Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ลำปาง ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบัญชีชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความพึงพอใจวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมกับ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบัญชีชุมชน โดย นางสุทิศา วิเศษ นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ และนางสาวภัทรภร หลักทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความพึงพอใจ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิต
จากข้าวบ้านต้นฮ่าง หมู่ 4 อำเภอวังเหนือ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมัก
บ้านแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานและรับทราบ
ปัญหาในการปฏิบัติงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional