Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครสวรรค์ จัดโครงการ ชุมชนต้นแบบคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน       เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
นำโดย นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
จัดโครงการ ชุมชนต้นแบบคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือ
สร้างความพอเพียง มีวินัยทางการเงิน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม

อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ ที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยถั่วใต้ หมู่ 1 ต.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional