Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 2/2562
ชื่อตอน ครูบัญชีดีเด่น พลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยบัญชี
วันที่ออกอากาศ

8 และ 10 มกราคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          พบกับเรื่องราวของ”สุริยะ ชูวงศ์”เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์มประจำปี 2559 และครูบัญชีอาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากจังหวัดเพชรบุรี ที่นำองค์ความรู้ทางบัญชีมาปรับเปลี่ยนวิถีในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร และยังเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรอื่นๆ นำไปเป็นแบบอย่าง สามารถปรับตัวฝ่าวิกฤติที่เกิดขึ้นสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

       กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เราก็ยังมีข่าวสารภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562” โดยมอบของขวัญแก่เกษตรกรและประชาชนผ่านโครงการสำคัญ จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพราคาพิเศษ พร้อมตั้งจุดบริการประชาชนอีก 159 จุด ทั่วประเทศ ค่ะ

หวาน :

        โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ผ่านโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562” ตลอดเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา จนถึงเดือน มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือน ให้กับเกษตรกรและประชาชน และเป็นการมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ ซึ่งประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 757,374 ราย ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ ค่ะ

เมย์ :

     1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง ผ่านโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ เช่น โครงการชลประทานขนาดเล็กที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการส่งมอบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้กับเกษตรกร จำนวน 15,321 บ่อ สร้างความเข้มแข็งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง ตามพื้นที่เปิดกรีดจริง 1,800 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ราย) และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตามพื้นที่ปลูกจริง ไร่ละ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ราย เป็นต้น ซึ่งประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 470,274 คน

ปลา :

    2. เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ อาทิ ไข่ไก่ นม ยู เอช ที ไทย - เดนมาร์ค จำหน่ายกระเช้าของขวัญ จากสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้เครื่องหมาย Q สินค้า และผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ กลุ่ม และสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร สมุนไพร อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นต้น ณ จุดจำหน่ายของหน่วยงาน (ในพื้นที่ส่วนกลาง และภูมิภาค) และตลาดออนไลน์ ประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 14,000 แห่ง ค่ะ

หวาน :

      และ 3. ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 1) การเปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เช่น สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านปศุสัตว์ จำนวน 7 แห่ง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร จำนวน 16 จุด อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง และขุนวาง) จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และเปิดศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จำนวน 21 ศูนย์

เมย์ :

      โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง โครงการชลประทานสมุทรปราการ (ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (อ่างเก็บน้ำกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี) เป็นต้น ประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์ 197,300 คน 2) เปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี เช่น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนเข้าชมฟรี จำนวน 3 แห่ง (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร ระยอง และจันทบุรี) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการยกเว้นค่าบัตรผ่านประตู และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนเข้าชมฟรี เป็นต้น ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน และ 3) จุดบริการประชาชน ให้บริการจุดพักรถ ห้องน้ำ ขนม และน้ำดื่ม จำนวน 159 จุด ในพื้นที่ 76 จังหวัด ประชาชนได้รับประโยชน์ 75,300 คน ค่ะ

ปลา :

      มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือพันธมิตร 8 หน่วยงาน ร่วมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นบนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน มุ่งหวังให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน ค่ะ โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 และพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หวาน :

      ทั้งนี้ นายกฤษฎา ได้เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 และพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ร่วมกับ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็น เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้มั่นคงจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายใน 20 ปี

เมย์ :

     ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอาศัยน้ำฝนและสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการดำเนินงานของ ส.ป.ก. เพียงหน่วยงานเดียวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็น ด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้การดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปอย่างล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและให้พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส.ป.ก. จึงขอความร่วมมือจากพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง 8 หน่วยงาน ให้มาช่วยกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าว ค่ะ

ปลา :

     ซึ่งทั้ง 9 หน่วยงานจะดำเนินงานตาม MOU ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน โดย ส.ป.ก. จะดูแลเรื่องการอนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรมชลประทานจะสนับสนุนงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้การสนับสนุนเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า กรมทรัพยากรน้ำจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะเข้ามาร่วมพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำบาดาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน กรมพัฒนาที่ดินจะช่วยแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพดินและการพัฒนาคุณภาพดิน กรมส่งเสริมการปกครองค่ะ

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ เป็นข่าวการลงพื้นที่ของ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านสันนา หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามและตรวจสอบการระบาดของหนอนกระทู้ Fall Armyworm โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตาม เพื่อรายงานผลและแก้ไขปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ 1) การระบาดของหนอนกระทู้ Fall Armyworm เป็นการระบาดในข้าวโพดหวาน 2) การกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและควบคุมกำจัดการระบาด 3) การมอบหมายผู้รับผิดชอบตามมาตรการ ในระดับต่างๆ (ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ) 4) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการในรูปแบบ Realtime (คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน) และ 5) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อประสานงานและควบคุม กำจัดการระบาด ค่ะ

เมย์ :

    โดยสรุป การดำเนินงานดังกล่าวได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ โดยเน้นให้มีการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วต่อไป ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ

4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ ในช่วงนี้ เราก็มีตัวอย่างบุคคลที่น่าสนใจ ที่ใช้บัญชีในการแก้ไขปัญหาทางการเงินค่ะ นั่นก็คือ "นายสุริยะ ชูวงศ์” ครูบัญชีอาสาดีเด่น ที่พลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยการจัดการทางบัญชี ค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรและประชาชน มีการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนมาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างครูบัญชีอาสาหรือ "อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี” ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการเป็นวิทยากร วิทยากรผู้ช่วย เพื่อสอนแนะ กระตุ้นการเรียนรู้ และติดตามผลการทำบัญชีของเกษตรกร รวมถึงการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนของตนและพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจากการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และครูบัญชีอาสา ได้ช่วยเสริมสร้างให้เกษตรกรได้ใช้บัญชีไปใช้วิเคราะห์ต้นทุนการประกอบอาชีพ เพื่อวางแผนธุรกิจในครัวเรือนของตนเองได้ ค่ะ

หวาน:

     นายสุริยะ ชูวงศ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์มประจำปี 2559 และครูบัญชีอาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากจังหวัดเพชรบุรี เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่เคยประสบปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจำหน่ายกล้วยหอมทองในช่วงสินค้าล้นตลาด ทำให้ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และได้ราคาตกต่ำ แต่ในทางกลับกันเมื่อถึงช่วงเทศกาลที่กล้วยหอมทองเป็นที่ต้องการของตลาด กลับไม่มีสินค้าไปจำหน่าย สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้จนกระทั่งได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้นำข้อมูลจากการจดบันทึกทางบัญชีมาวิเคราะห์การใช้จ่าย ทำให้สามารถมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และนำไปวางแผนในการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับกลไกการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้สามารถจำหน่ายกล้วยหอมทองได้ราคาดี พร้อมทั้งได้น้อมนำทฤษฎีไร่นาสวนผสมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปลูกพืชไร่พืชสวนแบบผสมผสาน แบ่งพื้นที่อย่างเป็นระบบ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิต บริหารจัดการระบบการเงินด้วยการทำบัญชีครัวเรือนและการทำการตลาด โดยศึกษาความต้องการของตลาดและตรวจสอบราคาของผักผลไม้ที่แตกต่างไปตามเทศกาลและฤดูกาล เพื่อนำมาวางแผนการปลูกพืชในแต่ละเดือนให้เหมาะกับความต้องการของตลาดในช่วงนั้นๆ ค่ะ

เมย์:

       จากการที่นายสุริยะ ได้นำข้อมูลทางบัญชีที่จดบันทึกไว้มาวิเคราะห์วางแผนการผลิต ทำให้สามารถมองเห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข จนพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ โดยนายสุริยะ บอกว่า องค์ความรู้ทางบัญชี ถือเป็นอาวุธทางปัญญาที่ส่งผลให้การผลิตภาคการเกษตร ผ่านพ้นความเสี่ยงจากกลไกทางการตลาดที่มีผลต่อการกำหนดราคาพืชผลทางการเกษตรและยังสามารถนำข้อมูลจากการจดบันทึกทางบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอย่างดิน น้ำ และปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม จนทำให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้อีกด้วย นับเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่นำองค์ความรู้ทางบัญชีมาปรับเปลี่ยนวิถีในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร และยังเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรอื่นๆ นำไปเป็นแบบอย่าง สามารถปรับตัวฝ่าวิกฤติที่เกิดขึ้นสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนค่ะ

ปลา:

     และนี่ก็คือบุคคลตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นว่า การจดบันทึกบัญชีนั้น มีความสำคัญ ที่สามารถวางแผนอนาคตในชีวิตประจำวันของเราทุกคนได้จริงๆ ค่ะ และมาต่อกันที่ข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท โดยนางสาวเตือนใจ สัมพันธ์ประทีป หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีในงาน "วันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา” โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนำเกษตรกรชมการสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ได้ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีและการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 220 ราย ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านหัวเด่น หมู่ 10 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ค่ะ

หวาน:

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางสาวสุภาวดี กันภัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร "เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับสมาชิกสหกรณ์" ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรค้อวัง จำกัด จำนวน 40 ราย เพื่อพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงตระหนักในบทบาทหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน การกำกับดูแลสหกรณ์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เข้มแข็งให้กับสหกรณ์ในระยะยาวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งนำเสนอแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โปรแกรมบัญชีรายบุคคล Smart Me และ Smart Member เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถตรวจสอบฐานะ ทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแล สหกรณ์ ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก ณ สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จำกัด จังหวัดยโสธร ค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จัดอบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมเกษตร และกิจกรรมผลผลิต ได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ ริเวอร์เนเจอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่ะ

ปลา:

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย นางสาวเอกพรรณ จิระสินพร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด พร้อมทีมงาน ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัดโดยได้สอนแนะและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้ พร้อมทั้งได้สอนการติดตั้งและการใช้งานแอพพลิเคชั่น SmartMember ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต ณ วัดบางปิดล่าง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด ค่ะ

หวาน:

     มาถึงช่วงของสาระน่ารู้กันบ้างค่ะ สำหรับในวันนี้ เราก็มีเหตุผล 9 ข้อดีๆ ของการท่องเที่ยว มาบอกกล่าวให้ฟังกันค่ะ หลายๆ คน อาจเป็นคนชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้าน ไม่ค่อยได้ออกไปเปิดหูเปิดตาที่ไหน แต่คุณรู้มั้ยคะว่า การได้ออกไปเที่ยวบ่อยๆ สามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้านค่ะ เรามาดูกันคะว่า มีข้อดีอะไรกันบ้าง เริ่มกันที่ข้อแรก คือ 1. ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย หลายคนบอกว่ายิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ ประโยคนี้ใช่ว่าจะมีไว้เพื่อเด็กวัยกำลังซนอย่างเดียวนะคะ เพราะเรายังสามารถใช้กับภูมิคุ้มกันในร่างกายได้เช่นกัน โดยมีการศึกษาที่บอกว่า การเปิดโอกาสให้ร่างกายได้ออกไปผจญภัยกับเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคนอกพื้นที่บ้าง ก็เหมือนเป็นการเพิ่มสกิลให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายในการหาวิธีจัดการกับเชื้อส่ออันตรายชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปคลุกคลีกับเชื้อโรคอย่างเต็มที่นะคะ การดูแลสุขอนามัยให้สะอาดอยู่เสมอ และยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ก็ยังคงเป็นหลักปฏิบัติที่ไม่ควรละเลยอย่างเด็ดขาดด้วยเช่นกันค่ะ

เมย์:

     2. ช่วยคลายเครียด เพราะการได้ไปเที่ยวช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย เปรียบเป็นการ รีแล็กซ์ร่างกายโดยตรงอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รายงานไว้ว่า หลังจากกลับมาจากท่องเที่ยว ร่างกายจะยังคงอิ่มเอมไปด้วยความสุขต่อเนื่องไปอีกราวๆ 3-7 วัน โดยอ้างอิงจากการวัดมวลความสุขของอาสาสมัครซึ่งพบว่า ร่างกายของคนที่ได้ไปเที่ยวจะยังคงรู้สึกผ่อนคลาย มีระดับความเครียดค่อนข้างต่ำ และพบว่ามีอารมณ์ดียาวไปเกือบ 1 สัปดาห์หลังจากกลับถึงบ้านเลยทีเดียวค่ะ 3. ช่วยบำรุงสมอง ค่ะ อธิบายง่ายๆ ว่าการได้ออกไปเที่ยว ไปเปิดหูเปิดตา จะช่วยให้เราได้เจอกับประสบการณ์ที่ต่างออกไปจากชีวิตเดิมๆ ดังนั้นสมองจึงต้องทำงานหนักในการประมวลผล ซึ่งจะช่วยให้สมองได้ออกกำลังกายกันบ้าง โดยเฉพาะในส่วนกระบวนการเรียนรู้และจดจำ ที่ทำท่าว่างานจะเข้ามากกว่าส่วนอื่น ๆ ค่ะ

ปลา:

     4. ช่วยพัฒนาอารมณ์ ค่ะ คนที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเรียนเมืองนอก
มีแนวโน้มจะพัฒนาทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าจะมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่มั่นคงกว่า เนื่องจากต้องผจญกับสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอด และการได้เปิดโลกกว้างยังจะช่วยเพิ่มทักษะชีวิตได้มากกว่าคนที่อยู่กับสภาพ แวดล้อมเดิม ๆ ค่ะ 5. ช่วยให้ร่างกายฟิต ค่ะ เพราะแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกาย ซึ่งการออกเดินทางไปท่องเที่ยวก็แน่นอนว่าเราจะได้ทำมากกว่าแค่ขยับแน่ ๆ ค่ะ เพราะนี่คือโอกาสที่เราจะได้เดินเยอะขึ้น ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มากกว่าการนั่งทำงานติดโต๊ะ หรือนอนดูซีรีส์อยู่กับบ้าน ดังนั้นไปเที่ยวบ่อย ๆ ก็เหมือนได้ฟิตร่างกายให้แข็งแรงขึ้นอีกทางหนึ่งค่ะ

หวาน:

      6. ช่วยลดความรู้สึกหดหู่ ค่ะ สำหรับคนที่รู้สึกเฉื่อยชาคล้ายๆ กับชีวิตไร้ซึ่งแรงบันดาลใจใดๆ จนรู้สึกหดหู่ แนะนำให้รีบเก็บข้าวของแล้วออกเดินทางไปเที่ยวโดยด่วนเลยค่ะ เพราะการได้ไปเปิดหูเปิดตาในสถานที่ใหม่ ๆ จะช่วยดึงคุณออกจากความเศร้าสลดหดหู่ได้ หรืออย่างน้อยๆ ก็จะช่วยเปิดโลกอีกใบทำให้คุณได้เห็นมุมมองในชีวิตที่กว้างกว่าเดิม 7. ช่วยเรียกคืนความสงบในจิตใจ ค่ะ การปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆ อาจทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านได้ ซึ่งสภาวะไร้ความสุขเหล่านี้ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเรา ไม่ในทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้นแนะนำให้เดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศ ไปเที่ยวในที่สวยๆ มีกิจกรรมให้ทำหรือไปเที่ยวแบบคณะทัวร์ก็ได้ การได้พบเพื่อนใหม่ ได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ อาจเปิดโอกาสให้เราได้ทบทวนความคิดของตัวเอง จัดระเบียบชีวิตให้ลงตัวอีกครั้ง และมีสติมากพอจะกลับมาสู้กับปัญหาทุกอย่างด้วยความคิดที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ค่ะ

เมย์:

    8. ช่วยป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจได้ค่ะ แค่ได้แพลนทริปท่องเที่ยวก็ช่วยกระตุ้นความสุข ลดความตึงเครียดและภาวะกดดันให้เราได้แล้ว ซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจไปด้วยในตัว นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า คนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆ มีแนวโน้มป่วยด้วยโรคหัวใจล้มเหลว รวมทั้งมีภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจอื่นๆ ลดลงด้วยนะคะ และมาถึงข้อดีสุดท้าย นั่นก็คือ การช่วยให้อายุยืนขึ้น ค่ะ การท่องเที่ยวมีส่วนช่วยลดความเครียด ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งภายนอกและภายใน อีกทั้งยังช่วยบำรุงการทำงานของสมองได้อีกต่างหาก ซึ่งข้อดีดังที่กล่าวมาทั้งหมดก็ช่วยยืนยันได้ว่าถ้าเรามีความสุขกับการ เที่ยวบ่อยๆ สุขภาพโดยรวมที่ดีก็จะช่วยยืดอายุของเราไปด้วยนั่นเองค่ะ

ปลา:

     นอกจากจะได้ชาร์จพลังแล้ว ยังเห็นได้ชัดว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ยังช่วยมอบเรื่องดีๆ ต่อสุขภาพของเราได้อีกไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ แต่ยังไงแล้ว ก็ต้องแพลนเรื่องเที่ยวให้ดีๆ ด้วยนะคะ ระวังเที่ยวเพลินจนลืมเช็คเงินในกระเป๋าของตัวเอง ไม่อย่างนั้นแล้ว อาจจะได้ความทุกข์เพิ่มมาหลังการเที่ยวได้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional