Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงราย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูแม่จัน จำกัด      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
นำโดย นางภาวิณีย์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูแม่จัน จำกัด
เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ยังได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ตรวจสอบกิจการ
วาระใหม่ ประจำปี 2560 ณ สวนเมษา รีสอร์ท ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional