Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สตส.ขอนแก่น      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นายกานตพงศ์ รอดสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะ
ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงการ
แปลงใหญ่ และโครงการ ศพก.) ทั้งนี้ ยังลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานโครงการฯ จากผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional