Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นนทบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559        เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี นำโดย
  นายวิทวัส เตียวัฒนรัฐติกาล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
จัดโครงการ
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
  เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำ
  บัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
โดยคัดเลือกชุมชนบ้านคลองขุนศรี
  เป็นชุมชนต้นแบบการทำบัญชีของจังหวัดนนทบุรี และร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
  โครงการ พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
  เพื่อให้สมาชิกมีการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รักการออมและ
  ลดค่าใช้จ่าย โดยมีนายยวง เขียวนิล ครูบัญชีต้นแบบ เป็นวิทยากรให้ความรู้
  แก่สมาชิกจำนวน 30 คน ณ ประชาคมหมู่บ้าน บ้านคลองขุนศรี ต.ราษฎร์นิยม
  อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional