Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สบก.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บูรณาการกระบวนงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร     เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
บูรณาการกระบวนงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร
เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรสำนักบริหารกลางให้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วง
การจัดการความรู้และความเข้าใจระหว่างกลุ่มคนต่างช่วงอายุ และมีความหลากหลาย
ให้เกิดความราบรื่นและพลังร่วมในการปฏิบัติตน อีกทั้งให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บูรณาการงาน การทำงานเป็นทีมและการใช้กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ในโอกาสนี้
ได้เข้าศึกษาดูงาน "สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ จำนวน 90 คน เข้าร่วมโครงการฯ
ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional