Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4 บ้านนาเสถียรอ.เปือยน้อย     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น พร้อมด้วยนางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชนสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเสถียร ระยะที่ 4 โดยมี
ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานโครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นประธานการประชุม
เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ การส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
     ในการนี้ กรมวังผู้ใหญ่ได้อัญเชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน มอบแก่
สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเสถียร พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้
ในหัวข้อ การทำเกษตรอย่างไรให้ทันสมัย โดยตั้งอยู่ในทิศทางของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยได้รับความร่วมมือระหว่างสำนักพระราชวังและกรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ วัดศรีชัยยาราม บ้านนาเสถียร
ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional