Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
V
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 4/2562
ชื่อตอน เปิดที่ทำการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์
วันที่ออกอากาศ

22 และ 24 มกราคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดที่ทำการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้เกิดหน่วยงานที่จะรองรับปัญหาของระบบสหกรณ์และส่วนที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางและมีความชัดเจนในการเป็นผู้ควบคุมดูแลภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชีตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

       กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เราก็ยังมีข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาฝากกันอีกเช่นเคย มาเริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมระดมความคิดปั้นแผนขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่า จากการที่ประเทศสมาชิกสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย ได้ร่วมกําหนดประเด็นปัญหาหรือแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุมด้านนโยบาย การศึกษาวิจัย โดยเน้นให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดจากการบูรณาการข้อมูลวิจัยดินของประเทศสมาชิก

เมย์ :

     พร้อมทั้งได้เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ CESRA โดยเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นผู้นําในการจัดตั้งศูนย์ CESRA เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล การวิจัย และนวัตกรรมด้านทรัพยากรดินของภูมิภาค ส่งเสริมงานวิจัยสร้างเครือข่ายศูนย์วิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ และข้อมูลด้านทรัพยากรดิน ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินแห่งภูมิภาคเอเชียให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลทรัพยากรดินโลก และนําไปสู่การบรรลุผลสําเร็จตามกฎบัตรดินโลกที่กําหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO) ซึ่งไทยได้เปิดตัวศูนย์ CESRA อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษดินและน้ำ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้มีการเสวนาแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ กําหนดทิศทาง ในการพัฒนาศูนย์ CESRA เพื่อให้การขับเคลื่อนสู่แผนการดําเนินงานของศูนย์ CESRA ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ค่ะ

ปลา :

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและน้ำ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ กรมพัฒนาที่ดิน คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 100 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ CESRA ตลอดทั้งนำข้อเสนอแนะจากการเปิดตัวศูนย์วัตถุประสงค์ของ CESRA กรอบการดำเนินงาน ASP การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย การฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายสำหรับขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย และประเด็นสำคัญอื่น ๆมาพิจารณาเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ซึ่งจะทำให้ได้แผนการดำเนินงานและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการเตรียมการสำหรับการจัดเสนอแผนการดำเนินงานและประเด็นสำคัญของ CESRAต่อที่ประชุม ASP ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป ค่ะ

เมย์ :

      การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานจะเกิดความสำเร็จได้ ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนข้อมูล ยุทธศาสตร์ การอำนวยการ และการพัฒนาเครือข่าย ซึ่งจะต้องบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายภายในประเทศก่อน ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งพันธมิตรความร่วมมือทรัพยากรดินของประเทศ หรือ Thailand Soil Partnership หรือ TSP เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือไปยัง ASP และทั่วโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ

ปลา :

      และมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ โดย นายวราวุธ  ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ผ่านการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ร่วมกับบริษัทอาลีบาบา ณ เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือการจัดทำแนวทางการดำเนินงานให้ประสบผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมและผลักดันให้มีการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยางพาราและผลิตภัณฑ์โดยผ่านการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกและขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 123 ค่ะ 

เมย์ :

    และมารับฟังข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันบ้างคะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดที่ทำการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ พร้อมมอบนโยบายให้แก่ กองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นกองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายบุญเลิศ ใจดี ที่ปรึกษาด้านการสหกรณ์ พร้อมด้วยนายครรชิต สุขเสถียร นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธี ณ อาคารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กล่าวมอบนโยบายว่า การจัดตั้งกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ นั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดหน่วยงานที่จะรองรับปัญหาของระบบสหกรณ์และส่วนที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางและมีความชัดเจน โดยในส่วนของการดำเนินงานของกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์นี้ จะทำให้เกิดความชัดเจนในการเป็นผู้ควบคุมดูแลภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ค่ะ

ปลา :

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลและ การเขียนคำสั่ง ACL ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล Oracle MS SQL DBF มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล และการวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลของโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยผู้อื่นเบื้องต้น พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ACL ที่ต้องสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่ไม่ได้พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการที่ผ่านการอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม ACL ช่วยในการตรวจสอบระดับกลาง (ACL-02) ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6-10 รวมทั้งสิ้น 20 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

เมย์ :

    ข่าวต่อไปค่ะ กลุ่มพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) หัวข้อ การบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์น่านน้ำสีคราม ยุทธศาสตร์น่านน้ำสีเลือด และการท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ โดยมี นายฉันท์ชาย กาญจนลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

ปลา :

     มาต่อกันที่ข่าวการลงพื้นที่ของรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ โดยนายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานวันสาธิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แปลงนำร่อง) โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ ในช่วงนี้ เราก็ยังอยู่กันที่ข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนา การบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางสุทิศา วิเศษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ช่วยแก้ปัญหาความยากจน รวมทั้งยกระดับ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลมีความเชื่อมั่นและวางใจว่ากองทุนหมู่บ้านฯจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เป็นอย่างดี ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจการจดบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี นางทองจันทร์ เครือแสง  ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 95 ราย ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ค่ะ

เมย์ :

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาการเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุน ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และมีความเข้าใจในการจดบันทึกบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน การจดบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และสามารถนำข้อมูลที่จดบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์ตนเองให้สามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมแนะนำการใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (Smart Me) ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ที่ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ค่ะ

ปลา:

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นำโดย นางสาวจุฑามาศ คงเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ปฏิบัติการติดตามและสอนแนะบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ซึ่งเป็นการติดตามและอบรมให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชี พร้อมแนะนำวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและการใช้ข้อมูลทางบัญชีไปประกอบการวางแผนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรในกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านสระแก้ว เข้ารับการอบรม ณ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านสระแก้ว  ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ค่ะ

เมย์:

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร โดยนางสาวสุภาวดี  กันภัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับบริการมีความสนใจการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ หมู่ 10 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ค่ะ

ปลา:

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาวกมลทิพย์ โสภณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้าสายสอบบัญชีที่ 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี สหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่นากุ่ม จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพื่อตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี และการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่นากุ่ม จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ะ 

เมย์:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ เข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมจัดนิทรรศการในวันงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบ้านแท่น และอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย และการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ค่ะ

ปลา:

    และมาถึงช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้กันคะ เรามีเรื่องของสรรพคุณที่ไม่ธรรมดาของโหระพา มาฝากกันค่ะ หลายคนคงยังไม่ทราบถึงสรรพคุณของโหระพากันเท่าไหร่นักใช่มั้ยคะ ส่วนใหญ่ก็จะทราบว่า โหระพานั้นสามารถแก้ท้องอืด-ท้องเฟ้อ คลายเครียดได้ อีกทั้งยังช่วยขับลม ช่วยให้เจริญอาหาร และมีกลิ่นหอม
มากๆ ค่ะ นอกจากนั้น โหระพายังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกไม่น้อยเลยนะคะ เรามาติดตามกันดูคะว่า สรรพคุณของโหระพานั้นจะมีอะไรบ้าง มารับฟังกันเลยค่ะ

เมย์:

     โหระพา เป็นผักและสมุนไพรที่หลายๆ คนชื่นชอบเป็นพิเศษ เพราะความหอมเฉพาะตัวที่พอมาอยู่ในอาหารก็ยิ่งเพิ่มอรรถรสให้มีกลิ่นหอมหวนชวนน้ำลายสอมากๆ แต่นอกจากความหอมเป็นพิเศษแล้ว โหระพาก็ยังมีสรรพคุณทางยาและดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะ เรามาทำความรู้จักกับโหระพากันที่ข้อแรกกันเลยค่ะ โหระพา กลิ่นหอมนักหนา รสชาติก็ดี โดยส่วนใหญ่โหระพาจะมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียและแอฟริกา โดยเป็นพืชพื้นเมืองของอินเดีย แต่กลับไปแพร่หลายในประเทศฝั่งตะวันตกและเอเชีย โหระพาเป็นพืชตระกูลเดียวกับกะเพราและแมงลัก แต่มีกลิ่นและรสที่ต่างกัน โดยโหระพาถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีความเก่าแก่ เพราะรากศัพท์ของโหระพาในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า basileus ซึ่งเป็นภาษากรีก แปลว่า ราชา หรือผู้นำของปวงชน อีกทั้งชื่ออื่น ๆ ของโหระพาในแถบยุโรปยังมีรากศัพท์มาจากคำว่าราชาแทบจะทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่า โหระพาเป็นส่วนประกอบของสมุนไพรที่ราชวงศ์ยุโรปโบราณใส่ในน้ำอาบอีกด้วยค่ะ

ปลา:

     โหระพาเป็นไม้ล้มลุก ความสูงของลำต้นประมาณ 0.5-1 เมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม กิ่งอ่อนสีม่วงอมแดง ใบโหระพาเป็นใบเดี่ยว ทรงรูปรีหรือรูปไข่ ใบกว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ขอบจักเป็นฟันเลื่อยห่าง ๆ บนใบมีขนปกคลุมลามไปถึงลำต้น ใบโหระพามีน้ำมันหอมระเหยจึงทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ค่ะ ดอกโหระพามีสีขาวหรือชมพูอ่อน ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 7-12 เซนติเมตร บริเวณดอกมีใบประดับสีเขียวอมม่วง กลีบดอกมีโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนผลโหระพาเป็นผลขนาดเล็ก เมล็ดเล็กเท่าเมล็ดงา ออกสีน้ำตาลเข้ม ค่ะ

เมย์:

     นอกจากโหระพาจะมีกลิ่นหอม ช่วยทำให้อาหารน่ากินแล้ว สรรพคุณของโหระพาก็ยังมีอีกมากมาย ตามนี้เลยค่ะ 1.แก้ปวดฟัน ค่ะ น้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพาจะมีส่วนช่วยลดอาการปวดและแก้อักเสบ โดยให้คั้นน้ำจากใบแล้วเอาสำลีก้อนเล็กๆ ชุบน้ำคั้นจากใบแล้วอุดโพรงฟันที่ปวด แก้ปวดฟันได้ค่ะ 2.ช่วยให้เจริญอาหาร ค่ะ เพราะกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยที่มีอยู่ในใบโหระพา จะมีสรรพคุณช่วยขับลม ทำให้เจริญอาหาร ค่ะ 3.แก้ปวดหัว แก้หวัด ค่ะ เพราะน้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพาสามารถแก้อาการปวดหัว และแก้หวัดได้ด้วยนะคะ โดยใช้ยอดอ่อนต้มกับน้ำดื่มเป็นชา หรือกินเป็นผักสด ค่ะ

ปลา:

    4. แก้ไอ ค่ะ โดยคั้นน้ำจากใบโหระพาประมาณ 2-4 กรัม แล้วนำน้ำโหระพามาผสมน้ำผึ้งเล็กน้อย จิบแก้ไอและหลอดลมอักเสบได้ หรือจะใช้ใบโหระพาร่วมกับขิงก็ได้เช่นกันค่ะ 5.ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืด-ท้องเฟ้อ ค่ะ ใบโหระพาช่วยขับลมในลำไส้ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้คลื่นไส้ อาเจียน โดยนำใบโหระพาล้างสะอาด 20 ใบ ชงน้ำร้อนแล้วจิบเป็นชา ค่ะ 6.แก้บิด ช่วยระบาย ค่ะ โดยเมล็ดของโหระพาจะมีเมือกที่ช่วยหล่อลื่นลำไส้ ช่วยเพิ่มปริมาณกากใยอาหารทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น โดยใช้เมล็ดโหระพาแช่น้ำ กินแก้ปวดท้องบิด ช่วยระบาย ค่ะ

เมย์:

      7. ช่วยให้ความรู้สึกสงบ ค่ะ เพราะน้ำมันโหระพามีกลิ่นหอมหวาน มีคุณสมบัติช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบเมื่อสูดดม ช่วยให้มีสมาธิ และลดอาการซึมเศร้า ค่ะ 8.โหระพา ไล่ยุงได้อยู่หมัดค่ะ ยุงจัดเป็นพาหะนำโรคติดต่ออันตรายอย่างโรคไข้เลือดออก โรคเท้าช้าง และยังทำให้เกิดอาการคันเมื่อโดนยุงกัดอีกด้วยนะคะ แต่หากใครอยากไล่ยุง กลิ่นและน้ำมันที่อยู่ในโหระพาจะช่วยไล่ยุงได้ อีกทั้งหากเก็บใบโหระพามาต้มในน้ำเปล่า 110 มิลลิลิตร ประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วเติมวอดก้าขนาด 110 มิลลิลิตร ผสมลงไป จากนั้นเทใส่ขวดสเปรย์ ก็จะได้สเปรย์ไล่ยุงจากโหระพาที่สามารถใช้ฉีดตามตัว ยกเว้นบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก เพื่อป้องกันยุงเมื่อออกข้างนอกได้ด้วยค่ะ

ปลา:

     9. ฆ่าเชื้อสิวค่ะ ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า สารสกัดเอทานอลของใบโหระพามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับพืชตระกูลโหระพาอื่น ๆ เช่น กะเพรา เป็นต้นค่ะ ส่วนข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหยจากโหระพาในการทำสปาก็มีนะคะ เพราะน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาอาจทำให้เกิดอาการแพ้ง่าย ดังนั้นสตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงในการใช้น้ำมันหอมระเหยจากโหระพาด้วยนะคะ และหลายคนอาจจะยังสับสนระหว่างใบโหระพา ใบกะเพรา และใบแมงลัก เนื่องจากลักษณะใบจะมีความคล้ายคลึงกันค่ะ และแม้โหระพาจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับกะเพราและแมงลัก แต่ก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลิ่นของสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด จะมีความหอมที่แตกต่างกันชัดเจน เพราะมีน้ำมันหอมระเหยคนละชนิดกันนั่นเองค่ะ

เมย์:

      และเมนูจากโหระพา ก็สามารถทำอะไรได้มากมายค่ะ อาทิเช่น มะเขือผัดโหระพาหมูสับ, ปลาดอลรี่ซอสโหระพา , บะหมี่ผัดน้ำพริกเผาโหระพา , หอยแมลงภู่อบใบโหระพา , ข้าวไข่ข้นพริกแกงโหระพา , ชาขิงโหระพา เครื่องดื่มสมุนไพรกลิ่นหอม เป็นต้นค่ะ รู้อย่างนี้แล้วก็คงอยากกินโหระพาให้มากขึ้นกันแน่ๆ ใช่ไหมคะ แต่ไม่ว่าจะกินโหระพาแบบสดๆ เป็นผักแกล้มอาหารอื่นๆ หรือใส่ใบโหระพาลงไปในอาหาร ก็อย่าลืมล้างโหระพาให้สะอาดหมดจดก่อนกินด้วยนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีต่อตัวคุณเองค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional