากี่นาทีถึงจะดีที่สุดค่ะ หลายคนอาจจะเคยรู้สึกง่วงนอนในช่วงเวลากลางวัน และหลายคนก็พยายามต่อสู้กับความง่วง พยายามปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยวิธีต่างๆ เช่น การดื่มกาแฟ การดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง ล้างหน้าล้างตา เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วการงีบหลับนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นได้ และหากจะให้ได้ผลเต็มที่การงีบหลับจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมนั่นเอง

ปลา:

     วงจรการนอนหลับแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ระยะที่หนึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยนจากการตื่นไปสู่การนอน ในระยะนี้หาถูกปลุกให้ตื่นจะทำให้รู้สึกว่ายังไม่ได้นอน  ระยะที่สองเป็นเหมือนระยะของการนอนหลับอย่างแท้จริง หรือเป็นช่วงหลับตื้นๆ ที่ยังไม่มีการฝัน จึงทำให้การหลับในระยะนี้สามารถถูกปลุกให้ตื่นได้โดยง่าย ระยะที่สามเป็นช่วงที่หลับลึกลงไป และเป็นระยะที่เริ่มจะปลุกให้ตื่นค่อนข้างยากขึ้น หากถูกปลุกจะทำให้รู้สึกงัวเงีย ระยะที่สี่จะเป็นช่วงที่หลับลึกที่สุดและระยะนี้เป็นระยะที่ปลุกยากที่สุด ซึ่งในระยะนี้เองจะเป็นช่วงที่มีการฝันเกิดขึ้น

เมย์:

     เรามาดูช่วงเวลาของการงีบหลับกันค่ะ ว่าเวลาเท่าใดถึงจะดีที่สุด 1.การงีบ 10-20 นาที จะทำให้ร่างกายตื่นตัวและเพิ่มพลังให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นได้ดีในช่วงเวลานี้จะสามารถปลุกให้ตื่นได้ง่าย 2.การงีบ 30 นาที แต่ว่าในการงีบหลับนาน 30 นาที หากทำให้ตื่นขึ้นมามักจะมีอาการเหมือนการแฮงค์โอเวอร์ ซึ่งทำให้ร่างกายรู้สึกเฉือยๆ ไม่ประปรี้ประเปร่า3.การงีบ 60 นาที ช่วงนี้การนอนจะมีผลต่อการส่งคลื่นสั้นๆต่อสมองอยู่ในระยะหลับลึก   มีผลต่ความจำทำให้จดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น แต่การตื่นของช่วงเวลานี้จะรู้สึกงัวเงียและตื่นยากกว่าปกติ 4.การงีบ 90 นาทีหรือการครบวงจรการหลับ ช่วงนี้เป็นการหลับที่สมบูรณ์ สมองจะได้พักเต็มที่ ช่วยในเรื่องของความจำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และยังทำให้ร่างายนั้นสดชื่นประปรี้ประเปร่าอีกด้วยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคิดถึงดอทคอมด้วยค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional