Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Moving Forward to GG”     เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559
รื่อง "Moving Forward to GG” โดยมี
นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบ
ประกาศเกียรติคุณการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานดีเด่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมธรรมรินทร์
ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
      ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ของกรมฯ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในภาคสหกรณ์ หลักธรรมาภิบาลที่ถูกต้อง เพื่อสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยที่ไม่ได้เน้นการตรวจสอบบัญชีเพื่อจับผิด
แต่เน้นการตรวจสอบบัญชีเพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน แก่สหกรณ์และเกษตรกร รวมทั้งการสอนแนะ การจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร เพื่อให้รู้
ต้นทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่นำไปสู่การตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทุกคน อยู่ดี มีสุข โดยใช้วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563
"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นตัวขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ และนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 1,200 คน.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional