Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 8/2562
ชื่อตอน เตรียมความพร้อมสู่ Cyber Auditor
วันที่ออกอากาศ

19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          พบกับข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิ โครงการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ Cyber  Auditor (ผู้สอบบัญชีที่มีสมรรถนะด้านไอที) เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร การเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีรายรับ-รายจ่ายของนักเรียนและกลุ่มยุวเกษตรกร การเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งให้บริการแนะนำการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และนำเสนอนวัตกรรม SmartMe โปรแกรมบัญชีรายบุคคล เป็นต้น
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

      กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ และสำหรับในวันนี้ เราก็ยังมีข่าวสารภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ แต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันที่ข่าวแรก เรามีเรื่องราวของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้มาฝากกันก่อนค่ะ นั่นก็คือ วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดยมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน ซึ่งพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสค่ะ

หวาน :

       เหตุที่พุทธศาสนิกชนถือว่า "วันมาฆบูชา" เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา นั้น เพราะว่ามีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน 4 ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า "จาตุรงคสันนิบาต" อันเป็นประดุจการปฐมนิเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่โลกต้องจารึก เพราะเป็นการประชุมของผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ และเป็นครั้งแรกที่มีการประขุมเพื่อรับฟังทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ค่ะ โดยเหตุอัศจรรย์ในวันมาฆบูชา 4 ประการ นั้น ได้แก่ 1. เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3 ) 2. พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย 3.ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 ทั้งหมด ไม่มีภิกษุผู้เป็นปุถุชนหรือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีแม้สักรูปเดียวมาประชุมในครั้งนี้ 4.พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งพระบรมศาสดาทรงประทานการบวชให้ ค่ะ

เมย์ :

     วันมาฆบูชา ถือเป็นวันแห่งความรักของชาวพุทธ เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงออกซึ่งความรักต่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ความรักของพระองค์เป็นความเมตตา ความปรารถนาดีต่อทุกสรรพชีวิตด้วยความจริงใจ ทรงลำบากพระวรกายเผยแผ่พระศาสนาจนตลอดพระชนม์ชีพ ยาวนานถึง 45 ปี เพราะอยากจะให้มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงหนทางแห่งความสุขภายในอันประเสริฐ คือหนทางสายกลางภายในดวงใจของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดังนั้น หัวใจแห่งพระพุทธศาสนา หรือ "โอวาทปาฏิโมกข์" ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ในวันมาฆบูชา เป็นแม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เมื่อใครได้นำหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ย่อมสามารถสัมผัสได้ถึงความเมตตา อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทางพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ไม่เคยเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาค่ะ

ปลา :

      ปัจจุบันวันมาฆบูชาเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยในวันนี้จะมีการประกอบพิธีต่างๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวลค่ะ ดังนั้นเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ควรจะให้ความสำคัญในการเจริญพุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ ด้วยการมาพร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติธรรม ทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาที่วัดใกล้บ้านท่านค่ะ และนี่ก็คือที่มาที่ไปของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทยเราค่ะ

หวาน :

    และเราก็มาเข้าสู่ช่วงข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างค่ะ
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี 2562 แนะคนและระบบต้องปฏิรูปควบคู่กันเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกพร้อมรุกจับมือทุกภาคส่วนบูรณาการหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน ค่ะ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี 2562” ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการปรับปรุงสิทธิ และการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายผลผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ค่ะ

เมย์ :

      ทั้งนี้ จากการดําเนินงานที่ผ่านมาของ ส.ป.ก. ตามนโยบายการจัดการที่ดินและการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงมีอุปสรรคในการขับเคลื่อนและถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทำให้งานตามนโยบายบางอย่างล่าช้ากว่าที่ควร ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการเข้าใจที่ไม่ตรงกันของผู้ปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนระหว่างผู้บริหารและหน่วยปฏิบัติงานภายในองค์กร ดังนั้น ส.ป.ก. จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี 2562” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดทั้ง 72 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 175 ราย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดรูปแบบและวิธีการดําเนินการที่มีเป้าหมายชัดเจนเป็นเอกภาพ มีการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ค่ะ

ปลา :

    อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โลกที่เกิดความแปรปรวนทั้งด้านสภาพแวดล้อม และทางเศรษฐกิจ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ส.ป.ก. จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบุคลากรและระบบต้องได้รับการปฏิรูปไปพร้อมกัน ตลอดทั้งกำหนดทิศทางการปฏิรูปที่ชัดเจนในด้านต่างๆ อาทิ 1.การพัฒนาดินให้มีความสมบูรณ์ ด้วยการหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดิน 2.พัฒนาแหล่งน้ำ /การกักเก็บน้ำ 3.คัดเลือกพันธุ์ไม้เพาะปลูกให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ 4.ระบบการผลิต ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยร่วมมือกันในรูปแบบกลุ่มต่างๆ อาทิ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ค่ะ

หวาน :

     นายวิวัฒน์ ได้กล่าวว่า ส.ป.ก. ต้องเร่งปฏิรูปทั้งด้านบุคลากรและระบบ ในส่วนข้าราชการต้องปฏิรูปตนเอง เพื่อให้เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน โดยหมั่นศึกษา รอบรู้ ทันต่อสถานการณ์ มีความรอบคอบ ระมัดระวัง รู้จริงทั้งการบริหารจัดการคนและระบบ ที่สำคัญต้องมีคุณธรรมเพียงพอ และเป็นที่พึ่งนำพาเกษตรกรให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆได้ ขณะเดียวกัน ในด้านระบบควรกำหนดทิศทางการปฏิรูปอย่างชัดเจน สร้างนวัตกรรมการบริหารองค์กร สร้างองค์ความรู้จากแผ่นดิน ร่วมกันส่งเสริมการหยุดชะล้างพังทลายหน้าดินในที่ดินของเขตปฏิรูปตลอดทั้งผสานความร่วมมือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ ในช่วงนี้ เราก็มารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (กีฬาสัมพันธ์ สตท.4 ) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ปรองดอง และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของบุคลากรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ประสบผลสำเร็จต่อไป ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่ะ 

ปลา:

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นายมงคล พวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยเข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด สาขาปศุสัตว์ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน พร้อมทั้งผลักดันการสร้างโรงชำแหละตามมาตรฐาน GMP และฮาลาล เพื่อสร้าง ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และยกระดับสินค้าเพื่อการส่งออก ทำให้สมาชิกมีรายได้ ที่มั่นคง ยั่งยืน ค่ะ

หวาน:

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา โดยนางสาวฉัตรทิพ
ไชยวงค์ษา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีครัวเรือนกับการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าว” ตามโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านข้าว หลักสูตรชาวนามืออาชีพ ภายใต้กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ปี 2562 ซึ่งจัดโดยศูนย์เมล็ดพันธ์พะเยา โดยมีนายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพะเยา ค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ นายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ Cyber  Auditor (ผู้สอบบัญชีที่มีสมรรถนะด้านไอที) เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรในพื้นที่รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคลากรให้มีจุดหมายและเป้าหมายร่วมกัน โดยมี นายมงคล พวงศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม ชาร์ ลอง บูทรีค ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่ะ

ปลา:

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวอณัศยา ชาวเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายณัฐภัทร ชำนาญรักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) เเละกลุ่มยุวเกษตรกร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2562 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีรายรับ-รายจ่ายของนักเรียนและกลุ่มยุวเกษตรกร ภายใต้ชื่อ "ยุวเกษตรอินทรีย์ ทำบัญชีเพื่ออนาคต” โดยมีกิจกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสาร เพื่อโครงการอาหารกลางวัน พร้อมทั้งเเนะนำและส่งเสริมให้สมาชิกยุวเกษตรกรมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง เพื่อทราบถึงสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไป ค่ะ

หวาน:

      มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาวอำภร ภิรมย์เรือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสอบบัญชีที่ 1 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี พร้อมสอบทานหนี้สิน และทุนเรือนหุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้เงินกู้ และทุนเรือนหุ้น เพื่อสร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทางด้านการเงิน การบัญชี และการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม จำกัด อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมย์:

      ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ โดยนายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ” ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่ เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri–Map) ปีงบประมาณ 2562 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองเดิ่น จำนวน 30 คน โดยมีนางพัชรินทร์ ผลจันทร์ ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการดำเนินการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้อย่างถูกต้อง และเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเดิ่นทุ่ง หมู่ 3 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ค่ะ

ปลา:

      ต่อไปเป็นข่าวการจัดนิทรรศการด้านบัญชี ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี โดยนางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันสาธิตเริ่มต้นฤดูกาลผลิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ แปลงสาธิต หมู่ 6 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งให้บริการแนะนำการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และนำเสนอนวัตกรรม SmartMe โปรแกรมบัญชีรายบุคคล ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ใช้ในการบันทึกรับ-จ่ายบนมือถือ ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ค่ะ

หวาน:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้กันค่ะ นายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับกรม ประจำปี 2562 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของ นายประยงค์ บุญทอง เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ที่ผ่านการคัดเลือก โดยเป็นเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายมงคล พวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายประยงค์ บุญทอง ได้นำเสนอผลงานที่ตนเองปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างที่ดีและต้นแบบของชุมชน จากการบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการประกอบอาชีพของตนเอง และถอดบทเรียน เพิ่มองค์ความรู้ของการประกอบอาชีพ โดยใช้บัญชีชี้ทาง "เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีเงินออม” ตลอดจนสามารถนำไปขยายผลต่อยอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ เยาวชน และบุคคลทั่วไป ให้สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดีกินดี สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนต่อไป โดยมีวิสัยทัศน์ "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจ เทคโนโลยี สู่ระบบ Smart Me ครูบัญชียุค 4.0” ค่ะ 

เมย์:

    ก็จบกันไปแล้วนะคะ สำหรับข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และมาถึงช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้ เราก็มีวิธีการตามใจลูกหลานแบบพอดีๆ มาฝากกันค่ะ เมื่อพูดถึงเรื่องของการตามใจ ปัญหาพ่อแม่ตามใจลูก ปู่ย่าตายายตามใจหลานนั้น พบเห็นกันในทุกยุคสมัย เพราะทั้งรักทั้งหลง จนบางครั้งลืมคิดไปว่า หากตามใจในบางเรื่องมากเกินไปอาจเกิดผลเสียต่อพฤติกรรม ความคิด และการใช้ชีวิตเมื่อเด็กเติบโตขึ้นได้ค่ะ มาดูวิธีเลี้ยงลูกหรือหลานของเรา ไม่ให้กลายเป็นเด็กที่ต้องถูกตามใจไปตลอด ดังนี้ค่ะ 1. ใกล้ชิด อบอุ่น เลี้ยงลูกเอง มีปฏิสัมพันธ์ให้มากที่สุด ได้แก่ พูดคุย หยอกเล่น กอด ชี้ชวน ชวนมอง ชวนเล่น อ่านนิทานภาพ ใช้เวลาคุณภาพกับลูกในช่วงแรกเกิดถึง 5 ขวบ โดยปู่ย่าตายาย พี่เลี้ยงเป็นเพียงผู้ช่วยเท่านั้นค่ะ

ปลา:

     2. ความละเอียดอ่อน แบ่งออกเป็น  1.ละเอียดอ่อนทางคำพูด คือ ไม่ใช้คำพูดแรง คำพูดที่ลดคุณค่าในตัวเด็ก บ้านที่มีการใช้คำพูดแรงบ่อย เด็กจะก้าวร้าวมาก มีพฤติกรรมซึมซับความรุนแรงทางคำพูด ต่อต้านสูง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรสำรวจตนเองว่าเป็นคนติดพูดแรงหรือไม่ ควรจะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยน และพยายามไม่พูดเวลามีอารมณ์โกรธ 2. ละเอียดอ่อนทางอารมณ์ ไม่ตอบสนองเมื่อลูกก้าวร้าวด้วยอารมณ์ที่ กาวร้าว เดือดดาล ไม่ระเบิดอารมณ์ให้ลูกเห็น เพราะจะส่งผลต่อพัฒนาการทางจิตใจอย่างมาก เด็กจะก้าวร้าวเป็นคนอารมณ์แปรปรวน จัดการอารมณ์ได้ไม่ดี คุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักถึงความสำคัญและค่อย ๆ ปรับตนเอง

หวาน:

     3. ละเอียดอ่อนทางการปรับพฤติกรรม คือ ลงโทษด้วยวิธีที่เหมาะสม ให้รู้จักรอคอยได้โดยงดสิ่งที่ลูกต้องการ เช่น หากก้าวร้าว ร้องตะโกน หรือตี แม่จะลงโทษโดยงดสิ่งที่ชอบ อาจจะงดขนมหรืองดการดูทีวี เป็นต้น โดยมีการตกลงไว้ว่า ถ้าทำผิดจะต้องงดสิ่งนี้ ทำอย่างจริงจังและมั่นคง ไม่ใช้การด่าว่า ตี ตะคอก และ 4. ละเอียดอ่อนทางการกระตุ้นพัฒนาการ ค่ะ เริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิด ชวนหยอกเล่น พูดคุยกับลูก ร้องเพลงกล่อม อ่านนิทานให้ฟัง เมื่อลูกเริ่มหยิบจับของได้ นั่งได้ ชวนเล่นบทบาทสมมุติ ปั้นดินน้ำมัน เล่นวาดเขียนระบายสี เมื่อลูกเข้าสู่วัยอนุบาล พาลูกทำกิจกรรมที่ทำได้ อาจเป็นทานอาหารด้วยกัน ทำขนมทานเอง ปลูกต้นไม้เล่นปีนป่าย ชวนอ่านนิทานภาพสวย ๆ และช่วงก่อน 2 ขวบ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยี มือถือ แท็บเล็ต เพราะอาจทำให้สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า อารมณ์หงุดหงิดง่ายค่ะ

เมย์:

     ส่วนวิธีตามใจลูกหลานแบบพอดี ก็มีดังนี้ค่ะ การตามใจลูกหลานแบบพอดีในช่วงแบเบาะอาจยังไม่ส่งผลต่อเด็กมากนัก แต่เมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่วัย 3-5 ขวบ การจะตามใจมากน้อยแค่ไหนให้พิจารณาตามความเหมาะสมและโอกาส เช่น ให้ตามที่ขอบ้างสลับกับให้รอ หรือสลับกับไม่ให้ตามต้องการถ้าของสิ่งนั้นมีแล้วก็ไม่ให้ถ้ายังไม่มีก็อาจให้รอก่อน ถ้าเป็นอาหารก็ดูว่า เด็กหิวหรือไม่ สำคัญ คือ ควรให้มีการรอคอยบ้างตามความเหมาะสม ทั้งเรื่องของเล่น ขนม อย่าให้ทันทีทุกครั้ง เช่น ถ้าไปเดินห้างเห็นขนมหรือของเล่น อาจให้รอตอนกลับ อาจจะให้รอครั้งหน้าที่มา หรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ ค่ะ

ปลา:

    ที่สำคัญคือ ต้องรับมือให้เป็นหากลูกหลานมีอาการร้องไห้งอแง โวยวาย โดยตั้งสติ ก่อนปรับพฤติกรรมเด็ก อย่าใช้อารมณ์ และเน้นใช้ความสม่ำเสมอ นั่น คือ ไม่ให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก หากอยู่ในที่สาธารณะให้พาเด็กไปในที่เงียบสงบ ใช้การอธิบายที่นิ่งและมั่นคง ไม่แสดงอารมณ์กับเด็ก จากนั้นรอให้เด็กเหนื่อยและหยุดจากพฤติกรรมดังกล่าวเอง เมื่อไม่ตามใจเด็กติดต่อกันเป็นประจำ พฤติกรรมนี้จะหายไป และความรู้สึกดี ๆ จะยังคงอยู่ด้วย แต่ถ้าเด็กมีอาการรุนแรงขึ้น โวยวายอาละวาดแบบไม่ฟังใคร ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional