Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชัยภูมิ จัดโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย
นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
จัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการ
ทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
โดยคัดเลือกชุมชนบ้านหนองหญ้ารังกา
เป็นชุมชนต้นแบบการทำบัญชีในระดับจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 25 คน ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการพร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ -
จ่ายในครัวเรือน และการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองคู
บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional