Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี
ที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสอบบัญชี ณ อาคาร
เอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional