Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 5/2562
ชื่อตอน ครูบัญชีดีเด่น พลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยบัญชี
วันที่ออกอากาศ

29 และ 31 มกราคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นต้นและขั้นกลาง  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

      กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เราก็ยังมีข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาฝากกันอีกเช่นเคย มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญ อปท. 77 จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงการดำเนินโครงการ "1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร" หวังผลักดันการใช้ยางในประเทศให้เป็นรูปธรรม ช่วยยกระดับราคายางพารา ค่ะ โดยนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ณ การยางแห่งประเทศไทย ว่า การจัดประชุมหารือการดำเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ได้เชิญผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 77 จังหวัด กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อให้รับทราบวิธีการ กระบวนการดำเนินงานฯ รวมถึงมาตรฐานและขั้นตอนการสร้างถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์ให้ถูกต้องตรงกัน จะได้เร่งเดินหน้าก่อสร้างถนนได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันทั่วประเทศ ค่ะ

หวาน :

        ซึ่งการสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ จะมีระยะทางรวม 75,032 กิโลเมตร ใช้น้ำยางสดปริมาณกว่า 1.4 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำยางข้นประมาณ 7.2 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าน้ำยางสดกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท รวมทั้งเตรียมเสนอแผนการใช้ยางพาราอื่นๆ ให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเห็นชอบ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ นำไปจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที อาทิ แผ่นยางปูพื้นสนามกีฬา บล็อกยางปูพื้นตัวหนอน นอกจากนี้กำลังศึกษาแนวทางการใช้ยางพาราในการผลิตเป็นอะไหล่เชื่อมจุดวางหมอนรถไฟ ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น ทำให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอีกทางหนึ่ง ค่ะ

เมย์ :

     ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ ในการสร้างถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์ให้ถูกต้องตรงกัน โดยจะเริ่มต้นการสร้างถนนพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ขณะเดียวกันรัฐบาลได้อนุมัติโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์การเกษตรในการรวบรวม และแปรรูปยางพาราเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้าเตรียมเสนอให้บอร์ดการยางฯ เห็นชอบผลิตภัณฑ์จากยางพาราอื่น ๆ อาทิ แผ่นยางปูพื้นสนามกีฬา บล็อกยางปูพื้นตัวหนอน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานอื่น ๆ ให้สามารถนำไปจัดซื้อจัดจ้างได้ ค่ะ

ปลา :

      ด้านนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการฯ และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงเชิญกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมาให้คำแนะนำในเรื่องการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น ทั้งการกำหนดคุณลักษณะ แบบมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวแทนจาก อปท. ทั้ง 77 จังหวัด และผู้บริหาร กยท. จากทุกภูมิภาคที่เดินทางมาร่วมประชุม จะได้สอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม กรณีที่มียังข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในกระบวนการดำเนินงานโครงการฯ ค่ะ 

หวาน :

      มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ คกก.ส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล เห็นชอบความร่วมมือโครงการ NGV Marketplace เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุ่นใจในฐานะ Hub กระจายและรวบรวมสินค้าเกษตรมาตรฐานในพื้นที่ จ.ชลบุรี และโครงการตรวจรับรองสินค้าเกษตรก่อนการส่งออก เพื่อรองรับการกระจายสินค้าไปยังท่าอากาศยานเครือข่าย ค่ะ โดยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการลงนามความร่วมมือโครงการ NGV Marketplace แห่งแรก ณ สถานีบริการ NGV ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง (อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี) ตามยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่นำร่องจังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุ่นใจในฐานะศูนย์กลางกระจายและรวบรวมสินค้าเกษตรมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้แก่เครือข่ายโรงอาหารปลอดภัยจากหน่วยงาน ทั้งสถานศึกษาและโรงงานในเขต อ.เมือง และ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ รวมทั้งประยุกต์โครงการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มาใช้เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการบริโภคและจัดหาวัตถุดิบสินค้าเกษตรมาตรฐาน ค่ะ

เมย์ :

      สำหรับรายการสินค้าคุณภาพมาตรฐานนำร่อง ได้มีการพิจารณารายการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่โดดเด่นรายจังหวัด ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวบรวมเกษตรกรและผู้ประกอบการที่พร้อมผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน จำนวน 1,150 ราย โดยมีจำนวนผู้ผลิตสินค้าทั้งในลักษณะวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกร จนถึงเกษตรกรรายย่อยที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามแผนการจัดตั้ง NGV Marketplace ประกอบด้วย ผู้ผลิตข้าว 300 ราย ผู้ผลิตไข่ 5 ราย ผู้ผลิตผัก 60 ราย ผู้ผลิตปลา 55 ราย ผู้ผลิตไก่ 10 ราย ผู้ผลิตเห็ด 20 ราย และผู้ผลิตสินค้าอื่น ๆ 700 ราย พร้อมทั้งยังมีสินค้าที่รวบรวมจากผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานในระบบ DGT Farm จำนวน 550 ราย โดยเมื่อแยกประเภทสินค้าเกษตรมาตรฐานแล้ว ประกอบด้วย ผู้ผลิตข้าว 49 ราย ผู้ผลิตไข่ 1 ราย ผู้ผลิตผัก 13 ราย และผู้ผลิตสินค้าอื่น ๆ 487 ราย ค่ะ

ปลา :

     นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบการจัดทำโครงการตรวจรับรองสินค้าเกษตรก่อนการส่งออก (Certify Hub) ตามยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ซึ่งเป็นแนวทางดำเนินการที่สำคัญเพื่อรองรับการกระจายสินค้าไปยังท่าอากาศยานเครือข่าย โดยเฉพาะในประเทศที่มีมาตรฐานสุขอนามัยสูง โดย AOT ได้จัดทำความตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายท่าอากาศยานต่างชาติ เช่น ท่าอากาศยานลีแอช (Liege) ให้เครือข่ายท่าอากาศยานของ AOT จำนวน 6 แห่งในประเทศไทย สามารถพัฒนาการปฏิบัติเพื่อจัดทำ Certify Hub ตามมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหารระดับสากล เพื่อลดปัญหาสินค้าเกษตรถูกตีกลับที่ปลายทาง ทำให้อำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการทั้งของไทยและคู่ค้าต่างประเทศ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายและปัญหาความน่าเชื่อถือสินค้าปลายทางระยะยาว ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของยุทธศาสตร์พระพิรุณ ค่ะ 

หวาน :

      ข่าวต่อไปค่ะ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวรตนพร  กิติกาศ กษ.จ.เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวน 55 คน โดยได้มีการแนะนำ การลด ละ เลิก ใช้สารเคมี โดยใช้สารชีวภัณฑ์มาทดแทน และการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงได้ให้เกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารชีวภัณฑ์ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ ในช่วงนี้ เราก็ยังอยู่กันที่ข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และนายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจราชการและติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาล โดยตรวจเยี่ยมตลาดชุมชนบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อพบปะประชาชน และมอบหนังสือให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน บ้านแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พร้อมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 30 ราย มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประธานป่าชุมชน จำนวน 5 แห่ง รวมทั้งเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก และเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในโอกาสนี้ ได้พบปะผู้นำองค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการเซรามิคและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ และเยี่ยมชมนิทรรศการกระบวนการผลิตตามนโยบายส่งเสริม "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐบาล” ณ โรงงานอินทราเซรามิค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมกันนี้ ได้เดินทางไปยังสะพานรัษฎาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเยี่ยมชมสะพาน และ Street Art ริมแม่น้ำวัง โดยมีประชาชน ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ค่ะ

ปลา:

     ยังอยู่ที่ข่าวการต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะ โดยนายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการแม่แจ่มโมเดล และเยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพื่อลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่าย โดยมี นายชุมพล กาวิน่าน ครูบัญชีอาสาอำเภอแม่แจ่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ข้อมูลการบันทึกบัญชีของตนเอง และของสมาชิกชุมชนในเครือข่าย รวมทั้งการบันทึกบัญชีลงในโปรแกรมบัญชีรายบุคคล Smart Me ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย

หวาน:

     ต่อไปเป็นข่าวการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่ะโดย นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช และข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทรงเปิดอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมให้ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยผู้อื่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ระบบตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยผู้อื่นในการวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมี ข้าราชการ และพนักงานราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลและการเขียนคำสั่ง ACL ของปีงบประมาณ 2561 และผู้สอบบัญชีที่ทำงานร่วมกับข้าราชการหรือพนักงานราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลและการเขียนคำสั่ง ACL ของปีงบประมาณ 2561 ที่ได้ใช้ ACL ในการเขียนคำสั่งการตรวจสอบบัญชี ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักมาตรฐานการบัญชี และการสอบบัญชี ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการ จัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นต้นและขั้นกลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ โดยมีสหกรณ์เข้ารับการอบรม จำนวน 39 สหกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมรวม 58 ราย ณ ห้องประชุมวัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกรณ์บ้านมั่นคง เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์บ้านมั่นคง ค่ะ 

หวาน:

      มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นโครงการดีๆ ที่ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดขึ้น โดยนางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยจัดกิจกรรมบรรยายธรรมโดยพระวิทยากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับการพัฒนาทางจิตใจ ประพฤติ และปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติราชการ ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 36 คน เข้าร่วมโครงการ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ค่ะ

เมย์:

     ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ เรามาดูความเป็นมาของฝุ่นละออง PM2.5 กันหน่อยดีกว่าค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยไปแล้วนะคะ โดยเฉพาะชาวกรุงที่ต้องประสบกับฝุ่นในตอนนี้ เมื่อฝุ่นละอองเต็มเมืองจนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน จากปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ยังเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่เข้าใจว่าคืออะไรนั้น แท้จริงแล้ว คือ ฝุ่นที่มีขนาดละเอียดมาก ขนาดเทียบเท่ากับแบคทีเรีย หรือเล็กเกินกว่าที่ขนจมูกของเราจะกรองได้ ซึ่งฝุ่นละอองระดับนี้ ระบบป้องกันในร่างกายไม่สามารถดักจับได้ดีนัก ทำให้มีโอกาสเข้าสู่ร่างกายสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งปอด และหากจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อฝุ่นละออง มลภาวะต่างๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สิ่งที่ถูกต้อง คือ การดูแลตนเองค่ะ หากเรามีสุขภาพแข็งแรง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคภัย และเกิดการเจ็บป่วยได้ยากขึ้นค่ะ

ปลา:

     จากสถานการณ์ฝุ่นที่ต้องเจอในปัจจุบัน การดูแลตนเองจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ ทางกรมควบคุมมลพิษ จึงออกมาตรการให้ประชาชนหันมารู้จักวิธีการป้องกันตนเอง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำไว้ มี 5 มาตรการ นั่นก็คือ "หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด" ค่ะ เรามาฟังกันคะว่า แต่ละคำนั้น มีความหมายอย่างไรบ้าง มาเริ่มกันที่คำแรกค่ะ 1.หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ค่ะ 2.ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง หมั่นทำความสะอาดบ้านทุกวัน ค่ะ 3.ใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพ ในการกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ค่ะ 4.เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงาน นานกว่า 12 ชั่วโมงในที่โล่งแจ้ง และ 5.ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็วค่ะ

หวาน:

     และทางกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้แนะนำวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ดังนี้ค่ะ 1.เลือกใช้หน้ากากอนามัยกันฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนที่ได้มาตรฐาน 2. ควรสวมหน้ากากให้กระชับกับใบหน้า กดส่วนที่เป็นโลหะให้กระชับแน่นกับสันจมูกค่ะ 3. เลือกขนาดที่เหมาะ ครอบได้กระชับกับจมูก และใต้คาง ควรแนบกับกับใบหน้า 4. ควรทิ้ง เมื่อพบว่าหายใจลำบาก หรือ ภายในหน้ากากสกปรก 5. หากเป็นไปได้ ควรเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่ทุกวัน และ 6. ถ้าสวมใสแล้วมีอาการมึนงงหรือ คลื่นไส้ควรหลบไปอยู่ที่ที่ปลอดมลพิษอากาศ ถอดหน้ากากออกและปรึกษาแพทย์ ค่ะ

เมย์:

    นอกจากการรู้จักการป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแล้ว การรู้จักประเภทของฝุ่นสาเหตุของฝุ่นนั้นก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราควรรู้เช่นกัน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดค่าฝุ่นพิษ PM2.5 ที่เกินมาตรฐานนั้น เกิดจากอะไรเพราะโดยทั่วไปแล้วฝุ่นละอองในอากาศมีขนาดตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา จะเป็นฝุ่นที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปแบบที่เรามองเห็นและมองแทบไม่เห็นอย่างฝุ่นละอองหรือฝุ่นที่มองเห็นเป็นสีดําอย่างเขม่า หมอกควัน ซึ่งฝุ่นเหล่านี้แยกย่อยออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ค่ะ 1.ฝุ่นละอองรวม จะมีอนุภาคขนาดเล็ก เกิดขึ้นตามภายในและนอกอาคาร โดยฝุ่นชนิดนี้ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเตา ถ่านหิน ฟืน แกลบ จะมีสารพิษที่เป็นอินทรีย์สาร และอนินทรีย์สารเป็นส่วนประกอบ ค่ะ

ปลา:

    2.ฝุ่นหยาบ จะมีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เช่น ฝุ่นที่เกิดจากถนนที่ไม่ได้ ลาดยาง หรือโรงงานบดหิน เป็นต้นค่ะ 3.ฝุ่นละเอียด จะมีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เกิดจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ค่ะ เห็นไหมคะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากฝีมือขอมนุษย์เกือบทั้งสิ้น หากทุกคนมีความตระหนักรู้และร่วมกันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะช่วยลดปัญหามลพิษอากาศได้ อาทิ เลี่ยงการใช้รถยนต์ถ้าไม่จำเป็น งดการเผาขยะมลพิษต่างๆในที่โล่ง ทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่ใช้สอยอยู่เสมอ เท่านี้ก็เป็นการกระทำง่ายๆ ที่เราจะสามารถช่วยให้ประเทศไทยกลับมามีอากาศที่ดีขึ้นอีกครั้งค่ะ ถึงแม้วันนี้ปัญหาฝุ่นจะยังอยู่กับเรา แต่สิ่งที่ทุกคนทำได้ คือ การป้องกันและดูแลตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่เป็นผู้สร้างมลพิษ เท่านี้ก็อากาศก็จะดีห่างไกลโรคภัยได้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional