Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 ครั้งที่ 2/2559      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 6
และ 7 ครั้งที่ 2/2558
เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานพื้นที่โครงการ และรับทราบผล
การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความสำเร็จของโครงการในระดับเขต โดยมีนายสุรจิตต์
อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 และ 7
เป็นประธานการ
ประชุม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional