Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 ร่วมลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนการประกวดผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับ เขต 12     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขต 10 และ 12
ประธานคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขต ของเขตตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 10 และ 12 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจ
คัดเลือกการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อตัดสินคัดเลือกผู้ชนะในภาพรวมของเขต 12
ประเภทละ 1 จังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกลุ่มพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำ
และระบบชลประทานอุดมสมบูรณ์ และประเภทกลุ่มพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง
โดยมีนางสาววิภาวัลย์ พรมลาย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ ณ ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกันนี้ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ ภายหลังการลงพื้นที่
เพื่อสรุปผลการตัดสินการประกวดให้แล้วเสร็จ
ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional