Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9”       เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
แถลงข่าวการจัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 11
กันยายน 2559 ณ กรมชลประทาน ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของประชาชนและผู้บริโภค อีกทั้งยังช่วย
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม
งานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional