Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ทำบัญชีสหกรณ์"     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ทำบัญชีสหกรณ์"
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระเบียบ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับ
การบัญชีสหกรณ์ รวมถึงระบบบัญชี อาทิ ประเภทรายการบัญชี การวิเคราะห์
รายการหลังการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี สมุดบัญชีที่ใช้ในระบบ
สหกรณ์ รวมถึงการลงบัญชีในธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ทำ
บัญชีที่ได้รับมอบหมายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ตราด จำนวน 45 คน
โดยมีนางไพเราะ ประสมศรี นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ นางระวีวรรณ ศุภโรจน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และนางสาวอุไรวรรณ เทนสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้
โดยมีนายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธาน
เปิดโครงการ ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง
จังหวัดตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional