Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 ร่วมติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี งบประมาณ 2559 จ.นครศรีธรรมราช      เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการ
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี
งบประมาณ 2559 โดยมีนางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
และการสอบบัญชี และนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและ
ร่วมติดตาม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโครงการฯ จากผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (โครงการแปลงใหญ่ และโครงการ ศพก.) ณ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
       ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนนอกฤดู อำเภอท่าศาลา และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพปาล์มน้ำมัน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional