Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 7/2562
ชื่อตอน เปิดอบรมโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์
วันที่ออกอากาศ

12 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดการอบรมโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานตรวจบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี หรือปฏิบัติงานอื่น ร่วมด้วยข่าวภารกิจอื่นๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

 

 

 

 

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

      กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ และสำหรับในวันนี้ เราก็ยังมีข่าวสารภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวน่ายินดีข่าวนี้ค่ะ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงเสนอ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปี ซึ่งการเห็นชอบของที่ประชุม ครม. ที่ผ่านมานี้ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ และการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้ปลากัดไทยเป็นปลาประจำชาติ จนมาผ่านการเห็นชอบจาก ครม. เป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ค่ะ

หวาน :

       สำหรับสาระสำคัญของการเสนอให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ นั้น  ประกอบด้วย 3 ด้าน ค่ะ คือ 1. ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  เป็นที่ทราบกันดีว่า คนไทยรู้จัก คุ้นเคย และมีความผูกพันกับปลากัดมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งมีหลักฐานยืนยัน และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ปลากัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ค่ะ 2. ด้านความเป็นเจ้าของ และความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว "ปลากัดไทย” ที่เสนอให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens ชื่อสามัญ "Siamese Fighting Fish” หรือ "Siamese Betta” มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น จนเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับสากล ชื่อ Siamese จึงเป็นเครื่องสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ปลากัดไทยนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ อีกทั้งไทยเป็นแหล่งอ้างอิงมาตรฐานหลักของปลากัดอีกด้วย และ 3. ด้านประโยชน์ใช้สอย ปลากัดไทยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในหลายประการ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์ ซึ่งนําไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ข้อมูลส่งออกปลากัดไทยกว่า 95 ประเทศ ปริมาณการส่งออกระหว่างปี 2556 - 2560 ประมาณ 20.85 ล้านตัว/ปี มูลค่าไม่ต่ำกว่า 115.45 ล้านบาท/ปี หรือ 5.42 บาท/ตัว และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ค่ะ

เมย์ :

     ปัจจุบันมีการเลี้ยงปลากัดไทยทั่วโลก โดยด้านพันธุศาสตร์นั้น ชื่อของปลากัดจีน ปลากัดมาเลย์ และปลากัดอินโด แม้จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป แต่มีที่มาจากสายพันธุ์เดียวกับปลากัดป่าของไทยทั้งสิ้น โดยจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันความนิยมของปลากัดไทยประเภทกัดเก่งนั้นลดลงมาก ขณะที่ได้รับความสนใจในด้านการพัฒนาสายพันธุ์เน้นที่ความสวยงาม ทําให้มีการเพาะเลี้ยงทั่วประเทศ มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง จํานวน 1,500 ราย เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลากัดไทยมีการกระจายทั่วพื้นที่ของประเทศไทยจํานวน 500 ราย และมีผู้ที่เลี้ยงรายย่อย ผู้ชื่นชอบการเลี้ยงปลากัดไทยมากกว่า 100,000 ราย ซึ่งปลากัดไทยสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้ รวมทั้งมีการเพาะเลี้ยงปลากัดเพื่อเอาไว้กัดแข่งขันเป็นกีฬา หรือนิยมเลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน รวมถึงมอบเป็นของขวัญในวันพิเศษ และยังสามารถนําไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของไทย ตลอดจนนําไปใช้ประกอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความเป็นไทยได้ค่ะ 

ปลา :

      นายกฤษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ปลากัดไทยมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรมการต่อสู้ นับเป็นสัตว์น้ำเพียงชนิดเดียวของไทยที่มีลักษณะดังกล่าว เหมาะกับการเป็นสัตว์น้ำประจำชาติเนื่องจาก คล้ายกับลักษณะของคนไทยที่รักและหวงแหนชาติ ปกป้องแผ่นดินจากข้าศึก สู้รบอย่างกล้าหาญ แม้ปลากัดไทยจะมีลักษณะดุดัน แต่ในยามสงบ กลับอ่อนโยน นุ่มนวลสอดคล้องกับนิสัยคนไทย ค่ะ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มคนเลี้ยงปลากัดที่ร่วมผลักดันข้อเสนอดังกล่าวนี้ รวมทั้งนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนข้อมูลจนผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จนได้มีมติเห็นชอบจาก ครม. ให้ปลากัด เป็นสัตว์น้ำประจำชาติเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่เนื่องจากปลากัดเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย มีความผูกพันทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และมีผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ มีการพัฒนาพันธุ์เพื่อการค้า ค่ะ

หวาน :

     โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ยังยืนยันจะผลักดันเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปลากัดไทยให้เดินหน้าต่อไปในหลากหลายมิติยิ่งขึ้น อาทิ การค้าออนไลน์ การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่สนับสนุนธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามด้วยระบบการขนส่งปลากัดภายในประเทศ ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความรวดเร็วและมีความปลอดภัยไปจนถึงมือลูกค้า ตลอดจนร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจปลากัดไทย ค่ะ

เมย์ :

      มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดำริฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร คลินิคเกษตร และศูนย์ฝึกอบรมการทำเกษตรที่สูง โดยได้เสนอแนะให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ 1.) ขอให้จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการจัดแบ่งที่ดินทั้ง 60 ราย 2.)ส่งเสริมการตั้งกลุ่มและใช้ขยายสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 3.)ส่งเสริมให้เกษตรกรทำบัญชีครัวเรือน และ 4.) ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของตนเอง ค่ะ ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ณ เกษตรวิชญา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ค่ะ

ปลา :

    ในโอกาสนี้ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ได้รับการจัดแบ่งที่ดินทำกินในโครงการเกษตรวิชญา ได้แก่ นางจันทร์ทิพย์ สัญญา ซึ่งเป็นเกษตรกร 1 ใน 60 ราย ทำการปลูกกะหล่ำปลี ในพื้นที่เชิงเขา จำนวน 1.5 งาน ซึ่งเกษตรกรพร้อมที่จะดำเนินการตามที่หน่วยงานราชการมาส่งเสริมอาชีพและได้รับการจัดแบ่งที่ดินทำกิน พร้อมกันนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และให้ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนเพื่อความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ณ บ้านกองแหะ หมู่ 5 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ค่ะ

หวาน :

     ทั้งนี้ ยังได้ติดตามการดำเนินงาน โครงการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บริเวณตลาดด้านหน้าสถานี พื้นที่ประมาน 1 ไร่ 2 งาน 84 ตรว. ตามแนวทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำเกษตรที่สูงให้กับเกษตรกรในชุมชนและผู้ที่สนใจ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ ในช่วงนี้ เราก็มารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานตรวจบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี หรือปฏิบัติงานอื่น จำนวน 80 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ะ

ปลา:

     ต่อไปเป็นข่าวการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กันบ้างค่ะ โดยนายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและรับทราบปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยมี นางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ค่ะ

หวาน:

     ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แบบครบวงจร (Full Pack) รวมทั้งมีการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M) ประกอบด้วย Smart Me , Smart Member , Smart Manage และ Smart Monitor ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่าให้สหกรณ์ เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ และช่วยให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินมาประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ รวมทั้งยกระดับสหกรณ์สู่ CAD 4.0 ทั้งระบบ โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เมย์ :

     ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางสาวณิชาพร สังฆะโต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี นางพจนีรมย์ รัตนมนตรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ค่ะ

ปลา:

    และในช่วงนี้ เราก็มีเรื่องของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ที่ได้รู้ตัวตนด้วยเทคโนโลยีทางบัญชี และได้นำนวัตกรรม 4M สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ มาฝากกันค่ะ ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยความต้องการยางพาราของตลาดโลก และปัญหาต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยที่สูงเมื่อเทียบกับเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราประเทศอื่น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก เกษตรกรมีรายได้ไม่พอกับการเลี้ยงชีพ มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว และส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย แต่สำหรับธุรกิจยางพาราในกลุ่มสหกรณ์กลับไม่ได้รับผลกระทบ ในภาพรวมยังมีแนวโน้มที่ดีและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สร้างความเข้มแข็งในระบบการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องประสบปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาและดึงดูดพ่อค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยให้เข้ามาซื้อยางผ่านสหกรณ์ ค่ะ

หวาน:

      สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด เป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจากเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอ้อย และมันสำปะหลัง ผลผลิต ที่เก็บเกี่ยวได้ส่วนใหญ่นำส่งขายให้กับโรงงานในเขตพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ในลักษณะต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขาย ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคารวมไปถึงค่าใช้จ่ายจากปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และค่าจ้างแรงงานมีราคาสูง ในขณะที่ พืชไร่จะขายได้เพียงปีละครั้ง จึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ประกอบกับเกษตรกรได้รับผลกระทบในเรื่องราคาอ้อย และมันสำปะหลังตกต่ำ จึงมีเกษตรกรบางรายมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า มาทดแทน จึงได้มีการนำยางพาราเข้ามาทดลองปลูกในพื้นที่ซึ่งได้ผลดี จนกระทั่งในปี 2534 มีการรวมตัวกันของเกษตรกร โดยหันมาทำยางแผ่น แทนการขายน้ำยางสดและรวมกันขายเป็นกลุ่ม จากการร่วมมือช่วยเหลือกันของสมาชิกภายในกลุ่ม จึงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ ในการสร้างโรงอบยาง เพื่อปรับปรุงคุณภาพยาง และได้ก่อตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2537 ค่ะ

เมย์:

      สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ยังได้นำนวัตกรรม Smart 4M ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สหกรณ์ได้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังได้วางกลยุทธ์ในการสร้างมาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถรับมือกับภาวะความเสี่ยงในการบริหารการเงิน และความผันผวนทางเศรษฐกิจ ค่ะ

ปลา:

      โดย นายธวัชชัย สุระประเสริฐ ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ได้กล่าวว่า สหกรณ์ฯ มีการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ มีเงินทุนหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท การรู้ความเคลื่อนไหวข้อมูลบัญชีและสถานะทางการเงินจะมีประโยชน์ในการบริหารงาน ซึ่งทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้แนะนำให้สหกรณ์ใช้นวัตกรม Smart 4M ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ ซึ่งผู้บริหารของสหกรณ์ ได้นำโปรแกรม Smart Manage มาช่วยในการบริหารงาน ทำให้สามารถตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ได้รายวัน มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ และเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้ในการกำกับติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ตัดสินใจในการบริหารงานสหกรณ์ได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ค่ะ

หวาน:

     นอกจากนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้นำนวัตกรรม Smart 4M แนะนำให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริตในสหกรณ์ได้ อีกทั้งเกษตรกรสามารถทำบัญชีได้และใช้บัญชีเป็น และใช้บัญชีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยนางสุนันทา ทิพย์ชุน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กล่าวว่า สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ได้ใช้นวัตกรรม Smart 4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการทราบผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของสหกรณ์ในแต่ละเดือน เพื่อจะนำข้อมูลไปใช้วางแผนเพื่อจะพัฒนางานของสหกรณ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้แบบ Real Time สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีให้สหกรณ์ ค่ะ

เมย์:

    การนำนวัตกรรม Smart 4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ นอกจากช่วยสร้างความสำเร็จในการบริหารงานแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี อุดช่องโหว่การทุจริตสามารถแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเสียหายในสหกรณ์ได้อย่างทันเวลา ค่ะ

ปลา:

     และก่อนจากกันไปในวันนี้ เราก็มีเรื่องของประวัติวันวาเลนไทน์มาฝากกันค่ะ กุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุข ค่ะ และเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรัก หรือ Valentine's Day ค่ะ สำหรับประวัติวันวาเลนไทน์นั้น หลาย ๆ คนคงสงสัยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร เหตุเป็นเพราะวันที่ 14 กุมภาพันธ์นั้น เป็นวันเสียชีวิตของนักบุญวาเลนไทน์ หรือเซนต์วาเลนไทน์ นักบุญแห่งความรักนั่นเองค่ะ โดยนักบุญวาเลนไทน์ เป็นผู้ริเริ่มการจัดงานแต่งงานในยุคที่ไม่นิยมให้แต่งงานกัน เหตุเพราะในช่วงนั้น โรม ต้องประสบกับสงคราม จักรพรรดิคลอดิอุสที่สอง ต้องการเกณฑ์คนไปรบ แต่มีบุคคลจำนวนมากที่มีครอบครัว มีภรรยา มีคนรัก ต่างไม่อยากจะทิ้งครอบครัวไป ทำให้ จักรพรรดิคลอดิอุสที่สอง ตัดสินใจให้ยกเลิกการแต่งงานและการหมั้นทั้งหมดของชาวโรมันในยุคนั้นไปหมดอย่างสิ้นเชิงค่ะ

หวาน:

     แต่นักบุญวาเลนไทน์ กลับสวนกระแสของจักรพรรดิคลอดิอุสที่สอง ชักชวนคู่รักมาแต่งงานหลายต่อหลายคู่ จนโดนจับตัวไปขังเอาไว้ และในคุกที่คุมขังนักบุญวาเลนไทน์นั้น เขาได้พบรักกับสาวตาบอดนางหนึ่ง เมื่อโดนจับได้ นักบุญวาเลนไทน์จึงถูกนำตัวไปประหารในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันดังกล่าวจึงกลายมาเป็น วันวาเลนไทน์ วันที่ผู้คนจะรำลึกถึงนักบุญผู้อุทิศตนให้ความรักนั่นเองค่ะ และในวันวาเลนไทน์ นั้น ของขวัญที่ผู้คนนิยม คงจะหนีไม่พ้น ดอกกุหลาบ ค่ะ โดยการบอกรักด้วยดอกกุหลาบนั้น เราสามารถบอกถึงนิสัยและความหมายของสีดอกกุหลาบได้อีกด้วยนะคะ โดยกุหลาบสีแดง จะใช้แทนความหมายว่า "ฉันรักเธอ” ส่วนกุหลาบสีขาว จะแทนความหมายว่า "ความรักอันบริสุทธิ์” ส่วนกุหลาบสีชมพูใช้แทนความหมายว่า "ความรักแบบโรแมนติก” และกุหลาบสีเหลือง จะใช้แทนความหมายว่า "ความรักแบบเพื่อน” นั่นเองค่ะ

เมย์:

     และของขวัญอีกอย่างก็ได้แก่ การ์ดวาเลนไทน์ ค่ะ การมอบการ์ดให้แก่กันในวันแห่งความรักแบบนี้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องมอบให้กับคนรัก หรือแฟนเพียงอย่างเดียว แต่เรายังสามารถส่งมอบความปราถนาดี ความห่วงใย และความเอาใจใส่ผ่านตัวหนังสือไปยังคนที่เรารักคนอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนฝูง พี่น้อง หรือแม้แต่คนที่เราให้ความเคารพ ยิ่งตกแต่งการ์ดวาเลนไทน์ให้ดูสวยงามน่าเก็บเพียงใด ก็จะยิ่งมีคุณค่าทางใจต่อผู้ที่ได้รับเป็นอย่างมากค่ะ

ปลา:

    สำหรับของยอดฮิตของหนุ่มสาวอีกหนึ่งสิ่ง นั่นก็คือ ช็อกโกแลต ค่ะ ว่ากันว่าในยุคที่นักบุญวาเลนไทน์ได้เสียชีวิตนั้น การให้ช็อกโกแลตแทนใจนับว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่า เนื่องด้วยในสมัยนั้นช็อกโกแลตเป็นของหายาก จึงเปรียบเป็นของที่มีค่าที่คนรักจะมอบแทนใจให้กันได้ อีกทั้ง ช็อกโกแลตยังสามารถสื่อความหมายถึงชีวิตรักของเราได้อย่างชัดเจน เพราะด้วยรสชาติของมันที่มีตั้งแต่รสขม ไปจนถึงรสหวาน เปรียบได้กับการดำเนินชีวิตคู่ที่บางครั้งก็มีทุกข์บ้าง มีสุขบ้าง หรือมีขื่นขมและมีหวานปะปนกันไป ค่ะ

หวาน:

     เห็นรึเปล่าคะว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ที่เราทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ไม่ได้เป็นวันที่เราทุกคนพร้อมใจกันแสดงออกถึงความรักที่มีระหว่างกันเพียงอย่างเดียว แต่ในวันนี้ก็ยังมีประวัติศาสตร์ที่เล่าสืบกันต่อมาด้วยว่าวันแห่งความรักนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และในวันนี้นิยมมอบสิ่งของใดๆ เพื่อแทนใจได้บ้าง ใครที่ได้รับฟังแล้วก็อย่าลืมเอาไปบอกต่อ พร้อมทั้งนำสิ่งที่เราบอกไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความรักที่มีก็ได้เช่นกันค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional