Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น อบรมให้ความรู้การทำบัญชี แก่เกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2558     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ"
ให้แก่เกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ด้านต่างๆ ร่วมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ให้เกษตรกรสามารถ
นำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรได้เหมาะสม
อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่รับการอบรม จำนวน 200 คน
โดยมีนายปิยิน ตลับนาค นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional