Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดบึงกาฬ      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่จังหวัดบึงกาฬ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ดำเนินการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional