Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 6/2562
ชื่อตอน สหกรณ์เข้มแข็งด้วยโปรแกรมบัญชี
วันที่ออกอากาศ

5 และ 7 กุมภาพันธ์ 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          พบกับเรื่องราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ที่ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการสหกรณ์และใช้บัญชีเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการดำเนินงานและวางระบบการควบคุมภายในให้กับสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์มีเครื่องมือใช้ในการบันทึกบัญชีที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิกสหกรณ์
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เราก็ยังมีข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า ปัญหาฝุ่นควันในขณะนี้ ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยกันเลยทีเดียว และทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้แนะชาวไร่ลดการเผาซากพืช หันมาใช้วิธีไถกลบ แก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ค่ะ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า สำหรับปัญหาฝุ่นละอองในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการขึ้นบินฝนหลวงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ 1. ต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ที่ค่อนข้างสูง อยู่ในระดับร้อยละ 60-70  และ 2. ค่าการยกตัวของเมฆ ถ้าติดลบ และความชื้นสัมพัทธ์มาก ก็สามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้สำเร็จ ค่ะ

หวาน :

        อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแก้ไขเกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณะสุข ในส่วนของกรมฝนหลวงฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมฐานบิน สถานีที่ทำฝนหลวงรอบ กทม. และเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร และติดตามสภาพอากาศ ตลอด 24 ชม. ค่ะ โดยค่าฝุ่นละอองใน กรุงเทพมหานครขณะนี้ เกิดจากมลพิษ การใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลพยายามลดหรือบรรเทาเบาบาง ขณะนี้แม้จะแก้ไขโดยการใช้ฝนหลวงไม่ได้ จึงบรรเทาด้วยวิธีการฉีดพ่นละอองน้ำ การตรวจจับควันดำยานพาหนะที่ปล่อยแก๊ส โรงงานปล่อยของเสีย ซึ่งค่าความเสียของอากาศหรือค่าฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อยู่ในระดับที่จะมีผลต่อสุขภาพ แต่กราฟแสดงคุณภาพอากาศไม่ได้ขึ้นสูงทุกวัน บางวันลดลง เรื่องเหล่านี้ยอมรับว่าเป็นความพยายามของรัฐบาล ในขณะเดียวกันจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะ

เมย์ :

     นายกฤษฎา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน โดยการจูงใจไม่ให้เกษตรกรเผาซากพืช ที่ทำการเกษตร ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยประสานงานกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยวิธี  "ผลาญ 3 ผลาญ 4” คือ การไถกลบด้วยจอบ หรือรถไถ ในกรณีที่เกษตรกรปลูกข้าวโพด เดิมเมื่อเก็บฝักข้าวโพดเสร็จก็จะนำไปเผา เพื่อเตรียมทำพืชฤดูใหม่ แต่ปัจจุบันพบว่าเมื่อเก็บข้าวโพดเสร็จจะมีการไถกลบ แล้วโปรยสารอีเอ็มเพื่อย่อยสลายภายใน 15 วันหรือ 1 เดือน ทำให้ดินกลายเป็นปุ๋ย ขณะนี้ได้เผยแพร่วิธีดังกล่าวไปยังเกษตรกรซึ่งเป็นที่นิยม เนื่องจากวิธีเผานั้นทำให้ดินเสียหาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยได้สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรเพื่อหันมาลดการเผาให้มากขึ้น  ดังนั้นในปี 2559-2561 มีค่าความร้อนของอากาศที่เกิดจากการเผาของซากพืช วัชพืช น้อยหรือแทบไม่มีเลย ค่ะ  

ปลา :

     ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปฏิบัติการทำฝนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยประสิทธิภาพการทำฝนอยู่ที่ประมาณ 95% ขึ้นไป ในแต่ละปีสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ถึง 200-300 ล้านไร่ รวมทั้งมีการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำฝน รวมถึงในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาในต่างแดน ยังคงดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ค่ะ

หวาน :

      สำหรับแผนการดำเนินงานในปีต่อไป ยังคงดำเนินงานและภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการวิจัย เช่น การศึกษาวิจัยการทำฝนด้วยเทคนิคเผาจากภาคพื้น จะทดลองในพื้นที่ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่อับฝน โดยการเผาให้เป็นควันอนุภาพเล็กๆ ลอยขึ้นไปหาเมฆ เพื่อทำกระบวนการให้เกิดฝน รวมทั้ง โครงการวิจัยพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน (UAV) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงแบบเมฆอุ่นโดยใช้ UAV ยิงพลุสารเคมีซิลเวอร์ไอโอไดด์ และเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศาสตร์พระราชา ค่ะ

เมย์ :

      นอกจากนี้ จะมีการปรับขยายศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มขึ้นจากเดิม ๕ ศูนย์ คือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จ.บุรีรัมย์ และจะมีการพิจารณาย้ายศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ มาประจำการ ที่ จ.ตาก เนื่องจากสนามบินเชียงใหม่ จราจรค่อนข้างแออัดไม่สะดวกในการขึ้นบินปฏิบัติการ รวมทั้งมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มอีกแห่งที่ จ.พิษณุโลกในปี 2563 ตลอดจนเร่งดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนการบินฝนหลวง ที่ จ.ตาก เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนนักบิน พร้อมรองรับความร่วมมือระหว่างประเทศ ในส่วนของนักบินต่างประเทศที่เข้ามาเรียนรู้การบินทำฝนหลวง เนื่องจากการบินทำฝนแตกต่างจากการบินปกติ และจัดสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศ ที่ จ.เพชรบุรี เป็นแหล่งความรู้ด้านงานวิจัย งานวิชาการ โดยเป็นศูนย์อบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรฝนหลวง และต่างประเทศที่สนใจ รวมทั้งโรงเรียนการบินฯ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี คาดว่าในปี 2563 จะเป็นรูปธรรมค่ะ

ปลา :

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนา พร้อมหนุนพืชเศรษฐกิจอื่นเพิ่มเติม หวังสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ โดยนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ณ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" โดยวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุล เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีตลาดรองรับที่แน่นอนผลผลิตไม่ล้นตลาด เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง ใช้น้ำน้อย และปัจจุบันผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งนี้ได้นำร่องส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบและจะขยายผลเพื่อส่งเสริมปลูกพืชชนิดอื่น ๆ หลังฤดูทำนา เช่น พืชผัก และพืชตระกูลถั่ว ต่อไป ค่ะ

หวาน :

      โดยแนวทางในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมหลังฤดูทำนาปีนั้น ไม่ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกหรือทำการเกษตรอะไร จะต้องมีตลาดรองรับ จึงใช้รูปแบบหาตลาดตามแนวทางประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแนวทางการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมีระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อน และเชื่อมั่นว่าการปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีวัตถุดิบใช้อย่างมั่นคง และประหยัดทรัพยากรน้ำอีกด้วยค่ะ

เมย์ :

     สำหรับอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 1,053 ราย พื้นที่เพาะปลูก 6,389.75 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกสหกรณ์จำนวน 64 ราย พื้นที่เพาะปลูก 315 ไร่ ส่วนต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่ 5,190 บาทต่อไร่ คาดว่าจะได้ผลิตผลิตเฉลี่ย 1,800 กก.ต่อไร่ และจะสามารถขายข้าวโพดได้ในราคาไม่ต่ำกว่ากก.ละ 5 บาท ความชื้น 27-30 % เป็นข้าวโพดฝักแก่เมล็ดติดฝักปลอกเปลือก ซึ่งสมาชิกจะมีรายได้ประมาณไร่ละ 9,000 บาทเป็นอย่างต่ำ ทำให้เกษตรกรมีกำไรต่อไร่ ไม่ต่ำกว่า 3,810 บาท ต่อไร่ ซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีรายได้มากกว่าการปลูกข้าวซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ค่ะและสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ ในช่วงนี้ เราก็มารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ สำหรับในวันนี้เรามีเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ที่ได้นำโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง มาฝากกันค่ะ โดยในปัจจุบันสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและการทำธุรกรรมทางการเงินขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเข้ามามีบทบาทมากในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีและระบบออนไลน์มาใช้เพื่อให้ก้าวทันกับ ยุคสมัยและตอบสนองกับการดำเนินธุรกิจและพฤติกรรมของคนในสังคม จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจสหกรณ์มีความก้าวหน้าและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง ค่ะ

หวาน:

     สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ดำเนินธุรกิจ การรับฝากเงินออมทรัพย์และให้เงินกู้แก่สมาชิกที่มีกว่า 5,100 ราย และมีทุนดำเนินงานสูงมากกว่า 5,000 ล้านบาท เป็นหนึ่งในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการสหกรณ์และใช้บัญชีเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการดำเนินงานและวางระบบการควบคุมภายในให้กับสหกรณ์ที่มีเงินหมุนเวียนในจำนวนมาก โดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมฯ ได้เข้าไปให้คำแนะนำและให้บริการติดตั้งการใช้งานโปรแกรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สหกรณ์มีการจัดการระบบบัญชีที่ดี แม่นยำ และโปร่งใส สามารถเป็นหลักฐาน ข้อมูลในการตัดสินใจและใช้วางแผนในการพัฒนาสหกรณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้มวลสมาชิก และจากความสำเร็จของการนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ไปใช้งาน ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด เป็นสหกรณ์แห่งแรกที่ได้รับรางวัลปิดบัญชีได้รวดเร็วในปี 2557 ค่ะ

เมย์ :

     นางหนูเกตุ บุญรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า เดิมสหกรณ์ฯ มีการทำบันทึกบัญชีด้วยมือ ซึ่งใช้ระยะเวลาและขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน จึงแตกต่างจากการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่สามารถบันทึกข้อมูลและประมวลผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ ทำให้ฝ่ายจัดการสหกรณ์ สามารถดำเนินงานให้บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสหกรณ์ฯ ยังได้ ต่อยอดการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์และคณะกรรมการสหกรณ์ในการใช้งานโปรแกรมผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ได้แก่ โปรแกรม Smart Member ซึ่งสมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบข้อมูลฐานะทางการเงินและธุรกรรมของตนเองได้ตลอดเวลา และโปรแกรม Smart Manage ซึ่งคณะกรรมการสหกรณ์ สามารถตรวจสอบการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และข้อมูลต่างๆของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสหกรณ์ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ค่ะ

ปลา:

    สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด เป็นสหกรณ์แห่งแรกที่ได้รางวัลปิดบัญชี ได้เร็ว เมื่อปี 2557 ซึ่งในปีนั้นวันสิ้นปีบัญชีคือที่ 30 กันยายน สหกรณ์ฯ สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้วันที่ 8 ตุลาคม นับวันที่จะต้องจัดทำรายการข้อมูลทางบัญชีเพื่อสรุปและนำเสนอที่ประชุมใหญ่ นำกำไรมาจัดสรรปันส่วนให้เป็นผลตอบแทนให้สมาชิก หรือว่าจัดสรรเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ รวมทั้งผลการดำเนินงานด้านต่างๆ สรุปผลการดำเนินงานทั้งปีให้สมาชิกรับทราบในที่ประชุมใหญ่ได้ภายใน 8 วันก็ด้วยอาศัยโปรแกรมของกรมฯ มาดึงข้อมูลและทำงาน การคิดเงินปันผลก็เช่นเดียวกัน โปรแกรมสามารถประมวลออกมาได้เลย สมาชิกก็ใช้เงินได้ไว ไม่ต้องรอ ค่ะ เราไปลองฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ด้วยโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ

                (.......................ปล่อยคลิปเสียง.......................)

หวาน:

      อีกฝ่ายที่สำคัญในการดำเนินงานสหกรณ์ก็คือ ฝ่ายตรวจสอบกิจการ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการ ดำเนินงานของสหกรณ์แทนสมาชิก และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ บนพื้นฐานของความโปร่งใส ค่ะ พันตำรวจเอกณรงศ์ฤทธิ์ แสงชาติ ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า ในส่วนของการทำหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้สมาชิกได้รับการบริการที่ดี ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้รับการดูแลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสหกรณ์จังหวัดที่ได้เข้ามาตรวจสอบการบริหารงานสหกรณ์เป็นประจำ ทำให้การปฏิบัติงานสหกรณ์สามารถดำเนินการตามที่กรมฯ กำหนดไว้ โดยมีแผนการดำเนินการ ปฏิบัติตามรูปแบบการดำเนินงานของสหกรณ์ทุกประการ เพื่อให้ประชาชนหรือมวลสมาชิกได้รับการบริการที่ดีและมีความเชื่อถือสหกรณ์ฯ ค่ะ

เมย์:

      ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาดำเนินการ ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีทีมที่มาช่วยในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เมื่อทีมผู้ตรวจสอบตรวจพบปัญหาหรือข้อบกพร่อง ก็จะมีการตรวจสอบกับโปรแกรมให้เรียบร้อยว่า มีจุดหักเห จุดบกพร่องอย่างไร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้สมาชิกให้ความไว้วางใจว่าสหกรณ์แห่งนี้ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยเมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จก็จะมีการรายงานให้กรมฯทราบทุกระยะ ค่ะ เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด กันค่ะ

                (.......................ปล่อยคลิปเสียง.......................)

ปลา:

     นับเป็นความสำเร็จของการบริหารจัดการสหกรณ์บนพื้นฐานของความโปร่งใส โดยการนำโปรแกรมระบบบัญชี เข้าไปเป็นส่วนช่วยสำคัญในการดำเนินกิจการสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์มีเครื่องมือใช้ในการบันทึกบัญชีที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิกสหกรณ์ ค่ะ

หวาน:

     และมาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยมี นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และนายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีภายในงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้อย่างยั่งยืน ค่ะ

เมย์:

    มาถึงช่วงของสาระน่ารู้กันบ้างนะคะ เราก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันในเรื่องของฝุ่น pm 2.5 ที่ถือว่าเป็นค่าฝุ่นที่เกินมาตรฐาน หลายคนอาจจะลืมไปว่าเรื่องของอาหารการกินในสภาวะแบบนี้ ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องคอยดูแลนะคะ สำหรับในวันนี้ เราจะมาบอกกันคะว่า เราสามารถเลือกกินได้อย่างไร ในวันที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ค่ะ เมื่อหลายคนโดนพิษของอากาศ หรือ ฝุ่นจิ๋ว pm 2.5 ไปรบกวนระบบทางเดินหายใจ จามบ้าง ไอบ้าง ภูมิแพ้กำเริบบ้าง หลากหลายอาการที่คนกรุงเทพฯ และหลายพื้นที่กำลังเผชิญ แต่นอกจากฝุ่นเหล่านี้จะรบกวนระบบทางเดินหายใจแล้ว ในส่วนของระบบทางเดินอาหาร หากมีการปนเปื้อนของฝุ่น ก็สามารถทำให้ท้องเดินหรือท้องเสียได้เช่นกันค่ะ

ปลา:

    โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ข้อมูลว่า หากพูดถึงในแง่ของการปนเปื้อนอาหารไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้ และไม่จำเป็นต้องเป็น pm 2.5 เท่านั้น แต่ฝุ่นละอองธรรมดา ก็สามารถเข้าไปตกอยู่ในอาหารได้ กินเข้าไปแล้วมันก็เป็นอาหารปนเปื้อนนั่นเอง โดยแบ่งการปนเปื้อนเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1.ปนเปื้อนเชื้อโรค อาจจะนำพาไปสู่โรคระบบทางเดินอาหาร  ซึ่งไม่ใช่แค่ฝุ่นเท่านั้น แต่แมลงวันที่ไปตอมก็นำมาซึ่งพาหะของโรคได้ เช่น โรคท้องเดิน โรคไทฟอยด์ (ไข้รากสาดน้อย) อุจจาระร่วง เหล่านี้คือโรคที่เกิดจากอาหารไม่มีอะไรปกปิด ค่ะ และ 2.ปนเปื้อนโลหะหนัก มาจากการเผาไหม้ของควันไอเสียรถยนต์ที่มากับฝุ่นละออง โดยเฉพาะพวกแคดเมียม ตะกั่ว ซึ่งจะนำพาไปสู่ โรคที่อันตรายต่อร่างกายสารพัดโรค เช่น มีผลต่อตับ หัวใจ เส้นเลือด ภาวะเจริญพันธุ์ โครโมโซม และเป็นตัวการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และความพิการแต่กำเนิดอีกด้วย ค่ะ

หวาน:

:

     ดังนั้น อ.สง่า จึงแนะนำเคล็ดลับในการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย เพราะการรับประทานอาหารนอกบ้านถือว่าเป็นความเสี่ยง ถ้าคุณไม่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ โดยหมั่นสังเกตสิ่งเหล่านี้ ค่ะ 1. ต้องสังเกตดูว่าร้านอาหารที่จะซื้อกับข้าวเข้าบ้าน มีอะไรปกปิดหรือไม่ อยู่ในตู้หรือไม่ หรือแผ่อยู่ริมฟุตปาธ ถ้าเป็นเช่นนั้น ควรจะหลีกเลี่ยง เพราะว่าอันตรายจะเกิดขึ้นตามที่บอกไปข้างต้น ดังนั้น พยายามเลือกร้านที่มีภาชนะปกปิด หรืออยู่ในตู้ ค่ะ 2.ต้องสังเกตร้านที่มีป้ายให้การรับรองจากทางราชการ เช่น จากกรมอนามัยมีป้าย clean food good taste หรือใบรังรองจาก กทม. หรือ องค์กรท้องถิ่น คำว่าป้ายได้รับการรับรอง คือ  ได้รับการการันตีว่า ผู้สัมผัสอาหาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ เจ้าของร้าน ได้รับการอบรม ก็ถือว่าอาหารจะปลอดภัยในระดับหนึ่ง นั่นเองค่ะ

เมย์:

    3.ดูลักษณะของร้าน เพราะป้ายไม่ได้การันตีว่าจะสะอาดเสมอไป แต่ให้ดูลักษณะของกายภาพประกอบด้วยว่า โต๊ะ เก้าอี้ เป็นอย่างไร คนปรุงใส่หมวกหรือไม่ มีเสื้อกันเปื้อนทำอาหารหรือไม่ เล็บของคนทำอาหารยาว-ดำหรือไม่ คนสัมผัสอาหารได้ปิดปากหรือไม่ ใช้หน้ากากอนามัยปิดไว้หรือเปล่า บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอี้เป็นอย่างไร สกปรกเลอะเทอะ มีสัตว์เลี้ยงหรือไม่ คนจับต้องอาหาร กับคนที่เก็บเงินเป็นคนเดียวกันหรือไม่ เช่น ร้านขายข้าวมันไก่ คนที่กำลังหยิบไก่ใส่ในจาน โดยใช้มือเปล่าๆ ในขณะเดียวกันก็ไปเก็บเงินและทอนเงินด้วย ร้านเหล่านี้ไว้ใจไม่ได้ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลทางกายภาพที่เราสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ในเบื้องต้นค่ะ

ปลา:

     และ 4.ในร้านมีสารพัดเมนู อยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าจะเลือกเมนูอะไร อาหารที่สั่งเป็นอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือไม่ วิธีสั่งอาหารให้ถูกหลักโภชนาการก็คือ สั่งอาหารที่มีครบ 5 หมู่ สั่งประเภท ต้ม ยำ ย่าง อบ นึ่ง น้ำพริก ถ้าสั่งผัดก็ได้ แต่ต้องบอกว่าน้ำมันไม่เยิ้ม  หากสั่งเฉพาะเนื้อสัตว์อย่างเดียว โอกาสที่จะได้โปรตีนและไขมันสูงก็มีอีก เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราสั่ง ให้ยึดหลัก อาหารครบ 5 หมู่ ดีที่สุดค่ะ นอกจากการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการแล้ว การออกกำลังกาย และสุขภาพจิตก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรดูแลให้ควบคู่ไปพร้อมกับอาหารการกินด้วยนะคะ ยิ่งในวันที่อากาศมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ยิ่งต้องเคร่งครัดการดูแลสุขภาพให้มากขึ้นค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional