Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
อตส.เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี       เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์นราธิวาส
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จัดหวัดนราธิวาส
โดยทรงพระราชทานรางวัล
การแข่งขันนกเขาชวาเสียง การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทอดพระเนตร
นิทรรศการของส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจ
ที่ทรงปฏิบัติ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการตามพระราชดำริฯ และเยี่ยมราษฎร
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ได้ร่วมจัด
นิทรรศการทางบัญชีในหัวข้อ "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง" โดยมีการจัดแสดง
การทำบัญชีของเกษตรกร บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีกลุ่มอาชีพ
และกิจกรรมการสอนของครูบัญชีเยาวชน
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional