Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 9/2559     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
บึงกาฬ เป็นประธานการประชุมสำนักงานประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 9/2559
เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการปฏิบัติการรายงานข้อบกพร่องหรือ
ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี หรือการกำกับสหกรณ์ ข้อสังเกต
การสอบทานงานสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานตามแผนเดือนสิงหาคม 2559
และแผนการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2559 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ
และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional