Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559      เมื่อวันที่ 9 และ 13 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
นำโดย นางสาวเพลินพิศ สวนมอญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559

เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของโครงการที่
กำหนด รวมถึงการจัดทำบัญชีของโครงการที่ถูกต้องและมีเอกสารประกอบ
การบันทึกบัญชีครบถ้วน โดยมีกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 4 กลุ่ม
เข้ารับการตรวจสอบ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อำเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional