Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุทัยธานี เป็นวิทยากรโครงการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ทำบัญชีสหกรณ์”      เมื่อวันที่ 13 – 16 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
พร้อมด้วยนางสาววัฒนาวดี หัสดินทร ณ อยุธยานักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ชำนาญการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ทำบัญชีสหกรณ์” เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม
สามารถจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 ตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional