Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

โดย ..... นุจรินทร์ ตรีมงคล .....

 
คำสอนของพ่อ : การรู้จักใช้เงิน "

...ถ้าเราสะสมเงินให้มาก เราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ย ใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ยโดยไม่แตะต้องทุน ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือเราไม่ระวัง เรากินเข้าไปเป็นทุน ทุนมันก็น้อยลงๆ จนหมด...”

 พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๘ "

...การประหยัดอดออม เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง...

 
” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
 
สหกรณ์ถือเป็นสถาบันหนึ่งที่ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักคุณค่าและเห็นประโยชน์ของการออมทรัพย์ ซึ่งตลอดทั้งปี 2559  เงินออมในภาคสหกรณ์ไทย สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
    

  ภาคสหกรณ์ไทย ประกอบด้วย สหกรณ์ภาคการเกษตร (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม)     สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)  และกลุ่มเกษตรกร

             ปี 2559 จำนวนสมาชิกของภาคสหกรณ์ไทยภาพรวม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 12.60 ล้านคน ในไตรมาส 1 เป็น 12.65 ล้านคน ในไตรมาส 4

     หากวิเคราะห์ตามประเภทของสหกรณ์
ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 ของปี 2559 พบว่าสหกรณ์ภาคการเกษตร มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด
ในขณะที่สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีเงินออม และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกสูงสุด ส่วนกลุ่มเกษตรกรมีจำนวนสมาชิก จำนวนเงินออม และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกน้อยที่สุด
 
 
          หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวเงินออมรวมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก ปี 2559 พบว่า ไตรมาส 1/2559 มีอัตราการขยายตัวเงินออมรวมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกสูงสุด คือร้อยละ 5.96 และ 4.89 ในขณะที่ไตรมาส 2/2559 และไตรมาส 3/2559 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนไตรมาส 4/2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น

          แนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2560 น่าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากเศรษฐกิจไทย ในปี 2560 ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของการผลิตในภาคเกษตรและการฟื้นตัวของรายได้เกษตรกร รวมทั้งรายได้ครัวเรือนที่ทยอยปรับตัวดีขึ้นของนอกภาคเกษตรกรรม (ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย)
 
*********************************************
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561
จำนวนคนอ่าน 13891 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
50%
  ให้ 2 คะแนน
 
33%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
17%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional