Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2559 เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา ปี 2560”        เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 4
เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
(ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2559 เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา ปี 2560”
เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็นครูบัญชี
ต้นแบบ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและแผนงาน/โครงการสำคัญ
ที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2560
พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอน
การปฏิบัติงานขับเคลื่อนครูบัญชีอาสาปี 2560 การสร้างเครือข่ายชมรมครูบัญชี กลไกชมรม
ครูบัญชี ระดับภาค ในการขับเคลื่อนงานโครงการตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
รับทราบผลการดำเนินงานของชมรมครูบัญชีระดับภาค และคัดเลือกคณะกรรมการชมรมครูบัญชี
ระดับภาค โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานโครงการฯ
ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และข้าราชการสตท.4 จำนวน 16 คน อาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี (ครูบัญชี) จากจังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
และอุบลราชธานี จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional