Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.8 ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกระบี่        เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนางสาวอัจจิมา พิณแช่ม หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่
และข้าราชการในสังกัด นำบุคลากรจาก
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อสำรวจความพึงพอใจโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผสมปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพบ้านดินแดง
หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านด่าน
หมู่ที่ 5 ตำบลพรุดินนา อำเภอลำทับ และวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านบกห้อง
พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เพื่อนำข้อมูลที่ได้
จากการลงพื้นที่จริงมาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกลุ่มเป้าหมาย และนำ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional