Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชีฯ”     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นำโดย
นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในอากาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
โดยมีนายรณชิต
พุทธลา นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
ในชุมชนต้นแบบได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบรักการทำบัญชี ให้ลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการออม
และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (แปลงเกษตรของ
นางสาวสมจันทร์ ดอนสินพูล) บ้านโหมน ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional