Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง       เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี
สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
โครงการสร้างความยั่งยืนในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และการปฏิบัติงานครูบัญชี

อาสา ในอำเภอแม่ทะ และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง
พัฒนางานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional