Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย
นางเบญจรัตน์ สิริพุฒิพรกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการ
ใช้จ่ายเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการและประสาน
ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาบเตย และชุมชนตำบลมาบเตย
ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional