Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงใหม่
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดประชุมซักซ้อมแผน
ปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมี นางสาวปนัดดา ใจมั่น หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
เข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional