Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ ติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2559      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นายกานตพงศ์ รอดสิน ผู้อำนวยการ
กลุ่มโครงการพิเศษ
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ติดตาม
การปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ประจำปี 2559
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโครงการจาก
ผู้ปฏิบัติงานด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional