Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมติดตามการจัดทำบัญชีพร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของเกษตรกร อ.แวงใหญ่     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมกับ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
โดยมีนางพนารัตน์ หาชานนท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม
ติดตามการจัดทำบัญชี พร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านถลุงเหล็ก
ตำบลใหม่นาเพียง
เพื่อนำข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการ
จัดทำบัญชีไปปรับปรุงแก้ไข และเพื่อพัฒนางานโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง Smart Farmer ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional