Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 3/2562
ชื่อตอน เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสหกรณ์
วันที่ออกอากาศ

15 และ 17 มกราคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          พบกับข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิ การจัดอบรมหลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 เพื่อชี้แจงนโยบายและเป้าหมายการดำเนินการพร้อมแนวทางการปฏิบัติงาน สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ครูบัญชีสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรในการทำบัญชีเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด สามารถวิเคราะห์รายการเงินที่เกิดขึ้น และสัญญาณเตือนภัยเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายหรือสามารถพบข้อผิดพลาด เป็นต้น
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

       กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ และเมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ก็ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นะคะ ซึ่งในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ไว้ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ค่ะ อีกทั้งยังได้กล่าวถึงเยาวชนชาวไทยอีกด้วยว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์ อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทําสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสําหรับการดํารงชีวิตในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หวาน :

        วันเด็กแห่งชาติปีนี้ จึงได้มอบคําขวัญว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนําแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตน เพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถ ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป และก็ขอส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนคนไทยที่รักทุกคน และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ

เมย์ :

     และมาถึงข่าวในช่วงแรกของเราวันนี้ ก็ยังเป็นเรื่องราวข่าวสารภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือชาวสวนยางภาคตะวันออก ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมเดินหน้าทำถนนพาราซอยด์ซีเมนต์อีก 80,000 กิโลเมตร และส่งเสริมเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้อย่างมั่นคง ค่ะ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือชาวสวนยางภาคตะวันออก ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ ที่ว่าการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์การตลาด และราคายางอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำมาเป็นระยะ

ปลา :

    โดยรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่มุ่งหวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในระยะเร่งด่วน ในช่วงที่ราคายางส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยางเพื่อสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพยาง และยกระดับราคาให้เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังค่ะ

หวาน :

      การมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางภาคตะวันออก ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รายละ 1,800 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในระยะเร่งด่วน โดยเงิน 1,800 บาท ดังกล่าว แบ่งเป็น 1,100 บาทให้แก่เจ้าของสวน และ 700 บาท สำหรับการจ้างแรงงาน ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้ทยอยมอบให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศที่ได้ลงทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย โดยสามารถไปติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานการยางฯ ของแต่ละจังหวัดที่ได้ลงทะเบียนไว้ ค่ะ

เมย์ :

      นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังเร่งดำเนินโครงการสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ รวมทั้งสิ้น 80,000 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมทั้งสิ้นกว่า 9 แสน - 1 ล้านตัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้นยางมีอายุมากกว่า 25 ปี ได้สนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ตลาดมีความต้องการ อาทิ โกโก้ มะพร้าวน้ำหอม หรือปลูกพืชล้มลุกแซมสวนยาง เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในอาชีพนอกเหนือการทำสวนยางเพียงอย่างเดียวด้วยค่ะ

ปลา :

      นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังดำเนินโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอาชีพ เพิ่มรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร และสร้างเสถียรภาพราคายางพาราทั้งระบบ อาทิ โครงการสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้ผู้ประกอบกิจการยางพารา หรือกลุ่มสหกรณ์ยางพารา การวางแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยเน้นการแก้ปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การให้ความรู้กับเกษตรกรทำเกษตรรูปแบบใหม่ ตลอดจนการมุ่งเน้นด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต หรือการจัดจำหน่าย ซึ่งต้องให้ตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โดยสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเกษตรกรผู้ผลิต และภาคเอกชนผู้ค้า ทั้งนี้ เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรให้มีความมั่นคงสมกับที่เป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะ

หวาน :

      และมาถึงช่วงของข่าวสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันบ้างคะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 เพื่อชี้แจงนโยบายและเป้าหมายการดำเนินการพร้อมแนวทางการปฏิบัติงาน สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ครูบัญชีสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรในการทำบัญชีเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย เพื่อ สร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเอง พร้อมทั้งแนะนำโปรแกรมบัญชีรายบุคคล "SmartMe"  ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกให้การจัดทำบัญชีสามารถบันทึกข้อมูลได้ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาววธิดา ประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนางสาวธนัญญา นางาม เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพการเงินฯ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดสอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  โดยการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย การออมเงิน ให้กับเด็กนักเรียนโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง "รักพ่อ ตามรอยพ่อ ด้วยการทำบัญชี ใช้เงินเป็น เห็นเงินออม” พร้อมกันนี้ได้มอบกระปุกออมสินให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 40 คน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออมเงินเป็นการสร้างวินัยรักการออม ค่ะ

ปลา :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม โดย นางสาวบุษบง พงษ์วิลัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ” เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ทบทวนความรู้ ความเข้าใจหลักการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่าย ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด ณ ศาลาประชาคมบ้านแดง และศาลาประชาคมบ้านกุดอ้อ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ค่ะและสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

หวาน:

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ ในช่วงนี้ เราก็ยังอยู่กันที่ข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ โดยนางปิ่นแก้ว เผือกมณี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จำนวน 75 คน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด สามารถวิเคราะห์รายการเงินที่เกิดขึ้น และสัญญาณเตือนภัยเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายหรือสามารถพบข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้น ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

เมย์:

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา นำโดย นางวาสนา แผนทำลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน "กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน” ในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีเบื้องต้น” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานไปทำที่บ้าน หรือกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน มีความรู้ความสามารถ ด้านการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชน ได้รู้รายรับ – รายจ่ายของตนเองและครอบครัว อีกทั้งสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินจากการจดบันทึกบัญชีไปใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมโครงการดังกล่าว จำนวน 12 คน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านคลองหกวา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ะ

ปลา:

     มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต โดย นายสุรพล เมืองสง  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 เพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้จ่ายส่วนตัว และในครัวเรือน เพื่อนำไปสู่วิถีการออม โดยได้รับเกียรติจาก นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ หมู่ที่ 9  ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ค่ะ

หวาน:

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ให้บริการสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสหกรณ์  โดยตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์รายการลูกหนี้เงินกู้  ลูกหนี้การค้า เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น ปรากฏไม่มีการทักท้วงจากสมาชิกแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยมีนางบัวร่วม มีสวัสดิ์ ครูบัญชีอาสา อ.บึงโขงหลง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบัญชี เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพได้ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบึงโขงหลง จำกัด อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ค่ะ

เมย์ :

     และมาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้กันแล้วค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัด ร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร หมู่ที่ 4 ตำบลม่วง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ได้ให้บริการสอนแนะนำการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และแจกสมุดบัญชีรับ-จ่าย ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ด้านบัญชีและเป็นการช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ค่ะ

ปลา:

     และก่อนจะจากกันไปวันนี้ เราก็ขอฝากสาระน่ารู้ดีๆ เกี่ยวกับเรื่องของอาการนอนไม่หลับค่ะ สำหรับใครที่นอนไม่ค่อยหลับบ่อยๆ หลายคนอาจคิดว่าอาการแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติรึเปล่าใช่มั้ยคะ วันนี้เราจึงจะมาบอกกล่าวกันในเรื่องอาการนอนไม่หลับกันค่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใด หากพูดกันตามตรงคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความสุขพื้นฐานของมนุษย์เราทุกคนก็คือ ‘การกินอิ่มและนอนหลับ’ ไม่เชื่อก็ลองนึกกลับไปในวันที่คุณต้องนอนพลิกไปพลิกไปมาอยู่บนเตียงดูสิว่ากว่าจะข่มตาหลับได้จนเหลือเวลานอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงคุณต้องหงุดหงิดรำคาญใจ และต้องหากิจกรรมอะไรมาทำเพื่อให้เข้าสู่นิทราได้ค่ะ

หวาน:

     โดยปกติคนเราควรนอนพักผ่อนประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเด็กเล็กที่อายุระหว่าง 1-2 ปี ควรนอนอย่างน้อย 11 ชั่วโมงต่อวัน เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ควรได้นอนหลับ 10 ชั่วโมง เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ควรนอนหลับ 9 ชั่วโมง วัยรุ่นอายุ 13-18 ปี ควรมีเวลาการนอนหลับที่ 8 ชั่วโมง และวัยรุ่นที่อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป ควรมีเวลานอนอย่างน้อย 7 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งสามารถบวกลบเวลาการนอนได้ 1 ชั่วโมง ค่ะ และหากคุณมีอาการนอนไม่หลับ นอนหลับไม่สนิทตลอดคืน หลับๆ ตื่นๆ จนทำให้เช้าวันต่อมาไม่สดใสก็อาจเข้าข่ายภาวะ Insomnia นอนไม่หลับ หรือหลับแบบไม่มีคุณภาพ ที่มักจะได้ยินคนวัยเก๋าอย่างคุณปู่คุณย่าบ่นให้ฟังอยู่บ่อยๆ ค่ะ

เมย์:

     ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ ดังนี้ ค่ะ "ไม่ใช่ว่า 2 คืนที่ผ่านมากว่าจะหลับได้นั้นยากเหลือเกิน คุณก็คิดไปเองว่าเราเข้าข่ายภาวะนอนไม่หลับ เพราะแท้จริงแล้วต้องเกิดจาก 1) การนอนไม่พอ เช่น กว่าจะนอนได้ต้องใช้เวลานานมาก หรือนอนแล้วหลับๆ ตื่นๆ ตลอดคืน  2) มีภาวะนอนไม่หลับเป็นประจำ และ 3) มีผลที่ตามมาจากการนอนไม่หลับในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น วูบหลับกลางที่ทำงาน วูบหลับขณะขับรถ เป็นต้น ค่ะ”

ปลา:

     สำหรับสาเหตุของการนอนไม่หลับของแต่ละบุคคลนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ 1.อายุ ซึ่งอายุที่มากขึ้นจะส่งผลให้นอนไม่หลับได้มากขึ้นค่ะ 2.เพศหญิง โดยเฉพาะช่วงใกล้หมดประจำเดือนหรือ Menopause 3.เคยมีปัญหาการนอนไม่หลับมาก่อน 4.มีประวัติคนในครอบครัวมีปัญหาการนอนไม่หลับ 5.เป็นคนหลับตื้น จึงถูกกระตุ้นให้ตื่นได้ง่าย 6.มีแนวโน้มที่จะนอนไม่หลับเมื่อมีความเครียดอยู่เสมอๆ 7.ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจะนอนไม่หลับง่ายกว่า และ 8.มีโรคประจำตัว เช่น หัวใจล้มเหลว ปอดเรื้อรัง ค่ะ

หวาน:

      และวิธีที่จะสร้างสุขลักษณะการนอนที่ดีได้นั้น มีดังนี้ค่ะ 1.นอนเท่าที่ร่างกายต้องการ แต่ไม่นานเกินไป ตื่นแล้วให้รีบลุกจากเตียง 2.พยายามนอนและตื่นเป็นเวลา และไม่ฝืนการนอนถ้าหากไม่รู้สึกง่วง 3.ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 20 นาที แต่ควรออกกำลังกายก่อนถึงเวลานอน 4-5 ชั่วโมง 4.หลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนหลังเที่ยง และแอลกอฮอล์ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำ 5.หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำ 6.ลดสิ่งที่อาจส่งผลรบกวนต่อการนอนหลับในห้องนอน เช่น ปิดไฟ ปิดโทรทัศน์ ปิดวิทยุ 7. ลดการดูจอภาพในเวลาก่อนนอน เช่น จอคอมพิวเตอร์ จอโทรศัพท์ จอโทรทัศน์ 8.พยายามขจัดความเครียดและความกังวลให้หมดไปก่อนจะเข้านอน และ 9.หลีกเลี่ยงการงีบในช่วงกลางวันที่นานกว่า 20-30 นาที ค่ะ

เมย์:

   และเราก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการควบคุมสิ่งเร้าต่างๆ ได้ค่ะ เช่น
1.ใช้ที่นอนเพื่อการนอนหลับเท่านั้น 2.ขึ้นนอนบนเตียงเมื่อง่วง ไม่ฝืนการนอนถ้าไม่ง่วง 3.ไม่ใช้ที่นอนทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ กินอาหาร กินขนม 4.ถ้านอนบนเตียงนานกว่า 20 นาทีแล้วยังไม่หลับให้ลุกจากเตียงไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น จิบน้ำอุ่น จิบนมอุ่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง 5.ไม่ลุกจากเตียงเพื่อทำกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมการนอน เช่น ดูหนัง หรือกินของหนักๆ 6.ไม่กลับไปที่นอนจนกว่าจะรู้สึกเพลียหรือง่วง 7.ตั้งนาฬิกาปลุกให้ปลุกตรงเวลาทุกเช้าทั้งวันทำงานและวันหยุด และ 8.ไม่อนุญาตให้มีการงีบในช่วงกลางวัน โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงเย็น ค่ะ

ปลา:

     ส่วนผลเสียของการนอนไม่พอแบบสะสมเรื้อรัง ก็มีหลายข้อนะคะ อาทิเช่น 1. เกิดอุบัติเหตุทางถนน (โดยเฉพาะรถบรรทุก) เกิดความผิดพลาดในที่ทำงาน เช่น หลับขณะประชุม ทำเอกสารผิดพลาด อารมณ์เสียง่าย เป็นต้น 2. คุณภาพชีวิตต่ำลง เช่น ทำกิจกรรมที่ชอบน้อยลงเนื่องจากรู้สึกไม่มีแรง เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง หลับในห้องเรียนหรือที่ทำงาน อาจส่งผลให้สอบตกหรือการเรียนแย่ลง ถูกเจ้านายตำหนิ อาจส่งผลให้ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ถูกตัดเงินเดือนหรือให้ออกจากงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงความรู้สึกอิดโรย อ่อนล้า สับสน เครียด วิตกกังวล ยิ่งหากมีภาวะเครียดเป็นพื้นฐานด้วยอยู่แล้ว เมื่อสะสมมากๆ เข้าอาจทำให้เข้าสู่อาการซึมเศร้า ซึ่งจากการประเมินคุณภาพชีวิตแบบสั้น ของผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับสะสมเรื้อรังจะพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้ที่นอนไม่หลับสูญเสียไปในขนาดที่เท่าเทียมกับผู้เป็นโรคเรื้อรัง เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือโรคซึมเศร้า ค่ะ

หวาน:

     3. แสวงหายามาใช้เอง ผู้มีปัญหาการนอนและไม่ได้รับการรักษาที่ดีจะแสวงหายาต่างๆ มาใช้ และมีความเสี่ยงที่จะติดยาสูงขึ้น (1 ใน 4 ของผู้ป่วยเคยใช้แอลกอฮอล์เป็นทางออก โดยดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอน ซึ่งอาจทำให้หลับได้เร็วขึ้น แต่เป็นการนอนที่ขาดคุณภาพคือไม่ต่อเนื่อง หรือมักตื่นแต่เช้ามืดและทำให้อาการกำเริบได้) 4. โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ที่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับผู้ที่นอน 7 ชั่วโมงต่อวัน เนื่องจากผู้ที่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคืนจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการอ้วนลงพุง มีน้ำตาลในเลือดสูง มีความดันเลือดสูง มีไขมัน LDL-C สูง การมีไขมัน Triglyceride สูง เรียกว่ามีปัญหาด้าน Metabolic Syndrome คือจะส่งผลให้มีปัญหาต่อระบบหลอดเลือดหัวใจและสมองตามมา ค่ะ 

เมย์:

     5. ภูมิต้านทานโรคต่ำลง อาจทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น เช่น ทำให้ภูมิต้านทานหลังการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เป็นหวัดง่ายขึ้น เป็นต้น หรือบางคนมักจะเป็นแผลในปากในช่วงที่นอนไม่พอ 6. เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน เสี่ยงต่อการมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วน 7. อาจทำให้ไตทำงานลดลง อาจมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเพิ่มขึ้น และแก่เร็ว ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไตจึงควรหาวิธีพักผ่อนให้พอเพียง 8. อาจมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายและการลงมือฆ่าตัวตาย 9. การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะดีขึ้นกับผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการรักษาเรื่องการนอนไม่หลับ 10. ทำให้แก่เร็วก่อนวัยอันควร และ 11. เพิ่มค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อสังคม อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง มีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น และมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ค่ะ

ปลา:

     อย่าปล่อยให้อาการนอนไม่หลับทำร้ายคุณข้ามปี เมื่อคิดว่าตัวเองมีภาวะนอนไม่หลับควรพิจารณาก่อนว่ามีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง และค่อยๆ เริ่มปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมการนอนไปพร้อมๆ กับแก้ไขโรคหรือปัญหาที่เป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับ หากที่สุดแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแพทย์จะเลือกใช้ยาเป็นวิธีสุดท้าย เลือกใช้ยาเหมาะสม ใช้ยาในขนาดต่ำ หลีกเลี่ยงการใช้ยาทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใช้ยาระยะยาว ให้ปีใหม่ 2562 นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจให้สดชื่นแข็งแรงกันตลอดปีนะคะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional