Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุทัยธานี ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใส (Healthy Kids Healthy Food ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต จังหวัดอุทัยธานี      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใส (Healthy Kids
Healthy Food ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ)
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
โรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จการบริหาร
จัดการด้านเกษตร อาหาร และโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของ
โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปปฏิบัติในการพัฒนากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและการติดตาม
ภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชน
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
จังหวัดอุทัยธานีเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional