Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูบัญชี”      เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย
นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูบัญชี”
เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูบัญชีให้มีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้าง
ความชัดเจน และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้กับครูบัญชี โดยมี
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดชลบุรี และบุคลากรในสังกัด จำนวน 35 ราย
เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายโดย นายธีรภัทร อุ่นใจ ครูบัญชีดีเด่นระดับ
ประเทศประจำปี 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ชุมชนบ้านคลองน้ำเป็น อำเภอเขาคิชฌกูฏ
และอะโลฮ่า ซันเซ็ท โฮมสเตย์ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional