Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส.ร่วมงานแถลงข่าวงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล”     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการ
นายกฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แถลงข่าวการจัดงาน
"ตลาดเกษตรดิจิทัล”
โดยมีนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
และสื่อมวลชน เข้าร่วมในการแถลงข่าว
ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
    ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภายในการจัดงานโดยใช้ชื่องานว่า "เกษตรดิจิทัล”
ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า” โดยนำเสนอ
รูปแบบการจัดงานเพื่อตอบโจทย์การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในการนำไปประยุกต์ใช้ด้าน
เกษตรกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่
เกษตรกร ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าไอที อีกทั้งเป็นตลาดเพื่อการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าและเป็นการพบปะระหว่าง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยตรง ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมกัน
ในสังคม โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-25 กันยายน 2559 ณ บริเวณด้านข้าง
ทำเนียบรัฐบาล


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional