Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี นำโดย
นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
พร้อมทั้ง
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ
ครบ 70 ปี : ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน

โดยมีนางสาวกาญจนา เชื้อบ่อคา ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ และนางสาววัชรี
ทิพยาภรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สอนแนะการทำแซนวิส
เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ณ ศาลาบ้านควรไทร
ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional