Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กำแพงเพชร ร่วมถ่ายทอดวามรู้ด้านบัญชี โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี      เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
นำโดย นางสาวนันทกาญ ขวัญนาค นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
พร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ และ
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ) ภายใต้โครงการ
"ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ปี 2559 โดยมีนายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดและสอนแนะการจัดทำบัญชีและการออม
แก่เด็กนักเรียน จำนวน
75 ราย ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลคณฑี อำเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional