Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "หน่วยงานที่ได้
จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2559” ในงาน
วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559

ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยได้รับเกียรติจาก
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สำนึกข้าราชการไทย
โปร่งใส...ไม่โกง”
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
       ทั้งนี้ งานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและส่วนราชการตระหนักถึงความสำคัญของการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี รวมถึงการสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของข้าราชการและส่วนราชการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional